Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Julij 2009

Operativna vprašanja

Podaljšanje dogovorov o poslih zamenjave z ameriško in švicarsko centralno banko

Svet ECB je 25. junija 2009 odobril podaljšanje dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) s centralno banko Federal Reserve System do 1. februarja 2010 in sklenil, da se vsaj do 30. septembra 2009 nadaljujejo 7-dnevne in 84-dnevne operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih. Hkrati je sklenil, da se po operaciji na dan 28. julija 2009 prenehajo izvajati operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih z zapadlostjo 28 dni. Svet je odobril tudi podaljšanje dogovora o poslih zamenjave s centralno banko Swiss National Bank in sklenil nadaljevati enotedenske operacije povečevanja likvidnosti v švicarskih frankih vsaj do 31. oktobra 2009. Sporočili za javnost s podrobnejšimi informacijami sta bili 25. junija 2009 objavljeni na spletni strani ECB.

Sklep ECB o izvajanju programa nakupa kritih obveznic

Svet ECB je 2. julija 2009 sprejel Sklep o izvajanju programa nakupa kritih obveznic (ECB/2009/16). Sklep je bil 4. julija 2009 objavljen v Uradnem listu EU in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Infrastruktura za izvedene finančne instrumente na izvenborznem trgu

Svet ECB je 16. julija 2009 ocenil doseženi napredek na področju krepitve infrastrukture za izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na izvenborznem trgu (OTC). Pri tem je potrdil koristnost zasebnih in javnih pobud za izboljšanje usklajenosti, preglednosti in upravljanja s tveganji na področju kreditnih izvedenih finančnih instrumentov. Ocenil je, da se mora delo nadaljevati in postopno razširiti tudi na druge razrede finančnega premoženja. Posebej je pozdravil napredek, ki je bil dosežen pri uvajanju klirinških sistemov centralnih nasprotnih strank za kreditne izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na izvenborznem trgu. V skladu s svojim sklepom z dne 18. decembra 2008 in z zgodnejšo izjavo iz septembra 2001 o kliringu centralnih nasprotnih strank ter glede na sistemski pomen sistemov kliringa in poravnave vrednostnih papirjev je Svet tudi potrdil, da je pomembno imeti vsaj en klirinški sistem centralnih nasprotnih strank za kreditne izvedene finančne instrumente na izvenborznem trgu, ki imajo sedež v euroobmočju. V tem okviru bo posebna pozornost namenjena uporabi infrastruktur euroobmočja za kliring zamenjav kreditnega tveganja v eurih, ki ga bo Eurosistem v prihodnjih mesecih podrobno spremljal.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o razdelitvi dobička latvijske centralne banke

Svet ECB je 24. junija 2009 na zahtevo latvijske centralne banke sprejel Mnenje o razdelitvi dobička centralne banke Latvijas Banka (CON/2009/53). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o dodatnih ukrepih za stabilizacijo finančnega trga v Nemčiji

Svet ECB je 24. junija 2009 na zahtevo nemškega ministrstva za finance sprejel Mnenje o dodatnih ukrepih za stabilizacijo finančnega trga (CON/2009/54). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o spremembah pravil o centralni depotni družbi na Poljskem

Svet ECB je 24. junija 2009 na zahtevo predsednika poljskega parlamenta sprejel Mnenje o spremembah pravil o centralni depotni družbi (CON/2009/55). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o ureditvi finančnega najema in dejavnosti družb za finančni najem na Cipru

Svet ECB je 26. junija 2009 na zahtevo ciprskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o ureditvi finančnega najema in dejavnosti družb za finančni najem (CON/2009/57). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o državni dokapitalizacijski shemi na Švedskem

Svet ECB je 14. julija 2009 na zahtevo švedskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o državni shemi za dokapitalizacijo (CON/2009/58). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o obdavčitvi zlatih rezerv italijanske centralne banke

Svet ECB je 14. julija 2009 sprejel Mnenje o obdavčiti rezerv centralne banke Banca d'Italia v zlatu (CON/2009/59). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o pravnem okviru za zadružne hranilnice in kreditne zadruge na Poljskem

Svet ECB je 16. julija na zahtevo poljskega parlamenta sprejel Mnenje o pravnem okviru za zadružne hranilnice in kreditne zadruge (CON/2007/60). Mnenje bo kmalu objavljeno na spletni strani ECB.

Statistika

Uredba ECB o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2008/32)

Svet ECB je 29. junija 2009 sprejel popravek švedske različice Uredbe (ES) št. 25/2009 ECB z dne 19. decembra 2008 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (preoblikovano) (ECB/2008/32).

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Osmi »Pregled mednarodne vloge eura«

Svet ECB je 19. junija 2009 odobril objavo osme številke publikacije »Review of the international role of the euro« na spletni strani ECB na dan 8. julija 2009. Pregled, ki obravnava dogajanja v letu 2008, proučuje vlogo eura na svetovnih trgih in v državah zunaj euroobmočja. Osvetljuje sedanje stanje na področju internacionalizacije eura ter izpostavlja glavna gibanja in trende.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB o zunanjem revizorju slovaške centralne banke

Svet ECB je 25. junija 2009 sprejel Priporočilo Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná Banka Slovenska (ECB/2009/14). Priporočilo je bilo 4. julija 2009 objavljeno v Uradnem listu EU in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

Izdajanje bankovcev in kovancev

Odločba ECB o spremembi količine eurokovancev, ki jih Avstrija lahko izda v letu 2009

Svet ECB je 25. junija 2009 sprejel Odločbo o spremembi Odločbe ECB/2008/20 glede količine eurokovancev, ki jih Avstrija lahko izda v letu 2009 (ECB/2009/15). Z odločbo je Svet odobril povečanje obsega eurokovancev, ki jih lahko izda Avstrija, za 160 milijonov EUR. Sklep je bil 2. julija 2009 objavljen v Uradnem listu EU in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije