SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

NY ECB-FORORDNING PÅ OMRÅDET PENGE-OG BANKSTATISTIK

22. november 2001

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har på sit møde den 22. november 2001 vedtaget en ny forordning om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner), der erstatter forordningen af 1. december 1998 (EC B/1998/16)[1].

ECB har siden december 1998 offentliggjort harmoniseret monetær statistik for euroområdet, som i vid udstrækning er udledt af den MFI-balancestatistik, som de nationale centralbanker indsamler fra rapporteringsenhederne i henhold til forordning ECB/1998/16. Statistikken blev oprindeligt fastlagt af Det Europæiske Monetære Institut, forløberen for ECB, og defineret som et minimum, der skulle dække ECBs behov til pengepolitiske formål ved Den Monetære Unions start.

Den nye forordning indeholder en række afgørende forbedringer af de statistiske krav. Den vigtigste ændring er det øgede antal datasæt, der indsamles til beholdningsstatistikken, herunder især en fuldstændig integrering af data, der for tiden kun indsamles kvartalsvis, i den månedlige indsamling af data, hvilket vil gøre det muligt at foretage en detaljeret opdeling efter sektor af både de indlån, der indgår i M3, og af MFIernes udlån. Den nye forordning dækker indsamlingen af data om af- og nedskrivning af lån samt den værdiændring af værdipapirer, som er nødvendig for at udarbejde strømstatistik for långivningen af en acceptabel kvalitet. De mere detaljerede data er nødvendige for at foretage en nøjagtig analyse af pengemængdemålene og deres modposter, som er en forudsætning for en begrundet vurdering af truslerne mod prisstabilitet. Der bliver desuden foretaget en række tekniske opdateringer[2].

Dette er første del af en statistikpakke, der skal føre til en væsentlig forbedring af den statistiske information, der anvendestil at udføre Det Europæiske System af Centralbankers opgaver, herunder især formuleringen og gennemførelsen af den fælles pengepolitik. Anden del af statistikpakken er en ny forordning om statistik over MFIernes rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber, som forventes vedtaget i næste måned.

Det skal understreges, at der er blevet gjort alt for at begrænse den ekstra rapporteringsbyrde for institutionerne, samt at det er hensigten ikke at ændre rapporteringskravene i mindst fem år.

Selv om der allerede foreligger data, der gør det muligt ikke at medregne beholdninger af andele i pengemarkedsforeninger hos residenter uden for euroområdet i M3, tages der i lovgivningen ikke i tilstrækkelig grad højde for dette. Det er derfor meningen, at såvel pengemarkedsforeninger i deres egenskab af udstedere af andele som andre MFIer og "andre finansielle formidlere" - i det omfang de forvalter beholdninger af andele udstedt af pengemarkedsforeninger eller på anden vis handler med andele på egne eller tredjemands vegne - skal skelne mellem beholdninger hos residenter i euroområdet og beholdninger hos residenter uden for euroområdet. Den nøjagtige fremgangsmåde i forbindelse med dette rapporteringskrav forventes meddelt i begyndelsen af 2002.

  1. [1] EFT L 356 af 30.12.1998, s. 7, ændret ved forordning EC B/2000/8, EFT L 229 af 9.9.2000, s. 34.

  2. [2] De tekniske opdateringer omfatter især indarbejdelsen af de ændringer, der blev fastsat i Den Europæiske Centralbanks forordning af 31. august 2000 om ændring af forordning om anvendelse af minimumsreserver (ECB/1998/15) og om ændring af forordning om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/1998/16) (ECB/2000/8). De tekniske opdateringer, der blev nødvendige som følge af de seneste ændringer i fællesskabsretten, herunder især i bankdirektiverne, er ligeledes omfattet.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt