Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

heinäkuu 2009

Toiminnalliset kysymykset

Swap-sopimusten jatkaminen Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa

EKP:n neuvosto hyväksyi 25.6.2009 tilapäisten valuutanvaihtojärjestelyjen (swapjärjestelyjen) jatkamisen Yhdysvaltain keskuspankin kanssa 1.2.2010 saakka ja päätti, että Yhdysvaltain dollarin määräisiä likviditeettiä lisääviä operaatioita toteutetaan edelleen 7 ja 84 päivän maturiteeteilla ainakin 30.9.2009 saakka. Samalla EKP:n neuvosto päätti, että Yhdysvaltain dollarin määräisistä likviditeettiä lisäävistä operaatioista 28 päivän maturiteetilla luovutaan 28.7.2009 toteutettavan operaation jälkeen. EKP:n neuvosto hyväksyi samoin swapjärjestelyn jatkamisen Sveitsin keskuspankin kanssa ja päätti, että Sveitsin frangin määräisiä likviditeettiä lisääviä operaatioita toteutetaan edelleen viikon maturiteetilla ainakin 31.10.2009 saakka. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin 25.6.2009 kaksi lehdistötiedotetta, joissa aiheesta kerrottiin tarkemmin.

EKP:n päätös katettujen joukkolainojen osto-ohjelman toteutuksesta

EKP:n neuvosto teki 2.7.2009 päätöksen katettujen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2009/16). Päätös julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 4.7.2009, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Infrastruktuuri OTC-johdannaisia varten

EKP:n neuvosto arvioi 16.7.2009 edistystä OTC-johdannaisten markkinainfrastruktuurin vahvistamisessa. EKP:n neuvosto piti hyödyllisinä yksityisen ja julkisen sektorin aloitteita, joilla pyritään parantamaan yhdenmukaisuutta, avoimuutta ja riskienhallintaa luottojohdannaismarkkinoilla. Työtä on syytä jatkaa, ja sen piiriin tulisi ottaa myöhemmin myös muita omaisuuseräluokkia. Erityisen myönteisenä EKP:n neuvosto piti kehitystä kohti keskusvastapuoliselvityspalvelujen käyttöönottamista OTC-luottojohdannaisia varten. EKP:n neuvosto vahvisti 18.12.2008 tekemänsä päätöksen ja syyskuussa 2001 antamansa keskusvastapuoliselvitystä koskevan lausunnon mukaisesti, että euroalueella on tärkeää olla ainakin yksi keskusvastapuoliselvityspalvelu OTC-luottojohdannaisille, sillä arvopaperikaupan selvitys- ja toimitusjärjestelmillä on systeemiriskin kannalta suuri merkitys. Eurojärjestelmä seuraa lähikuukausina erityisesti euroalueen infrastruktuurien käyttöä euromääräisten luottoriskinvaihtosopimusten selvityksessä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Latvian keskuspankin voitonjaosta

EKP:n neuvosto antoi 24.6.2009 Latvian keskuspankin pyynnöstä lausunnon Latvijas Bankan voitonjaosta (CON/2009/53). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto täydentävistä toimista rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 24.6.2009 Saksan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon täydentävistä toimenpiteistä rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi (CON/2009/54). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto muutoksista arvopaperikeskusta koskeviin säännöksiin Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 24.6.2009 Puolan parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon muutoksista arvopaperikeskusta koskeviin säännöksiin (CON/2009/55). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusleasingin ja leasing-yritysten toiminnan sääntelystä Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 26.6.2009 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon rahoitusleasingin ja leasing-yritysten toiminnan sääntelystä (CON/2009/57). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto valtion pääomatukijärjestelmästä Ruotsissa

EKP:n neuvosto antoi 14.7.2009 Ruotsin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon valtion pääomatukijärjestelmästä (CON/2009/58). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Italian keskuspankin kultavarantojen verotuksesta

EKP:n neuvosto antoi 14.7.2009 lausunnon Banca d’Italian kultavarantojen verotuksesta (CON/2009/59). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto säästöpankkeja ja luotto-osuuskuntia koskevista oikeudellisista puitteista Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 16.7.2009 Puolan parlamentin pyynnöstä lausunnon säästöpankkeja ja luotto-osuuskuntia koskevista oikeudellisista puitteista (CON/2009/60). Lausunto julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

EKP:n asetus rahalaitossektorin taseesta (EKP/2008/32)

EKP:n neuvosto hyväksyi 29.6.2009 oikaisun rahalaitossektorin taseesta 19.12.2008 annetun EKP:n asetuksen (EY) N:o 25/2009 (uudelleen laadittu toisinto) ruotsinkieliseen versioon (EKP/2008/32).

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Euron kansainvälisen aseman tarkastelu

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.6.2009 kahdeksannen ”Review of the international role of the euro” ‑katsauksen julkaistavaksi EKP:n verkkosivuilla 8.7.2009. Katsauksessa tarkastellaan euron asemaa kansainvälisillä markkinoilla ja euroalueen ulkopuolisissa maissa vuonna 2008, ja tavoitteena on tuoda lisätietoa siitä, kuinka kansainvälinen valuutta euro nykyisin on, sekä esitellä sen kansainvälistymisen tärkeimmät kehityslinjat ja ‑suuntaukset.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Slovakian keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 25.6.2009 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Národná banka Slovenskan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2009/14). Suositus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 4.7.2009, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Setelien ja kolikoiden liikkeeseenlasku

EKP:n päätös Itävallassa vuonna 2009 liikkeeseen laskettavien eurokolikoiden määrän muuttamisesta

EKP:n neuvosto teki 25.6.2009 päätöksen, jolla muutettiin päätöstä EKP/2008/20 sen eurometallirahojen määrän osalta, jonka Itävalta saa laskea liikkeeseen vuonna 2009 (EKP/2009/15). EKP:n neuvosto hyväksyi näin Itävallassa liikkeeseen laskettavien eurokolikoiden määrän kasvattamisen 160 miljoonalla eurolla. Päätös julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 2.7.2009, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle