Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juli 2009

Operativa frågor

Förlängning av swappavtal med Federal Reserve System i Förenta staterna och Swiss National Bank

Den 25 juni 2009 godkände ECB-rådet att de temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemangen (swap lines) som ECB har med Federal Reserve System förlängs till den 1 februari 2010 och beslutade att fortsätta att genomföra likvidiserande USD-transaktioner med löptider på 7 och 84 dagar åtminstone t.o.m. slutet av september 2009. Samtidigt beslutade ECB-rådet att inte längre genomföra likvidiserande USD-transaktioner med löptider på 28 dagar efter den transaktion som görs den 28 juli 2009. ECB-rådet godkände även att det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap lines) som ECB har med Swiss National Bank förlängs till den 1 februari 2010 och beslutade att fortsätta att genomföra likvidiserande transaktioner i schweiziska franc åtminstone t.o.m. den 31 oktober 2009. Två pressmeddelanden med ytterligare information publicerades på ECB:s webbplats den 25 juni 2009.

ECB:s beslut om genomförandet av programmet för köp av säkerställda obligationer

Den 2 juli 2009 antog ECB-rådet ett beslut om genomförandet av programmet för köp av säkerställda obligationer (ECB/2009/16). Beslutet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 4 juli 2009 och finns även på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Infrastruktur för OTC-derivat

Den 16 juli 2009 granskade ECB-rådet arbetet som gjorts för att stärka infrastrukturerna för OTC-derivat. Man konstaterade att initiativ från den privata och offentliga sektorn för att förbättra harmonisering, transparens och riskhantering för kreditderivat varit användbara. ECB-rådet anser att detta arbeta bör fortsätta och så småningom även utsträckas till andra tillgångskategorier. ECB-rådet välkomnade särskilt det arbete som gjorts mot att införa faciliteter för central motpartsclearing för OTC-kreditderivat. I linje med beslutet den 18 december 2008 och ett tidigare utlåtande från september 2001 om CCP-clearing, samt med anledning av att clearing- och avvecklingssystem för värdepapper är systemviktiga, bekräftade ECB-rådet även vikten av att åtminstone en CCP för OTC-kreditderivat är lokaliserad i euroområdet. I det här sammanhanget kommer särskild vikt att läggas på användningen av infrastrukturer i euroområdet för clearing av kreditswappar i euro. Detta kommer även att noga granskas av Eurosystemet under de närmaste månaderna.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om Latvijas Bankas vinstdisposition

Den 24 juni 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Latvijas Banka, ett yttrande om Latvijas Bankas vinstdisposition (CON/2009/53). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ytterligare åtgärder för att stabilisera finansmarknaden i Tyskland

Den 24 juni 2009 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Tyskland, ett yttrande om ytterligare åtgärder för att stabilisera finansmarknaden (CON/2009/54). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ändringar av regelverket för värdepapperscentralen i Polen

Den 24 juni 2009 antog ECB-rådet, på begäran av det polska parlamentet, ett yttrande om ändringar av regelverket avseende värdepapperscentralen (CON/2009/55). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om regleringen av den verksamhet som finans- och leasingbolag bedriver i Cypern

Den 26 juni 2009 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Cypern, ett yttrande om regleringen av den verksamhet som finans- och leasingbolag bedriver (CON/2009/57). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om statliga kapitaltillskott till solventa banker i Sverige

Den 14 juli 2009 antog ECB-rådet, på begäran av finansdepartementet i Sverige, ett yttrande om statliga kapitaltillskott till solventa banker (CON/2009/58). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om beskattning av Banca d’Italias guldreserver

Den 14 juli 2009 antog ECB-rådet ett yttrande om en beskattning av Banca d’Italias guldreserver (CON/2009/59). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om regelverket för kooperativa banker och kreditföreningar i Polen

Den 16 juli 2009 antog ECB-rådet, på begäran av det polska parlamentet, ett yttrande om regelverket för kooperativa banker och kreditföreningar (CON/2009/59). Yttrandet publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

Statistik

ECB:s förordning om balansräkningen för monetära finansinstitut (ECB/2008/32)

Den 29 juni antog ECB-rådet en ändring av ECB till den svenska versionen av ECB:s förordning (EG) nr 25/2009 av den 19 december 2008 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (omarbetning) (ECB/2008/32).

Internationellt och Europeiskt samarbete

Den åttonde publikationen ”Review of the international role of the euro”

Den 19 juni 2009 godkände ECB-rådet att den åttonde utgåvan av ”Review of the international role of the euro” publiceras på ECB:s webbplats den 8 juli 2009. Publikationen, som täcker utvecklingen under 2008, granskar eurons roll på världsmarknaderna och i länder utanför euroområdet. Den syftar till att öka förståelsen för det nuvarande stadiet i eurons internationalisering genom att identifiera den viktigaste utvecklingen och underliggande trender.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation om externa revisorer för Národná Banka Slovenska

Den 25 juni 2009 antog ECB-rådet en rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná Banka Slovenska (ECB/2009/14). Rekommendationen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 4 juli 2009 och finns även på ECB:s webbplats.

Utgivning av sedlar och mynt

ECB-beslut om ändring av den mängd mynt som Österrike får ge ut under 2009

Den 25 juni 2009 antog ECB-rådet ett beslut om ändring av beslut ECB/2008/20 vad gäller den mängd mynt som Österrike får ge ut under 2009 (ECB/2009/15), i vilket ECB-rådet godkände en ökning av den mängd mynt som Österrike får ge ut med 160 miljoner euro. Beslutet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 2 juli 2009 och finns även på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media