Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

December 2008

Operativne zadeve

Sprememba sporazuma o operativnih postopkih v mehanizmu deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije

Dne 8. decembra 2008 je bil podpisan Sporazum o spremembah Sporazuma z dne 16. marca 2006 (kot je bil zadnjič spremenjen 20. decembra 2007) med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov v mehanizmu deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije. Sporazum bo objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Spremembe v operativnem okviru denarne politike

Svet ECB je 18. decembra 2008 sklenil, da se bodo operacije glavnega refinanciranja izvajale v obliki avkcij s fiksno obrestno mero in polno dodelitvijo tudi po koncu obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv, ki se konča 20. januarja 2009, in sicer tako dolgo, kot bo potrebno, oziroma vsaj do konca zadnje dodelitve v tretjem obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2009, ki bo 31. marca. Svet ECB je ravno tako sklenil, da ponovno vzpostavi prejšnji koridor odprtih ponudb, ki je bil 9. oktobra 2008 zožen na 100 bazičnih točk okrog veljavne obrestne mere za operacije glavnega refinanciranja, in ga razširi na 200 bazičnih točk okrog obrestne mere za operacije glavnega refinanciranja. Tako se bo z 21. januarjem obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila povečala s 50 na 100 bazičnih točk nad obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita pa se bo zmanjšala s 50 na 100 bazičnih točk pod obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja. S tem povezano sporočilo za javnost je bilo objavljeno 18. decembra 2008 in je na voljo na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Brošura o korespondenčnem centralnobančnem modelu (CCBM)

Svet ECB je 15. decembra 2008 odobril objavo dopolnjene brošure z naslovom »Korespondenčni centralnobančni model (CCBM) – Postopki za nasprotne stranke v Eurosistemu«, ki bo decembra 2008 objavljena na spletni strani ECB.

Dopolnitev seznama primernih sistemov poravnave vrednostnih papirjev v euroobmočju

Svet ECB je 17. decembra 2008 ob upoštevanju standardov, ki so bili objavljeni leta 1998, dopolnil oceno sistemov poravnave vrednostnih papirjev, ki so primerni za poravnavo kreditnih operacij Eurosistema. Sporočilo za javnost je bilo danes objavljeno na spletni strani ECB.

Kliring centralnih nasprotnih strank pri izvenborznih kreditnih izvedenih finančnih instrumentih

Svet ECB je 18. decembra 2008 razpravljal, da je treba okrepiti infrastrukturo za izvenborzne izvedene finančne instrumente zaradi njihovega sistemskega pomena, ter pozdravil pobudo Evropske komisije, katere cilj je uvesti evropske zmogljivosti za kliring centralnih nasprotnih strank pri poslih z izvenborznimi kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti. V skladu s prejšnjo izjavo (september 2001) o konsolidaciji kliringa centralnih nasprotnih strank ter ob upoštevanju izida sestanka v ECB dne 3. novembra 2008 (oboje je na voljo na spletni strani ECB) je Svet ECB potrdil, da je za kreditne izvedene finančne instrumente potreben vsaj en evropski kliring centralnih nasprotnih strank ter da bi se morala takšna infrastruktura zaradi morebitnega sistemskega pomena sistemov kliringa in poravnave vrednostnih papirjev nahajati v euroobmočju.

Finančna stabilnost in nadzor

Poročilo Odbora za bančni nadzor o strukturi spodbud v modelu »ustvari in prenesi«

Svet ECB je 4. decembra 2008 odobril objavo poročila o strukturi spodbud v modelu »ustvari in prenesi«, ki ga je pripravil Odbor za bančni nadzor. Poročilo predstavlja glavna dogajanja v tem modelu pred in med pretresi na finančnih trgih ter analizira strukturo spodbud glavnih vpletenih udeležencev na trgu in morebitno navzkrižje interesov na trgu strukturiranih finančnih proizvodov. Upošteva tudi možne tržne in javne ukrepe za ublažitev ugotovljenega izkrivljanja spodbud. Poročilo je bilo objavljeno 15. decembra 2008 in je na voljo na spletni strani ECB.

Poročilo Odbora za bančni nadzor o kritih obveznicah v EU

Svet ECB je 5. decembra 2008 odobril objavo poročila o kritih obveznicah v EU, ki ga je pripravil Odbor za bančni nadzor. Poročilo, ki opisuje glavne značilnosti kritih obveznic in na kratko razloži razlike v primerjavi s kolateraliziranimi vrednostnimi papirji, analizira dolgoročnejša in novejša gibanja na trgu kritih obveznic v EU ter proučuje njihov pomen za stabilnost finančnega sistema v EU. Poročilo se posebej posveča najnovejšim gibanjem na trgu kritih obveznic, zlasti uspešnosti teh obveznic med pretresi na trgih do sredine novembra 2008. Poročilo je bilo 17. decembra 2008 objavljeno na spletni strani ECB.

Poročilo Odbora za bančni nadzor o trgu poslovnih nepremičnin

Svet ECB je 18. decembra 2008 odobril poročilo o trgu poslovnih nepremičnin, ki ga je pripravil Odbor za bančni nadzor, in odobril njegovo objavo. Poročilo obravnava strukturna in novejša gibanja na trgu poslovnih nepremičnin v EU, analizira s tem povezano izpostavljenost bank EU ter proučuje pomen gibanj na trgu poslovnih nepremičnin za stabilnost bančnega sistema v EU. Poročilo je bilo danes objavljeno na spletni strani ECB.

Priporočilo Sveta ECB o državnih jamstvih za bančni dolg in priporočilo o vrednotenju dokapitalizacije

Svet ECB je 18. decembra 2008 sklenil, da objavi dve priporočili, ki zadevata podeljevanje državnih jamstev za bančni dolg in vrednotenje dokapitalizacije, ki ju je pripravil z namenom, da bi spodbudil izvajanje pariške deklaracije z dne 12. oktobra 2008. Priporočili, ki sta bili posredovani ustreznim nacionalnim in evropskim organom, sta na voljo na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o spremembah statuta centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

Svet ECB je 21. novembra 2008 na zahtevo centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) sprejel Mnenje o spremembah statuta centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) v pripravah na uvedbo eura (CON/2008/73). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zakonodaji v zvezi z državnim jamstvom v Belgiji

Svet ECB je 21. novembra 2008 na zahtevo belgijskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o državnem jamstvu z namenom izogniti se odlivu likvidnosti (CON/2008/74). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o finski zakonodaji o državnih kapitalskih naložbah v depozitarne banke

Svet ECB je 24. novembra 2008 na zahtevo finskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o kapitalskem vlaganju države v depozitarne banke (CON/2008/75). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o ukrepih za finančno stabilnost v Sloveniji

Svet ECB je 25. novembra 2008 na zahtevo slovenskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o državnih poroštvih in drugih ukrepih za ohranjanje stabilnosti finančnega sistema (CON/2008/76). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zakonodaji Skupnosti v zvezi s srednjeročno finančno pomočjo

Svet ECB je 25. novembra 2008 na zahtevo Sveta EU sprejel Mnenje o predlogu uredbe Sveta o zagotavljanju srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (CON/2008/77). Mnenje bo kmalu objavljeno v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zakonodaji v zvezi s plačilnimi in poravnalnimi sistemi v Bolgariji

Svet ECB je 26. novembra 2008 na zahtevo centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) sprejel Mnenje o vlogi centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) v zvezi s plačilnimi institucijami in upravljavci plačilnih sistemov ter pregledom nad plačilnimi in poravnalnimi sistemi (CON/2008/78). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o grški zakonodaji, namenjeni povečanju likvidnosti v gospodarstvu

Svet ECB je 27. novembra 2008 na zahtevo grškega ministrstva za gospodarstvo in finance sprejel Mnenje o ukrepih za povečanje likvidnosti v gospodarstvu (CON/2008/79). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o ukrepih državne podpore finančnim institucijam na Poljskem

Svet ECB je 28. novembra 2008 na zahtevo poljskega ministra za finance sprejel Mnenje o zagotavljanju podpore državne zakladnice finančnim institucijam (CON/2008/80). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o ukrepih za finančno stabilnost na Madžarskem

Svet ECB je 1. decembra 2008 na zahtevo madžarskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o ukrepih za krepitev sistema finančnih posrednikov z namenom ohranitve finančne stabilnosti (CON/2008/81). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o pravilih za plačilo dobička Banco de España

Svet ECB je 2. decembra 2008 na zahtevo španskega državnega sekretarja za gospodarske zadeve sprejel Mnenje o plačilu dobička centralne banke Banco de España državni zakladnici (CON/2008/82). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o spremembah statuta centralne banke Magyar Nemzeti Bank

Svet ECB je 2. decembra 2008 na zahtevo madžarskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o uskladitvi statuta centralne banke Magyar Nemzeti Bank s pravom Skupnosti (CON/2008/83). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zakonodaji Skupnosti o institucijah za izdajo elektronskega denarja

Svet ECB je 5. decembra 2008 na zahtevo Sveta Evropske unije sprejel Mnenje o direktivi o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja (CON/2008/84). Mnenje bo kmalu objavljeno v Uradnem listu EU in je na voljo na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o francoski zakonodaji v zvezi s finančnimi instrumenti

Svet ECB je 8. decembra 2008 na zahtevo francoskega ministrstva za gospodarske zadeve, industrijo in zaposlovanje sprejel Mnenje o posodobitvi pravnega okvira za finančne instrumente (CON/2008/85). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zakonodaji o gotovinskem denarnem obtoku na Slovaškem

Svet ECB je 8. decembra 2008 na zahtevo centralne banke Národná banka Slovenska sprejel Mnenje o gotovinskem denarnem obtoku (CON/2008/86). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zakonodaji o plačilih in poravnavi vrednostnih papirjev v Španiji

Svet ECB je 12. decembra 2008 na zahtevo španskega državnega sekretarja za gospodarske zadeve sprejel Mnenje o spremembah Zakona o plačilnih sistemih in sistemih za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji (CON/2008/87). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Program tehnične pomoči Eurosistema s centralno banko Egipta

Svet ECB je 24. novembra 2008 potrdil memorandum o soglasju med ECB in centralno banko Egipta o programu triletne tehnične pomoči Eurosistema, katerega cilj je okrepiti bančni nadzor v Egiptu. Memorandum sta podpisala predsednik Jean-Claude Trichet in guverner centralne banke Egipta na uradni slovesnosti, ki je 26. novembra 2008 potekala v Kairu. Sporočilo za javnost je bilo objavljeno istega dne in je na voljo na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB o zunanjih revizorjih centralne banke Bank Ćentrali ta` Malta/Central Bank of Malta

Svet ECB je 5. decembra 2008 sprejel Priporočilo Svetu EU o zunanjih revizorjih centralne banke Bank Ćentrali ta` Malta /Central Bank of Malta (ECB/2008/19). Priporočilo je bilo 17. decembra 2008 objavljeno v Uradnem listu EU in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

Odločba ECB o obsegu izdaje kovancev v letu 2009

Svet ECB je 11. decembra 2008 sprejel Odločbo o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2009 (ECB/2008/20). Sklep bo objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Smernica ECB o računovodstvu in finančnem poročanju

Svet ECB je 11. decembra 2008 sprejel Smernico o spremembah Smernice ECB/2006/16 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2008/21). Smernica bo objavljena v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Sklep ECB o letnih računovodskih izkazih ECB

Svet ECB je 11. decembra 2008 sprejel Sklep o spremembah Sklepa ECB/2006/17 o letnih računovodskih izkazih Evropske centralne banke (ECB/2008/22). Sklep bo objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Sklep ECB o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB

Svet ECB je 12. decembra 2008 sprejel Sklep o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (ECB/2008/23). Sklep bo objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Sklep ECB o vplačilu kapitala ECB s strani sodelujočih nacionalnih centralnih bank

Svet ECB je 12. decembra 2008 sprejel Sklep o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske centralne banke s strani sodelujočih nacionalnih centralnih bank (ECB/2008/24). Sklep bo objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Sklep ECB o prenosu kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami

Svet ECB je 12. decembra 2008 sprejel Sklep o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev Evropske centralne banke med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala (ECB/2008/25). Sklep bo objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Sklep ECB o izdajanju eurobankovcev

Svet ECB je 12. decembra 2008 sprejel Sklep o spremembah Sklepa ECB/2001/15 z dne 6. decembra 2001 o izdajanju eurobankovcev (ECB/2008/26). Sklep bo objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Sklep ECB o akumulirani vrednosti kapitala in s tem povezani prilagoditvi terjatev nacionalnih centralnih bank v zvezi z deviznimi rezervami

Svet ECB je 12. decembra 2008 sprejel Sklep o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala Evropske centralne banke in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam (ECB/2008/27). Sklep bo objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Sklep ECB o vplačilu kapitala ECB s strani nesodelujočih nacionalnih centralnih bank

Svet ECB je 15. decembra 2008 sprejel Sklep o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske centralne banke s strani nesodelujočih nacionalnih centralnih bank (ECB/2008/28). Sklep bo objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Sklepi o preložitvi začetka sistema rotacije v Svetu ECB in o glavnih vidikih njegovega prihodnjega izvajanja

Svet ECB je 18. decembra 2008 sklenil, da ohrani sedanji sistem glasovanja, in sprejel Sklep o preložitvi začetka sistema rotacije v Svetu Evropske centralne banke (ECB/2008/29). Sklep bo objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB. Svet ECB je obenem sprejel odločitev o glavnih vidikih izvajanja sistema rotacije, ki bo del sklepa, sprejetega kasneje. Sporočilo za javnost je bilo objavljeno 18. decembra 2008 in je na voljo na spletni strani ECB.

Predsedovanje Odboru za mednarodne odnose (IRC)

Svet ECB je 18. decembra 2008 imenoval Joséja Viñalsa, trenutno viceguvernerja Banco de España, da 1. januarja 2009 postane predsednik Odbora za mednarodne odnose. Njegov mandat predsednika odbora IRC bo potekel 31. avgusta 2010, kar bo sovpadlo s potekom mandata vseh predsednikov odborov Eurosistema/ESCB, ki jih je Svet ECB 19. julija 2007 (ponovno) imenoval za triletno obdobje.

Proračun in načrt naročanja Urada Eurosistema za usklajevanje naročil (EPCO) za leto 2009

Svet ECB je 18. decembra 2008 odobril proračun in načrt naročanja urada EPCO za leto 2009.

Izdajanje bankovcev in kovancev

Letno poročilo o napredku pri izvajanju okvira delovanja za odkrivanje ponaredkov in razvrščanje eurobankovcev v kreditnih institucijah in pri drugih profesionalnih uporabnikih gotovine glede na primernost bankovcev za uporabo v obtoku

Svet ECB je 11. decembra 2008 – potem ko je ugotovil, da je bil leta 2008 dosežen precejšen napredek pri formalnem izvajanju okvira za recikliranje bankovcev v kreditnih institucijah in njegovi uporabi s strani naslovnikov okvira – sklenil, da bodo nacionalne centralne banke v letu 2009 še naprej natančno spremljale spoštovanje okvira v kreditnih institucijah in pri drugih profesionalnih uporabnikih gotovine.

Nova stavba ECB

Ponovni javni razpis za izvedbo gradbenih del

Svet ECB je 28. novembra 2008 objavil svojo odločitev, da s približno 15 posebnimi razpisi v letu 2009 ponovno izvede javni razpis za izvedbo gradbenih del na novi stavbi ECB v Frankfurtu na Majni. Svet ECB bo konec leta 2009 sprejel odločitev, ali naj nadaljuje s projektom ali ne.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije