Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

December 2008

Operativa frågor

Ändring av avtalet om operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av Ekonomiska och monetära unionen

Den 8 december 2008 undertecknades ett avtal om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 (senast ändrat den 20 december 2007) mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av Ekonomiska och monetära unionen. Avtalet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Ändring av ramverket för penningpolitiken

Den 18 december 2008 beslutade ECB-rådet att fortsätta att genomföra huvudsakliga refinansieringstransaktioner som fastränteanbud med full tilldelning även efter den uppfyllandeperiod som slutar den 20 januari 2009 så länge det behövs och åtminstone t.o.m. den sista tilldelningen i den tredje uppfyllandeperioden 2009 den 31 mars. ECB-rådet beslutade även att återställa räntekorridoren för de stående faciliteterna till 200 punkter runt den gällande räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. Den hade minskats till 100 punkter runt den gällande räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna den 9 oktober 2008. Följaktligen kommer, från och med den 21 januari, räntan på utlåningsfaciliteten att ökas från 50 till 100 punkter över räntan för den huvudsakliga refinansieringstransaktionen, och räntan på inlåningsfaciliteten kommer att minskas från 50 till 100 punkter under räntan för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. Ett pressmeddelande om detta publicerades den 18 december 2008 och finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Broschyr om korrespondentcentralbanksmodellen (CCBM)

Den 15 december 2008 godkände ECB-rådet publicering av en uppdaterad broschyr med titeln ”CCBM-förfaranden för Eurosystemets parter” på ECB:s webbplats i december 2008.

Uppdatering av listan över godkända värdepappersavvecklingssystem i euroområdet

Den 17 december 2008 uppdaterade ECB-rådet bedömningen av värdepappersavvecklingssystem som är godkända för Eurosystemets kredittransaktioner mot de standarder som publicerades 1998. Ett pressmeddelande om detta har idag publicerats på ECB:s webbplats.

Central motpartsclearing (CCP) för OTC-kreditderivat

Den 18 december 2008 övervägde ECB-rådet behovet av att stärka infrastrukturen för OTC-derivat med anledning av deras betydelse för systemen. Man välkomnade de initiativ som tagits av Europeiska kommissionen i syfte att införa clearingfaciliteter för OTC-kreditderivat för europeiska motparter. I linje med ett tidigare utlåtande från september 2001 om konsolideringen av clearing med central motpart och med beaktande av resultatet av ett möte på ECB den 3 november 2008 (för båda se ECB:s webbplats) bekräftade ECB-rådet att det finns ett behov för åtminstone en central motpartsclearing för kreditderivat i Europa och att denna infrastruktur bör vara lokaliserad i euroområdet med tanke på att clearing- och avvecklingssystem för värdepapper är potentiellt systemviktiga.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Banktillsynskommittén (BSC) rapporterar om incitamentstruktur i "originate and distribute"-modellen

Den 4 december 2008 godkände ECB-rådet publiceringen av BSC:s rapport om incitamentstrukturen i ”originate and distribute”-modellen. Rapporten presenterar den viktigaste utvecklingen i modellen, både före och under oron på finansmarknaden och analyserar incitamentstrukturen hos de viktigaste aktörerna och möjliga intressekonflikter på den strukturerade finansmarknaden. Slutligen behandlas möjliga åtgärder, både marknadsrelaterade och offentliga, för att minska den identifierade snedvridningen av incitamenten. Rapporten publicerades den 15 december 2008 och finns på ECB:s webbplats.

BSC:s rapport om täckta obligationer i EU

Den 5 december 2008 godkände ECB-rådet publiceringen av BSC:s rapport täckta obligationer i EU Rapporten, som beskriver täckta obligationers huvudegenskaper och kort diskuterar skillnaden mot säkerheter med bakomliggande tillgångar, analyserar utvecklingen på längre sikt och den senaste utvecklingen på marknaden för EU:s täckta obligationer och undersöker deras effekt på stabiliteten i EU:s finanssystem. Rapporten lägger tonvikten på den senaste utvecklingen på marknaden för täckta obligationer, speciellt hur de har utvecklats under finansmarknadsoron fram till mitten av november 2008. Rapporten publicerades på ECB:s webbplats den 17 december 2008.

BSC:s rapport om marknaden för kommersiella fastigheter

Den 18 december 2008 godkände ECB-rådet BSC:s rapport om marknaden för kommersiella fastigheter och dess publicering. Rapporten diskuterar den strukturella och mer aktuell utveckling på EU:s marknader för kommersiella fastigheter, analyserar den relaterade exponeringen av EU:s banker samt undersöker vilka implikationer utvecklingen på marknaderna för kommersiella fastigheter har för stabiliteten hos EU:s banksystem. Rapporten publicerades idag på ECB:s webbplats.

ECB-rådets rekommendationer avseende statliga garantier av bankernas skulder och prissättningen på rekapitalisering

Den 18 december 2008 beslutade ECB-rådet att publicera två serier rekommendationer om tilldelning av statliga garantier av bankernas skulder och prissättningen av rekapitalisering som utarbetats för att stödja implementeringen av Parisdeklarationen den 12 oktober 2008. Dessa rekommendationer, som har överlämnats till de relevanta nationella och europeiska myndigheterna finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om ändringar av stadgarna för Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

Den 21 november 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Българска народна банка (Bulgarian National Bank), ett yttrande om ändring av stadgan för Българска народна банка (Bulgarian National Bank) inför eurons införande (CON/2008/73). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om lagstiftning för statliga garantier i Belgien

Den 21 november 2008 antog ECB-rådet, på begäran av belgiska finansministeriet, ett yttrande om en statlig garanti som ska förhindra utflöde av likviditet (CON/2008/74). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om finsk lagstiftning om statligt stöd till banker

Den 24 november 2008 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Finland, ett yttrande om statligt stöd till banker (CON/2008/75). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om finansiella stödåtgärder i Slovenien

Den 25 november 2008 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Slovenien, ett yttrande om statliga garantier och andra åtgärder för att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet (CON/2008/76). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om gemenskapslagstiftning om medelfristigt ekonomiskt stöd

Den 25 november 2008 antog ECB-rådet, på begäran av EU-rådet, ett yttrande om ett förslag till en rådsförordning om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (CON/2008/77). Yttrandet publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats inom kort.

ECB-yttrande om lagstiftning om betalnings- och avvecklingssystem i Bulgarien

Den 26 november 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Българска народна банка (Bulgarian National Bank), ett yttrande om Българска народна банка (Bulgarian National Bank) relation till betalningsinstitut och operatörer av betalningssystem samt tillsynen över betalnings- och avvecklingssystemen (CON/2008/78). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om lagstiftning om förbättrad likviditet i ekonomin i Grekland

Den 27 november 2008 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Grekland, ett yttrande om åtgärder för att förbättra likviditeten i ekonomin (CON/2008/79). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om statsstöd för finansinstitut i Polen

Den 28 november 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det polska finansministeriet, ett yttrande om finansministeriets stöd till finansinstitut. Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om finansiella stödåtgärder i Ungern

Den 1 december 2008 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Ungern, ett yttrande om åtgärder för att stärka finansiella intermediärer för att upprätthålla finansiell stabilitet (CON/2008/81). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om bestämmelserna om Banco de Españas vinster

Den 2 december 2008 antog ECB-rådet, på begäran av den spanska ekonomiministern, ett yttrande om överföring av Banco de Españas vinst till finansministeriet (CON/2008/82). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ändringar i Magyar Nemzeti Banks stadgar

Den 2 december 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det ungerska finansministeriet, ett yttrande om åtgärder för att göra stadgan för Magyar Nemzeti Bank förenlig med gemenskapsrätten (CON/2008/83). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om gemenskapslagstiftning om institut för elektroniska pengar

Den 5 december 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Europeiska unionens råd, ett yttrande om ett direktiv om att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet (CON/2008/84). Yttrandet publiceras inom kort i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om fransk lagstiftning om finansiella instrument

Den 8 december 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det franska ministeriet för ekonomi, industri och sysselsättning, ett yttrande om en modernisering av regelverket för finansiella instrument (CON/2008/85). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om lagstiftningen om kontanter i omlopp i Slovakien

Den 8 december 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Národná banka Slovenska, ett yttrande om hanteringen av kontanter i omlopp (CON/2008/86). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om lagstiftningen om betalnings- och värdepappersavveckling i Spanien

Den 12 december 2008 antog ECB-rådet, på begäran av den spanska ekonomiministern, ett yttrande om ändringar i lagen om avvecklingssystem för betalningar och värdepapper (CON/2008/87). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Internationellt och europeiskt samarbete

Eurosystemets program för teknisk assistans till Central Bank of Egypt

Den 24 november 2008 godkände ECB-rådet ett samförståndsavtal mellan ECB och Central Bank of Egypt om upprättande av ett treårigt tekniskt biståndsprogram för att stärka banktillsynen i Egypten. Samförståndsavtalet undertecknades av ordförande Trichet och chefen för Central Bank of Egypt vid en officiell ceremoni i Kairo den 26 november 2008. Ett pressmeddelande om detta publicerades samma dag och finns på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation om externa revisorer för Central Bank of Malta

Den 5 december 2008 antog ECB-rådet en rekommendation till europeiska unionens råd om Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Maltas externa revisorer (ECB/2008/19). Rekommendationen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 17 december 2008 och finns även på ECB:s webbplats.

Europeiska centralbankens beslut om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2009

Den 11 december 2008 antog ECB-rådet ett beslut om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2009 (ECB/2008/20). Beslutet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

ECB-riktlinje om redovisning och finansiell rapportering

Den 11 december 2008 antog ECB-rådet en riktlinje, om ändring av riktlinje ECB/2006/16 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2008/21). Riktlinjen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

ECB-beslut om ECB:s årsbokslut

Den 11 december 2008 antog ECB-rådet ett beslut om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2008/22). Beslutet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

ECB-beslut om de nationella centralbankernas procentandel av nyckeln för tecknande av ECB:s kapital

Den 12 december 2008 antog ECB-rådet ett beslut om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av europeiska centralbankens kapital (ECB/2008/23). Beslutet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

ECB-beslut om de deltagande nationella centralbankernas inbetalning av ECB:s kapital

Den 12 december 2008 antog ECB-rådet ett beslut om fastställande av åtgärder för de deltagande nationella centralbankernas inbetalning av Europeiska centralbankens kapital (ECB/2008/24). Beslutet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

ECB-beslut om överföring av andelar av ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna

Den 12 december 2008 antog ECB-rådet ett beslut om villkoren för överlåtelse av Europeiska centralbankens kapitalandelar mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital (ECB/2008/25) Beslutet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

ECB-beslut om utgivning av eurosedlar

Den 12 december 2008 antog ECB-rådet ett beslut om ändring av beslut ECB/2001/15 av den 6 december 2001 om utgivningen av sedlar (ECB/2008/26). Beslutet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

ECB-beslut om ECB:s samlade aktiekapital och relaterade justeringar av de nationella centralbankernas fordringar relaterade till valutareserven

Den 12 december 2008 antog ECB-rådet ett beslut om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till Europeiska centralbankens samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts (ECB/2008/27). Beslutet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

ECB-beslut om de icke‑deltagande nationella centralbankernas inbetalning av ECB:s kapital

Den 15 december 2008 antog allmänna rådet ett beslut om fastställande av åtgärder för de icke‑deltagande nationella centralbankernas inbetalning av Europeiska centralbankens kapital (ECB/2008/28). Beslutet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Beslut om att senarelägga införandet av rotationssystemet i ECB-rådet och de viktigaste aspekterna för dess framtida införande

Den 18 december 2008 beslutade ECB-rådet att fortsätta det aktuella röstförfarandet och antog ECB-beslutet att senarelägga starten för rotationssystemet i ECB-rådet (ECB/2008/29). Detta beslut kommer att publiceras i EU:s officiella tidning och på ECB:s webbplats. Samtidigt beslutade ECB-rådet om de viktigaste aspekterna för införande av rotationssystemet som blir del av ett beslut som antas vid ett senare tillfälle. Ett pressmeddelande om detta publicerades den 18 december 2008 och finns på ECB:s webbplats.

Ordförandeskap i Kommittén för internationella förbindelser (IRC)

Den 18 december 2008 utnämnde ECB-rådet José Viñals, nuvarande ställföreträdande centralbankschef för Banco de España, till ordförande för IRC från och med den 1 januari 2009. Hans förordnande löper ut 31 augusti 2010, samtidigt med samtliga förordnanden för Eurosystemets/ECBS kommittéers ordföranden och budgetkommitténs ordförande, vilka (åter)utnämndes av ECB-rådet den 19 juli 2007 för tre år.

Samordningsbyrån för Eurosystemets upphandlingar (EPCO) – budget och upphandlingsplan 2009

Den 18 december 2008 godkände ECB-rådet EPCO:s budget och upphandlingsplan för 2009.

Utgivning av sedlar och mynt

Årsrapport om ramverket för upptäckt av förfalskningar och brukbarhetssortering av kreditinstitutioner och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter.

Den 11 december 2008 beslutade ECB-rådet, efter att ha noterat den formella implementeringen av ramverket för återcirkulering av sedlar vis-à-vis kreditinstitut och att de som avses i ramverket har gjort goda framsteg under 2008, att de nationella centralbankerna ska fortsätta att övervaka hur kreditinstituten och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter efterlever ramverket 2009.

ECB:s nya huvudkontor

Återutlysning av anbudsförfarandet för anläggningsarbetena

Den 28 november 2008 meddelade ECB-rådet sitt beslut att återutlysa anbudsförfarandet för anläggningsarbetena för ECB:s nya lokaler i Frankfurt am Main. Omkring 15 olika anbud kommer att infordras under 2009. ECB-rådet kommer att besluta om huruvida projektet ska fortsätta eller ej i slutet av 2009.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media