Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových mier)

Júl 2009

Operačné záležitosti

Predĺženie platnosti swapových dohôd s Federálnym rezervným systémom a Swiss National Bank

Dňa 25. júna 2009 Rada guvernérov schválila predĺženie dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) s Federálnym rezervným systémom do 1. februára 2010 a rozhodla, že bude aj naďalej uskutočňovať 7-dňové a 84-dňové operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch minimálne do 30. septembra 2009. Rada guvernérov zároveň rozhodla o ukončení realizácie operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch so splatnosťou 28 dní po operácii, ktorá sa má uskutočniť 28. júla 2009. Rada guvernérov tiež schválila predĺženie platnosti swapovej dohody so Swiss National Bank a rozhodla, že bude aj naďalej uskutočňovať 7-dňové operácie na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch minimálne do 31. októbra 2009. Podrobnejšie informácie sú uvedené v dvoch súvisiacich tlačových správach, ktoré boli 25. júna 2009 zverejnené na internetovej stránke ECB.

Rozhodnutie ECB o vykonávaní programu nákupu krytých dlhopisov

Dňa 2. júla 2009 Rada guvernérov prijala rozhodnutie o vykonávaní programu nákupu krytých dlhopisov (ECB/2009/16). Rozhodnutie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ 4. júla 2009 a je k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Infraštruktúra mimoburzových derivátov

Dňa 16. júla 2009 Rada guvernérov vyhodnotila pokrok dosiahnutý v rozvoji infraštruktúry mimoburzových derivátov, pričom ocenila podiel súkromných a verejných iniciatív na zvyšovaní miery harmonizácie, transparentnosti a riadenia rizík v oblasti úverových derivátov. Podľa nej by tieto iniciatívy mali pokračovať a mali by sa rozšíriť aj na ďalšie druhy aktív. Rada guvernérov uvítala predovšetkým pokrok v zavádzaní klíringových nástrojov centrálnej zmluvnej strany pre mimoburzové úverové deriváty. V súlade so svojím rozhodnutím z 18. decembra 2008 a predchádzajúcim vyhlásením o zúčtovaní prostredníctvom centrálnej zmluvnej strany zo septembra 2001 a vzhľadom na systémový význam systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov s cennými papiermi Rada guvernérov potvrdila význam existencie minimálne jedného systému zúčtovania mimoburzových úverových derivátov prostredníctvom centrálnej zmluvnej strany so sídlom v eurozóne. V tejto súvislosti bude jednou z hlavných priorít používanie infraštruktúr eurozóny na zúčtovanie swapov uzavretých pre prípad neplatenia úveru (credit default swaps) denominovaných v eurách, ktoré bude Eurosystém v najbližších mesiacoch pozorne sledovať.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k rozdeleniu zisku Latvijas Banka

Dňa 24. júna 2009 Rada guvernérov na žiadosť Latvijas Banka prijala stanovisko k rozdeleniu zisku Latvijas Banka (CON/2009/53). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k ďalším opatreniam na stabilizáciu finančného trhu v Nemecku

Dňa 24. júna 2009 Rada guvernérov na žiadosť nemeckého ministerstva financií prijala stanovisko k ďalším opatreniam na stabilizáciu finančného trhu (CON/2009/54). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam pravidiel týkajúcich sa centrálneho depozitára cenných papierov v Poľsku

Dňa 24. júna 2009 Rada guvernérov na žiadosť predsedu poľského parlamentu prijala stanovisko k zmenám a doplneniam pravidiel týkajúcich sa centrálneho depozitára cenných papierov (CON/2009/55). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k úprave finančného lízingu a činnosti lízingových spoločností na Cypre

Dňa 26. júna 2009 Rada guvernérov na žiadosť cyperského ministerstva financií prijala stanovisko k úprave finančného lízingu a činnosti lízingových spoločností (CON/2009/57). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k štátnemu rekapitalizačnému systému vo Švédsku

Dňa 14. júla 2009 Rada guvernérov na žiadosť švédskeho ministerstva financií prijala stanovisko k štátnemu rekapitalizačnému systému (CON/2009/58). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k zdaňovaniu zlatých rezerv Banca d’Italia

Dňa 14. júla 2009 prijala Rada guvernérov stanovisko k zdaňovaniu zlatých rezerv Banca d’Italia (CON/2009/59). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k právnemu rámcu sporiteľných a úverových družstiev v Poľsku

Dňa 16. júla 2009 Rada guvernérov na žiadosť poľského parlamentu prijala stanovisko k právnemu rámcu sporiteľných a úverových družstiev (CON/2009/60). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Štatistika

Nariadenie ECB o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2008/32)

Dňa 29. júna 2009 prijala Rada guvernérov korigendum švédskeho znenia nariadenia ECB (ES) č. 25/2009 z 19. decembra 2008 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (ECB/2008/32).

Medzinárodná a európska spolupráca

Vydanie ôsmej správy „Review of the international role of the euro“

Dňa 19. júna 2009 Rada guvernérov schválila zverejnenie ôsmej správy o medzinárodnom postavení eura „Review of the international role of the euro“ na internetovej stránke ECB dňa 8. júla 2009. Správa hodnotí postavenie eura na svetových trhoch a v krajinách mimo eurozóny počas roka 2008. Cieľom správy je tiež zvýšiť povedomie čitateľov o súčasnom stave internacionalizácie eura a vyzdvihnúť hlavné trendy vývoja v tejto oblasti.

Riadenie organizácie

Odporúčanie ECB o externom audítorovi Národnej banky Slovenska

Dňa 25. júna 2009 Rada guvernérov prijala odporúčanie Rade EÚ o externom audítorovi Národnej banky Slovenska (ECB/2009/14). Odporúčanie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ 4. júla 2009 a je k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

Emisia bankoviek a mincí

Rozhodnutie ECB o zmene objemu euromincí, ktoré môže vydať Rakúsko v roku 2009

Dňa 25. júna 2009 Rada guvernérov schválila rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2008/20, pokiaľ ide o objem euromincí, ktoré môže Rakúsko vydať v roku 2009 (ECB/2009/15). Rada guvernérov týmto rozhodnutím schválila zvýšenie objemu euromincí vydaných Rakúskom o 160 mil. EUR. Rozhodnutie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ 2. júla 2009 a je k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá