Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

νεοσ κανονισμοσ τησ εκτ στον τομεα των νομισματικων και τραπεζικων στατιστικων στοιχείων

22 Νοεμβρίου 2001

Κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 22 Νοεμβρίου 2001, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε νέο κανονισμό σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ), ο οποίος θα αντικαταστήσει τον κανονισμό της 1ης Δεκεμβρίου 1998 (ΕΚΤ/1998/16)[1].

Από το Δεκέμβριο του 1998, η ΕΚΤ δημοσιεύει εναρμονισμένα νομισματικά στατιστικά στοιχεία για τη ζώνη του ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχεται από τα στατιστικά στοιχεία της λογιστικής κατάστασης των ΝΧΙ που συλλέγουν οι ΕθνΚΤ από τις μονάδες παροχής στοιχείων, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚΤ/1998/16. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (ο πρόδρομος της ΕΚΤ) είχε αρχικά ορίσει τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία ως την ελάχιστη απαίτηση της ΕΚΤ για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής κατά την έναρξη της Νομισματικής Ένωσης.

Ο νέος κανονισμός επιφέρει αρκετές ουσιαστικές βελτιώσεις στις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων. Η βασική αλλαγή συνίσταται στη διεύρυνση του φάσματος των συλλεγόμενων στατιστικών στοιχείων υπολοίπων, και ιδίως στην πλήρη ενσωμάτωση των στοιχείων που συλλέγονται επί του παρόντος σε τριμηνιαία βάση στα στοιχεία που συλλέγονται σε μηνιαία βάση. Η ενσωμάτωση αυτή θα επιτρέψει τη λεπτομερή ανάλυση κατά τομέα των καταθέσεων που περιλαμβάνονται στο Μ3 και των δανειοδοτήσεων των ΝΧΙ. Ο νέος κανονισμός καλύπτει τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις διαγραφές δανείων και την αναπροσαρμογή της αξίας τίτλων, η οποία απαιτείται για την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων ροών σχετικά με τις πιστώσεις, τα οποία χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική ποιότητα. Τα λεπτομερέστερα αυτά στοιχεία είναι απαραίτητα για την ορθή ανάλυση των νομισματικών μεγεθών και των μεγεθών που αντιστοιχούν σε αυτά. Η ανάλυση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την τεκμηριωμένη αξιολόγηση των κινδύνων διατάραξης της σταθερότητας των τιμών. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν ορισμένες τεχνικές αναθεωρήσεις[2].

Πρόκειται για το πρώτο μέρος μιας δέσμης διατάξεων στον τομέα της στατιστικής, σκοπός των οποίων είναι να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στα στατιστικά στοιχεία που διατίθενται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και, ιδίως, του καθήκοντος χάραξης και εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής. Το δεύτερο μέρος συνίσταται στη δημοσίευση νέου κανονισμού σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα ΝΧΙ σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες, του οποίου η έγκριση έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα.

Πρέπει να τονιστεί ότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ο πρόσθετος φόρτος εργασίας για τις μονάδες παροχής στοιχείων, με σκοπό να παραμείνουν σταθερές οι σχετικές υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για πέντε τουλάχιστον έτη.

Τέλος, ενώ είναι ήδη διαθέσιμες οι πληροφορίες που επιτρέπουν την εξαίρεση από το Μ3 των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) που κατέχουν μη κάτοικοι της ζώνης του ευρώ, δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στη νομοθεσία ανάλογη διάταξη. Επομένως, πρόκειται να απαιτείται από τους οργανισμούς ΑΚΧΑ, στο πλαίσιο της ιδιότητας τους ως εκδοτών μεριδίων, καθώς και από άλλα ΝΧΙ και «λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς», στο βαθμό που ασκούν καθήκοντα φύλαξης μεριδίων εκδοθέντων από οργανισμούς ΑΚΧΑ ή διενεργούν συναλλαγές με αντικείμενο μερίδια για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, να κάνουν διάκριση α\/αμεσα σε μερίδια που κατέχουν κάτοικοι της ζώνης του ευρώ και σε μερίδια που κατέχουν μη κάτοικοι. Οι ακριβείς όροι που διέπουν αυτή την υποχρέωση παροχής στοιχείων θα ανακοινωθούν στις αρχές του 2002.

  1. [1] ΕΕ Ι 356 της 30.12.1998, σ. 7, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ΕΚΤ/2000/8, ΕΕ Ι 229 της 9.9.2000, 0.34.

  2. [2] Οι εν λόγω τεχνικές αναθεωρήσεις περιλαμβάνουν, ειδικότερα, την ενσωμάτωση των αλλαγών που προβλέπει ο κανονισμός της 31ης Αυγούστου 2000 για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/1998/15) και του κανονισμού σχετικά με τον ενοποιημένο ισολογισμό του τομέα των ΝΧΙ (ΕΚΤ/1998/16) (ΕΚΤ/2000/8) και τις τεχνικές αναθεωρήσεις που κατέστησαν αναγκαίες μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο κοινοτικό δίκαιο, ιδίως τις τροποποιήσεις των Τραπεζικών Συντονιοτικών Οδηγιών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου