Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

NIEUW E VERORDENING VAN DEECB OP HET GEBIED VAN MONETAIRE EN BANCAIRE STATISTIEKEN

22 november 2001

Tijdens zijn vergadering op 22 november 2001 is de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank akkoord gegaan met een nieuwe Verordening met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen, die in de plaats zal komen van de Verordening van 1 december 1998 (ECB/1998/16)[1].

Sinds december 1998 publiceert de ECB geharmoniseerde monetaire statistieken voor het eurogebied die grotendeels zijn afgeleid van de balansstatistieken van MFI's die de nationale centrale banken verzamelen via rapporteurs op basis van Verordening ECB/1998/16. Het Europees Monetair Instituut (de voorganger van de ECB) had destijds bepaald dat deze statistieken het minimum waren waarover de ECB voor monetaire-beleidsdoeleinden zou moeten beschikken bij de start van de Monetaire Unie.

De nieuwe Verordening bevat een aantal essentiële verbeteringen betreffende de statistische vereisten. De belangrijkste verandering betreft een uitbreiding van de reeks standenstatistieken die worden verzameld, met name door de volledige integratie in de maandelijkse verzameling van gegevens die thans slechts op kwartaalbasis worden verzameld, hetgeen het mogelijk zal maken te komen tot een gedetailleerde uitsplitsing naar sector van in M3 inbegrepen deposito's en van kredietverlening door MFI's. De nieuwe Verordening omvat de verzameling van gegevens over de afboekingen/afwaarderingen van leningen en de herwaardering van effecten die nodig zijn om stroomstatistieken over de kredietverlening te verzamelen die van aanvaardbare kwaliteit zijn. Deze gedetailleerdere gegevens zijn nodig voor een goede analyse van de monetaire aggregaten en hun tegenposten, hetgeen een noodzakelijke voorwaarde is voor een gefundeerde beoordeling van de risico's voor prijsstabiliteit. Daarnaast zullen enkele technische aanpassingen worden doorgevoerd[2].

Deze Verordening is het eerste deel van een statistisch pakket dat tot doel heeft essentiële verbeteringen aan te brengen in de statistische informatie die beschikbaar is voor de uitvoering van de taken van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en met name voor zijn taak van het bepalen en ten uitvoer leggen van het gemeenschappelijke monetaire beleid. Het tweede deel van dit statistisch pakket wordt gevormd door een nieuwe Verordening betreffende statistieken over door MFI's toegepaste rentetarieven op deposito's en op leningen aan huishoudens en niet-financiële ondernemingen, die, zo is de planning, volgende maand zal worden aangenomen.

Hierbij dient benadrukt te worden dat alles in het werk is gesteld om de extra rapportagelast voor de rapporterende instellingen zoveel mogelijk te beperken; het is de bedoeling dat deze rapportagevereisten gedurende ten minste vijf jaar ongewijzigd zullen blijven..

Ten slotte, ofschoon er reeds gegevens beschikbaar zijn die het mogelijk maken om door niet-ingezetenen van het eurogebied aangehouden aandelen/participaties in geldmarktfondsen uit M3 te elimineren, is dit nog niet afdoende bij wetgeving geregeld. De bedoeling is derhalve geldmarktfondsen, in hun hoedanigheid van uitgevers van aandelen/participaties, alsmede overige MFI's en "Overige financiële intermediairs", voorzover deze door geldmarktfondsen uitgegeven aandelen/participaties in beheer hebben, of anderszins voor eigen rekening of ten behoeve van derden in aandelen/participaties handelen, te verplichten onderscheid te maken tussen door ingezetenen van het eurogebied aangehouden aandelen/participaties en door niet-ingezetenen aangehouden aandelen/participaties. De precieze modaliteiten van deze rapportagevereiste zullen begin 2002 worden bekendgemaakt..

  1. [1] PB L 356 van 30.12.1998, blz. 7, zoals gewijzigd door Verordening ECB/2000/8, PB L 229 van 9.9.2000, blz. 34.

  2. [2] Deze technische aanpassingen zijn, in het bijzonder, het opnemen van de wijzigingen bepaald door de Verordening van 31 augustus 2000 houdende wijzigingen op de Verordening inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/1998/15) en op de Verordening met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/1998/16) (ECB/2000/8), en de technische aanpassingen die noodzakelijk werden na de laatste wijzigingen in de Communautaire wetgeving, in het bijzonder in de Coördinatierichtlijnen Bankwezen.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media