Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

December 2008

Operationele aangelegenheden

Wijziging van de Overeenkomst betreffende de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie

Op 8 december 2008 is een Overeenkomst ondertekend ter wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 (zoals laatstelijk gewijzigd op 20 december 2007) tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied betreffende de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie. De Overeenkomst zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Veranderingen in het operationele monetaire-beleidskader

Op 18 december 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten tot voorbij de aanhoudingsperiode die eindigt op 20 januari 2009 zolang als nodig is de basisherfinancieringstransacties te blijven uitvoeren als vaste-rentetenders met volledige toewijzing, en ten minste tot de laatste toewijzing van de derde aanhoudingsperiode in 2009 op 31 maart. De Raad van Bestuur heeft tevens besloten de bandbreedte van de permanente faciliteiten, die op 9 oktober 2008 was verkleind tot 100 basispunten rond het geldende rentetarief op de basisherfinancieringstransactie, weer terug te brengen tot 200 basispunten rond het rentetarief op de basisherfinancieringstransactie. Per 21 januari wordt derhalve het rentetarief van de marginale beleningsfaciliteit verhoogd van 50 naar 100 basispunten boven het rentetarief op de basisherfinancieringstransactie en wordt het rentetarief van de depositofaciliteit verlaagd van 50 naar 100 basispunten onder het rentetarief op de basisherfinancieringstransactie. Een persbericht hierover is op 18 december 2008 gepubliceerd en is beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Brochure betreffende het Correspondentenmodel voor centrale banken

Op 15 december 2008 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie, in december 2008, van een geactualiseerde brochure met de titel “CCBM procedures for Eurosystem counterparties” [CCBM-procedures voor tegenpartijen van het Eurosysteem] op de website van de ECB.

Actualisering van de lijst van geaccepteerde effectenafwikkelingssystemen in het eurogebied

Op 17 december 2008 heeft de Raad van Bestuur de beoordeling van de effectenafwikkelingssystemen die in aanmerking komen voor afwikkeling van de krediettransacties van het Eurosysteem aan de hand van de in 1998 gepubliceerde normen geactualiseerd. Een persbericht hierover is vandaag gepubliceerd op de website van de ECB.

Clearing door centrale tegenpartijen voor OTC-kredietderivaten

is de infrastructuur voor over-the-counter (OTC)-derivaten te versterken, gezien het systeembelang van deze derivaten. De Raad verwelkomde de door de Europese Commissie genomen initiatieven om voor OTC-kredietderivaten Europese faciliteiten voor clearing door centrale tegenpartijen op te zetten. Overeenkomstig zijn eerdere verklaring van september 2001 betreffende de consolidatie van clearing door centrale tegenpartijen en in het licht van de uitkomsten van een op 3 november 2008 bij de ECB gehouden vergadering (welke beide te vinden zijn op de website van de ECB), heeft de Raad van Bestuur bevestigd dat er behoefte bestaat aan ten minste één Europese faciliteit voor clearing door centrale tegenpartijen voor kredietderivaten en dat deze infrastructuur, gezien het potentiële systeembelang van effectenclearing- en afwikkelingssystemen, binnen het eurogebied gevestigd dient te zijn.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Rapport van het Comité voor Bankentoezicht betreffende de incentive -structuur van het zogeheten “originate-and-distribute”-model

Op 4 december 2008 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van het door het Comité voor Bankentoezicht opgestelde rapport betreffende de incentive-structuur van het “originate-and-distribute”-model. Het rapport beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen in dit model zowel vóór als tijdens de turbulentie op de financiële markten en analyseert de structuur van incentives van de belangrijkste betrokkenen en de potentiële belangenconflicten in de markt voor gestructureerde financiering. Het rapport besluit met een overzicht van mogelijke door de markt en overheden te ondernemen actie om de in kaart gebrachte onevenwichtigheid van incentives te verhelpen. Het rapport is op 15 december 2008 gepubliceerd en is beschikbaar op de website van de ECB.

Rapport van het Comité voor Bankentoezicht betreffende gedekte obligaties in de EU

Op 5 december 2008 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van het door het Comité voor Bankentoezicht opgestelde rapport betreffende gedekte obligaties in de EU. Het rapport, dat de hoofdkenmerken van gedekte obligaties beschrijft en in het kort ingaat op de verschillen met effecten op onderpand van activa, analyseert de langere-termijn- en recentere ontwikkelingen in de markt voor gedekte obligaties in de EU en onderzoekt de implicaties van deze ontwikkelingen voor de stabiliteit van het financiële stelsel in de EU. Het rapport legt in het bijzonder de nadruk op de recentste ontwikkelingen in de markten voor gedekte obligaties, met name op hun beloop gedurende de turbulentie op de markten tot medio november 2008. Het rapport is op 17 december 2008 gepubliceerd op de website van de ECB.

Rapport van het Comité voor Bankentoezicht betreffende de markten voor commercieel onroerend goed

Op 18 december 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het door het Comité voor Bankentoezicht opgestelde rapport betreffende de markten voor commercieel onroerend goed en zijn toestemming gegeven voor publicatie. Het rapport gaat in op de structurele en recentere ontwikkelingen in de markten voor commercieel onroerend goed in de EU, analyseert de daarmee gepaard gaande risicoblootstelling van de banken in de EU en onderzoekt de implicaties van deze ontwikkelingen op de markten voor commercieel onroerend goed voor de stabiliteit van het bankwezen in de EU. Het rapport is vandaag gepubliceerd op de website van de ECB.

Aanbevelingen van de Raad van Bestuur van de ECB betreffende overheidsgaranties voor bancaire schuld en betreffende de prijsstelling ten aanzien van herkapitalisaties

Op 18 december 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten tot de publicatie van twee reeksen aanbevelingen betreffende het verstrekken van overheidsgaranties met betrekking tot bancaire schuld en de prijsstelling ten aanzien van herkapitalisaties, welke aanbevelingen de Raad had opgesteld om steun te geven aan de tenuitvoerlegging van de Verklaring van Parijs van 12 oktober 2008. Deze aanbevelingen, die aan de relevante nationale en Europese autoriteiten zijn toegestuurd, zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake wijzigingen van het Statuut van Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank)

Op 21 november 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank), zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van het Statuut van Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) ter voorbereiding op de invoering van de euro (CON/2008/73). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende een staatsgarantie in België

Op 21 november 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende een staatsgarantie ter vermijding van een uitstroom van liquiditeiten (CON/2008/74). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende Finse wetgeving met betrekking tot een staatskapitaalinvestering in depositobanken

Op 24 november 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Finse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende een staatskapitaalinvestering in depositobanken (CON/2008/75). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake financiële-stabiliteitsmaatregelen in Slovenië

Op 25 november 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake overheidsgaranties en overige maatregelen ter handhaving van de stabiliteit van het financiële stelsel (CON/2008/76). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende Gemeenschapswetgeving met betrekking tot financiële ondersteuning op middellange termijn

Op 25 november 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de EU, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende een voorstel voor een Verordening van de Raad voor een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (CON/2008/77). Het Advies zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake wetgeving met betrekking tot betalings- en vereveningssystemen in Bulgarije

Op 26 november 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank), zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de rol van Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) betreffende de betalingsinstellingen en de exploitanten van betalingssystemen, en het oversight op betalings- en vereveningssystemen (CON/2008/78). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende Griekse wetgeving ter verhoging van de liquiditeit in de economie

Op 27 november 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse Ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende maatregelen ter verhoging van de liquiditeit in de economie (CON/2008/79). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende staatssteunmaatregelen voor financiële instellingen in Polen

Op 28 november 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende het verlenen van steun van de Staatsschatkist aan financiële instellingen (CON/2008/80). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende financiële-stabiliteitsmaatregelen in Hongarije

Op 1 december 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende maatregelen om het systeem van financiële intermediairs te versterken ter handhaving van de financiële stabiliteit (CON/2008/81). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake de overdracht van de winst van Banco de España

Op 2 december 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Spaanse Staatssecretaris voor Economische Zaken, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de overdracht van de winst van Banco de España aan de schatkist (CON/2008/82). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake wijzigingen in de statuten van Magyar Nemzeti Bank

Op 2 december 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het in overeenstemming brengen van de statuten van Magyar Nemzeti Bank met Gemeenschapsrecht (CON/2008/83). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende Gemeenschapswetgeving met betrekking tot instellingen voor elektronisch geld

Op 5 december 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld (CON/2008/84). Het Advies zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake Franse wetgeving met betrekking tot financiële instrumenten

Op 8 december 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Franse Ministerie van Economische Zaken, Industrie en Werkgelegenheid, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de modernisatie van het rechtskader voor financiële instrumenten (CON/2008/85). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende wetgeving met betrekking tot het chartale geldcircuit in Slowakije

Op 8 december 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Národná banka Slovenska, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende het chartale geldcircuit (CON/2008/86). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende wetgeving met betrekking tot betalings- en effectenafwikkelingssystemen in Spanje

Op 12 december 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Spaanse Staatssecretaris voor Economische Zaken, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende wijzigingen aan de Wet op betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/2008/87). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Internationale en Europese samenwerking

Eurosysteem-programma voor technische assistentie met de Central Bank of Egypt

Op 24 november 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn steun gegeven aan een “Memorandum of Understanding" tussen de ECB en de Central Bank of Egypt, door middel waarvan een Eurosysteem-programma voor technische assistentie wordt opgezet ter versterking van het bancair toezicht in Egypte. Het Memorandum of Understanding is tijdens een officiële plechtigheid in Caïro op 26 november 2008 ondertekend door President Trichet en de President van de Central Bank of Egypt. Een persbericht hierover is op dezelfde gepubliceerd en is beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB betreffende de externe accountants van de Central Bank of Malta

Op 5 december 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Central Bank of Malta (ECB/2008/19). De Aanbeveling is op 17 december 2008 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

Besluit van de ECB met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2009

Op 11 december 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2009 (ECB/2008/20). Het Besluit zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Richtsnoer van de ECB betreffende de financiële administratie en verslaglegging

Op 11 december 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/16 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europese Stelsel van Centrale Banken (ECB/2008/21). Het Richtsnoer zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Besluit van de ECB betreffende de jaarrekening van de ECB

Op 11 december 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit tot wijziging van Besluit ECB/2006/17 betreffende de jaarrekening van de Europese Centrale Bank (ECB/2008/22). Het Besluit zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Besluit van de ECB inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB

Op 12 december 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB/2008/23). Het Besluit zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Besluit van de ECB betreffende de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten

Op 12 december 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten (ECB/2008/24). Het Besluit zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Besluit van de ECB betreffende de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken

Op 12 december 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit betreffende de modaliteiten en voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal (ECB/2008/25). Het Besluit zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Besluit van de ECB betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten

Op 12 december 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit tot wijziging van Besluit ECB/2001/15 van 6 december 2001 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2008/26). Het Besluit zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Besluit van de ECB betreffende het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken uit hoofde van externe reserves

Op 12 december 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de Europese Centrale Bank en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves (ECB/2008/27). Het Besluit zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Besluit van de ECB betreffende volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten

Op 15 december 2008 heeft de Algemene Raad zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten (ECB/2008/28). Het Besluit zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Besluiten van de ECB betreffende het uitstellen van de invoering van het roulatiesysteem in de Raad van Bestuur van de ECB en betreffende de belangrijkste aspecten voor de toekomstige tenuitvoerlegging

Op 18 december 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten zijn huidige stemprocedure te handhaven en heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit betreffende het uitstellen van de invoering van het toerbeurtensysteem in de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB/2008/29). Het Besluit zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB. Tegelijkertijd heeft de Raad van Bestuur een beslissing genomen ten aanzien van de belangrijkste aspecten voor de tenuitvoerlegging van het roulatiesysteem, die deel zullen uitmaken van een in een later stadium goed te keuren Besluit. Op 18 december is een persbericht gepubliceerd, dat beschikbaar is op de website van de ECB.

Voorzitterschap van het Comité voor Internationale Betrekkingen (IRC)

Op 18 december 2008 heeft de Raad van Bestuur de heer José Viñals, thans Adjunct-President van de Banco de España, per 1 januari 2009 benoemd tot voorzitter van het IRC. Zijn mandaat als IRC-voorzitter loopt op 31 augustus 2010 af, zodat het einde ervan samenvalt met het einde van het mandaat van alle andere voorzitters van de Comités van het Eurosysteem/ESCB, die op 19 juli 2007 door de Raad van Bestuur voor een periode van drie jaar zijn (her)benoemd.

Het budget en aanschaffingenprogramma voor 2009 van het Procurement Coordination Office van het Eursosysteem

Op 18 december 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het budget en aanschaffingenprogramma voor 2009 van het Procurement Coordination Office van het Eurosysteem.

Uitgifte van bankbiljetten en munten

Jaarlijks voortgangsverslag betreffende het kader voor de detectie van vervalsingen en sortering op fitness door kredietinstellingen en andere professionele geldverwerkers

Op 11 december 2008 heeft de Raad van Bestuur, na er nota van te hebben genomen dat de formele tenuitvoerlegging van het voor kredietinstellingen geldende Kader voor recirculatie van bankbiljetten en de toepassing ervan door de partijen waartoe dit kader zich richt in 2008 goede vooruitgang had gemaakt, besloten dat de nationale centrale banken voort zouden gaan met het nauwlettend volgen van de naleving van dit Kader door kredietinstellingen en andere professionele geldverwerkers in 2009.

Project betreffende het nieuwe hoofdkwartier van de ECB

Herstart van het aanbestedingsproces voor de bouwwerkzaamheden

Op 28 november 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn besluit bekendgemaakt om het aanbestedingsproces voor de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe hoofdkwartier van de ECB in Frankfurt am Main te herstarten door in de loop van 2009 15 toegesneden aanbestedingsverzoeken te doen uitgaan. De Raad van Bestuur zal eind 2009 een beslissing nemen of het project al dan niet doorgang zal vinden.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media