Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van bestuur van de ECB (naast de beslissing ter bepaling van de rentetarieven)

juli 2009

Operationele aangelegenheden

Verlenging van de wederzijdse kredietovereenkomsten met het Federal Reserve System en de Zwitserse nationale bank

Op 25 juni 2009 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de verlenging, tot 1 februari 2010, van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) met het Federal Reserve System en tevens besloten de 7- en 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties tot ten minste 30 september 2009 voort te zetten. Tegelijkertijd heeft de Raad van Bestuur besloten na de voorgenomen transactie van 28 juli 2009 af te zien van verdere in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties met een looptijd van 28 dagen. De Raad van Bestuur heeft tevens zijn goedkeuring gehecht aan de verlenging van de wederzijdse kredietovereenkomsten met de nationale bank van Zwitserland en besloten de 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende transacties tot ten minste 31 oktober 2009 voort te zetten. Twee persberichten met nadere informatie zijn op 25 juni op de website van de ECB gepubliceerd.

Besluit van de ECB houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van gedekte obligaties

Op 2 juli 2009 heeft de Raad van Bestuur een Besluit genomen over de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van gedekte obligaties (ECB/2009/16). Het Besluit is op 4 juli 2009 verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens te raadplegen op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Infrastructuur voor OTC-derivaten

Op 16 juli 2009 heeft de Raad van Bestuur de voortgang beoordeeld van de versterking van de infrastructuur voor over-the-counter(OTC)-derivaten. De Raad erkent het nut van zowel particuliere als overheidsinitiatieven ter verbetering van de harmonisatie, de transparantie en het risicobeheer van kredietderivaten. De Raad was van mening dat de werkzaamheden voortgezet en uiteindelijk naar andere categorieën activa uitgebreid dienen te worden. De Raad was met name verheugd over de voortgang die is geboekt bij de invoering van faciliteiten voor clearing van OTC-kredietderivaten door centrale tegenpartijen. Overeenkomstig zijn besluit van 18 december 2008 en zijn verklaring van september 2001 over de verrekening van effecten door een centrale tegenpartij, en gezien het systeembelang van verrekenings- en afwikkelingssystemen voor effecten, heeft de Raad van Bestuur het belang bevestigd van de aanwezigheid van ten minste één centrale tegenpartij voor de verrekening van OTC-kredietderivaten binnen het eurogebied. Prioriteit krijgt in dit verband met name het gebruik van faciliteiten in het eurogebied voor de verrekening van in euro luidende credit default swaps, waarop het Eurosysteem de komende maanden nauwgezet zal toezien.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB aangaande de distributie van de winsten van Latvijas Banka

Op 24 juni 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek hiertoe van Latvijas Banka, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies aangaande de distributie van de winsten van Latvijas Banka (CON/2009/53). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB aangaande verdere maatregelen ter stabilisatie van de financiële markt in Duitsland

Op 24 juni 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies aangaande verdere maatregelen ter stabilisatie van de financiële markt (CON/2009/54). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB aangaande wijziging van de regels voor de centrale effectenbewaarnemer in Polen

Op 24 juni heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de voorzitter van het Poolse Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies aangaande wijzigingen van de regels betreffende de centrale effectenbewaarnemer (CON/2009/55). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB aangaande de regelgeving betreffende de financieringsleasing en de activiteiten van leasingmaatschappijen in Cyprus.

Op 26 juni 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe het Cypriotische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies aangaande de regelgeving betreffende de financiële leasing en de activiteiten van leasingmaatschappijen (CON/2009/57). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB aangaande het staatsherkapitalisatieplan in Zweden

Op 14 juli 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe het Zweedse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies aangaande het staatsherkapitalisatieplan (CON/2009/58). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB aangaande de belasting van de goudreserves van Banca d’Italia

Op 14 juli 2009 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Advies aangaande de belasting van de goudreserves van Banca d'Italia (CON/2009/59). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB aangaande het wettelijk kader voor spaarkassen en kredietverenigingen in Polen

Op 16 juli 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies aangaande het wettelijk kader voor spaarkassen en kredietverenigingen (CON/2009/60). Het Advies wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de ECB.

Statistieken

Verordening van de ECB met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2008/32)

Op 29 juni 2009 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een rectificatie van de Zweedse versie van Verordening (EG) 25/2009 van de Europese Centrale Bank van 19 december 2008 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen (herschikking) (ECB/2008/32).

Internationale en Europese samenwerking

De achtste “Review of the international role of the euro”

Op 19 juni 2009 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de achtste “Review of the international role of the euro” (Analyse van de internationale rol van de euro), zoals die op 8 juli 2009 op de website van de ECB is gepubliceerd. De analyse heeft betrekking op de ontwikkelingen in 2008 en op de rol van de euro op de wereldmarkten en in landen buiten het eurogebied. Doel van de publicatie is het inzicht in de huidige internationalisatie van de euro te vergroten door de belangrijkste ontwikkelingen en onderliggende trends in kaart te brengen.

Corporate Governance

Aanbeveling van de ECB betreffende de externe accountants van de Národná Banka Slovenska

Op 25 juni 2009 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Národná Banka Slovenska (ECB/2009/14). De Aanbeveling is op 4 juli 2009 verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens te raadplegen op de website van de ECB.

Uitgifte van bankbiljetten en munten

Besluit van de ECB betreffende de omvang van de uitgifte van euromunten door Oostenrijk in 2009

Op 25 juni 2009 heeft de Raad van Bestuur een Beschikking aangenomen houdende wijziging van Beschikking ECB/2008/20 inzake de omvang van de uitgifte van euromunten door Oostenrijk in 2009 (ECB/2009/15). Daarbij heeft de Raad een verhoging van het bedrag aan door Oostenrijk in omloop te brengen euromunten met EUR 160 miljoen goedgekeurd. Het besluit is op 2 juli 2009 verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens te raadplegen op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media