Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

joulukuu 2008

Toiminnalliset kysymykset

Talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä tehdyn sopimuksen muuttaminen

Talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16.3.2006 tehtyä Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolella olevien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä sopimusta (jota edellisen kerran muutettiin 20.12.2007) muutettiin jälleen 8.12.2008 allekirjoitetulla sopimuksella. Sopimus julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Muutoksia rahapolitiikan ohjausjärjestelmään

EKP:n neuvosto päätti 18.12.2008, että perusrahoitusoperaatioiden toteuttamista kiinteäkorkoisina huutokauppoina, joissa tehdyt tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti, jatketaan 20.1.2009 päättyvän pitoajanjakson jälkeenkin. Päätös on voimassa niin kauan kuin tarve vaatii, vähintään kuitenkin vuoden 2009 kolmannen pitoajanjakson viimeiseen likviditeetin jakoon eli 31.3.2009 saakka. EKP:n neuvosto päätti niin ikään, että maksuvalmiusjärjestelmän korkoputki levennetään jälleen 200 peruspisteeseen. Korkoputki kavennettiin 100 peruspisteeseen 9.10.2008. Maksuvalmiusluoton korko on siis 21.1.2009 alkaen 100 (tällä hetkellä 50) peruspistettä yli ja talletuskorko 100 (tällä hetkellä 50) peruspistettä alle perusrahoitusoperaatioiden koron. Päätöksiä koskeva 18.12.2008 julkaistu lehdistötiedote on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskeva esite

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.12.2008 julkaistavaksi päivitetyn version esitteestä ”Kirjeenvaihtajakeskuspankkimalli – Menettelykuvaus eurojärjestelmän vastapuolille”. Esite julkaistaan EKP:n verkkosivuilla joulukuussa 2008.

Päivitetty lista eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettävistä arvopaperikaupan selvitysjärjestelmistä

EKP:n neuvosto arvioi 17.12.2008 uudelleen, miten eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettävät arvopaperikaupan selvitysjärjestelmät noudattavat vuonna 1998 julkaistuja standardeja. EKP:n verkkosivuilla on tänään julkaistu aihetta käsittelevä lehdistötiedote.

OTC-luottojohdannaisten keskusvastapuoliselvitys

EKP:n neuvosto pohti 18.12.2008 tarvetta vahvistaa OTC-johdannaisten (over-the-counter) markkinainfrastruktuuria, sillä OTC-johdannaiset ovat systeemiriskin kannalta merkittäviä. Euroopan komission aloitteita eurooppalaisten keskusvastapuoliselvityspalvelujen käyttöönottamiseksi OTC-luottojohdannaisia varten pidettiin myönteisinä. EKP:n neuvosto vahvisti, että luottojohdannaisia varten tarvitaan ainakin yksi eurooppalainen keskusvastapuoliselvityspalvelu. Koska arvopaperikaupan selvitys- ja toimitusjärjestelmillä voi olla systeemiriskin kannalta suuri merkitys, kyseisen infrastruktuurin tulisi sijaita euroalueella. Näkemys käy yksiin EKP:n syyskuussa 2001 julkistaman keskusvastapuoliselvityksen vahvistamista koskevan linjauksen kanssa, ja siinä on otettu huomioon EKP:n tiloissa 3.11.2008 järjestetyn kokouksen tulokset (kumpikin asiakirja on luettavissa EKP:n verkkosivuilla).

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Pankkivalvontakomitean raportti myöntämisen ja siirtämisen mallin kannustinrakenteesta

EKP:n neuvosto hyväksyi 4.12.2008 julkaistavaksi pankkivalvontakomitean raportin myöntämisen ja siirtämisen mallin kannustinrakenteesta. Raportissa esitellään mallin kehitystä pääpiirteissään niin ennen levottomuuden kasvua rahoitusmarkkinoilla kuin epävakauden aikanakin sekä analysoidaan tärkeimpien toimijoiden kannustinrakenteita ja mahdollisia eturistiriitoja strukturoitujen rahoitustuotteiden markkinoilla. Siinä myös tarkastellaan mahdollisia markkinoiden omia toimia tai julkisia toimia havaittujen vääristymien korjaamiseksi. Raportti julkaistiin 15.12.2008, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvontakomitean raportti katetuista joukkolainoista EU:ssa

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.12.2008 julkaistavaksi pankkivalvontakomitean raportin katetuista joukkolainoista EU:ssa. Raportissa kuvataan katettuja joukkolainoja pääpiirteittäin ja käsitellään lyhyesti niiden eroa omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin nähden. Siinä myös analysoidaan katettujen joukkolainojen markkinoiden kehitystä EU:ssa pitkällä aikavälillä ja aivan viime aikoina sekä pohditaan sen vaikutuksia EU:n rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta. Raportissa painotetaan viimeaikaista kehitystä katettujen joukkolainojen markkinoilla sekä erityisesti markkinoiden toimintaa epävakauden aikana (marraskuun 2008 puoliväliin saakka). Raportti julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 17.12.2008.

Pankkivalvontakomitean raportti liikekiinteistömarkkinoista

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.12.2008 julkaistavaksi pankkivalvontakomitean raportin liikekiinteistömarkkinoista. Raportissa käsitellään rakenteellista ja viimeaikaista kehitystä EU:n liikekiinteistömarkkinoilla, analysoidaan EU:n pankkien altistumista tähän liittyville riskeille sekä pohditaan liikekiinteistömarkkinoiden kehityksen vaikutuksia EU:n pankkijärjestelmän vakauden kannalta. Raportti julkaistiin tänään EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n neuvoston suositukset pankkien velkasitoumuksille myönnettävistä valtiontakauksista ja pääomapohjan vahvistamisjärjestelyjen hinnoittelusta

EKP:n neuvosto päätti 18.12.2008 julkaista kaksi sarjaa suosituksia, joista toiset koskevat valtiontakausten myöntämistä pankkien velkasitoumuksille ja toiset pääomapohjan vahvistamisjärjestelyjen hinnoittelua. Suositukset laadittiin tukemaan Pariisissa 12.10.2008 annetun julkilausuman toimeenpanoa. Suositukset on toimitettu toimivaltaisille kansallisille ja Euroopan unionin viranomaisille, ja ne ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Bulgarian keskuspankin perussäännön muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 21.11.2008 Bulgarian keskuspankin pyynnöstä lausunnon Bulgarian keskuspankin (Българска народна банка) perussäännön muuttamisesta euron käyttöönottoon valmistautumiseksi (CON/2008/73). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto valtiontakaukseen liittyvästä Belgian lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 21.11.2008 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon valtiontakauksesta likviditeetin ulosvirtauksen estämiseksi (CON/2008/74). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto valtion pääomasijoituksia talletuspankkeihin koskevasta Suomen lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 24.11.2008 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin (CON/2008/75). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusjärjestelmän vakautta ylläpitävistä toimenpiteistä Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 25.11.2008 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon valtiontakauksista ja muista toimenpiteistä rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpitämiseksi (CON/2008/76). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto keskipitkän ajan rahoitustukea koskevasta yhteisön lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 25.11.2008 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon ehdotuksesta neuvoston asetukseksi järjestelyistä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (CON/2008/77). Lausunto julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto maksu- ja selvitysjärjestelmiä koskevasta Bulgarian lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 26.11.2008 Bulgarian keskuspankin pyynnöstä lausunnon Bulgarian keskuspankin (Българска народна банка) roolista maksulaitoksiin ja maksujärjestelmäoperaattoreihin sekä maksu- ja selvitysjärjestelmien valvontaan liittyvissä asioissa (CON/2008/78). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto talouden likviditeetin edistämiseksi annetusta Kreikan lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 27.11.2008 Kreikan talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon toimenpiteistä talouden likviditeetin edistämiseksi (CON/2008/79). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto valtion toimenpiteistä rahoituslaitosten tukemiseksi Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 28.11.2008 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon valtiokonttorin myöntämistä tuista rahoituslaitoksille (CON/2008/80). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusjärjestelmän vakautta ylläpitävistä toimenpiteistä Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 1.12.2008 Unkarin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon toimenpiteistä rahoituksen välittäjien järjestelmän vahvistamiseksi ja rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpitämiseksi (CON/2008/81). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Espanjan keskuspankin voittojen maksamista koskevista säännöistä

EKP:n neuvosto antoi 2.12.2008 Espanjan talousasioista vastaavan valtiosihteerin pyynnöstä lausunnon Banco de Españan voittojen maksamisesta valtiokonttorille (CON/2008/82). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Unkarin keskuspankin perussäännön muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 2.12.2008 Unkarin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Magyar Nemzeti Bankin perussäännön saattamisesta yhdenmukaiseksi yhteisön oikeuden kanssa (CON/2008/83). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoita koskevasta yhteisön lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 5.12.2008 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon direktiivistä sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta (CON/2008/84). Lausunto julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusinstrumentteja koskevasta Ranskan lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 8.12.2008 Ranskan talous-, valtiovarain- ja työllisyysministeriön pyynnöstä lausunnon rahoitusinstrumentteja koskevan lainsäädännön uudistamisesta (CON/2008/85). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto käteisrahan kiertoa koskevasta lainsäädännöstä Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 8.12.2008 Slovakian keskuspankin pyynnöstä lausunnon käteisrahan kierrosta (CON/2008/86). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto maksujärjestelmiä ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmiä koskevasta Espanjan lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 12.12.2008 Espanjan talousasioista vastaavan valtiosihteerin pyynnöstä lausunnon maksujärjestelmiä ja arvopaperien selvitysjärjestelmiä koskevaan lakiin tehtävistä muutoksista (CON/2008/87). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Eurojärjestelmän teknisen avun ohjelma Egyptin keskuspankin kanssa

EKP:n neuvosto hyväksyi 24.11.2008 yhteistyöpöytäkirjan EKP:n ja Egyptin keskuspankin välillä. Pöytäkirjalla käynnistettiin eurojärjestelmän kolmivuotinen teknisen avun ohjelma, jonka tarkoituksena on vahvistaa pankkivalvontaa Egyptissä. EKP:n ja Egyptin keskuspankin pääjohtajat allekirjoittivat yhteistyöpöytäkirjan virallisessa seremoniassa Kairossa 26.11.2008. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin samana päivänä aiheesta kertova lehdistötiedote.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Maltan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 5.12.2008 EU:n neuvostolle suosituksen Bank Ċentrali ta’ Maltan / Central Bank of Maltan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2008/19). Suositus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 17.12.2008, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n päätös vuonna 2009 liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrästä

EKP:n neuvosto teki 11.12.2008 päätöksen vuonna 2009 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2008/20). Päätös julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suuntaviivat kirjanpidosta ja tilinpäätöstietojen antamisesta

EKP:n neuvosto antoi 11.12.2008 suuntaviivat kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2006/16 muuttamisesta (EKP/2008/21). Suuntaviivat julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n päätös EKP:n tilinpäätöksestä

EKP:n neuvosto teki 11.12.2008 päätöksen Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2006/17 muuttamisesta (EKP/2008/22). Päätös julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n päätös kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa

EKP:n neuvosto teki 12.12.2008 päätöksen kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EKP/2008/23). Päätös julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n päätös EKP:n pääoman maksamisesta (rahaliittoon osallistuvat kansalliset keskuspankit)

EKP:n neuvosto teki 12.12.2008 päätöksen Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistuvia kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä (EKP/2008/24). Päätös julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n päätös kansallisten keskuspankkien keskinäisistä EKP:n pääomaosuuksien siirroista

EKP:n neuvosto teki 12.12.2008 päätöksen kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EKP/2008/25). Päätös julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n päätös eurosetelien liikkeeseenlaskusta

EKP:n neuvosto teki 12.12.2008 päätöksen euroseteleiden liikkeeseenlaskusta 6 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn päätöksen EKP/2001/15 muuttamisesta (EKP/2008/26). Päätös julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n päätös EKP:n kertyneen oman pääoman arvosta ja valuuttavarantoihin liittyvien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistamisesta

EKP:n neuvosto teki 12.12.2008 päätöksen toimenpiteistä, joita Euroopan keskuspankin kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät (EKP/2008/27). Päätös julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n päätös EKP:n pääoman maksamisesta (rahaliittoon osallistumattomat kansalliset keskuspankit)

Yleisneuvosto teki 15.12.2008 päätöksen Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä (EKP/2008/28). Päätös julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Päätökset EKP:n neuvoston vuorottelujärjestelmän aloittamisen lykkäämisestä ja vuorottelujärjestelmän toteuttamista koskevista periaatteista

EKP:n neuvosto teki 18.12.2008 päätöksen Euroopan keskuspankin neuvoston vuorottelujärjestelmän aloittamisen lykkäämisestä (EKP/2008/29). Nykyisen äänestysjärjestelmän voimassaoloa siis jatketaan. Päätös julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla. Samalla EKP:n neuvosto päätti vuorottelujärjestelmän toteuttamista koskevista keskeisistä periaatteista, jotka sisällytetään myöhempänä ajankohtana tehtävään päätökseen. Aihetta koskeva 18.12.2008 julkaistu lehdistötiedote on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Kansainvälisten suhteiden komitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti kansainvälisten suhteiden komitean puheenjohtajaksi 1.1.2009 alkaen Espanjan keskuspankin varapääjohtajan José Viñalsin. Hänen toimikautensa päättyy 31.8.2010 eli samaan aikaan kuin muiden eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden puheenjohtajien, jotka EKP:n neuvosto nimitti (uudelleen) kolmeksi vuodeksi 19.7.2007.

Eurojärjestelmän hankintatoimiston budjetti ja hankintasuunnitelma vuodelle 2009

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.12.2008 Eurojärjestelmän hankintatoimiston (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) budjetin ja hankintasuunnitelman vuodelle 2009.

Setelien ja kolikoiden liikkeeseenlasku

Toimintamalli väärennösten havaitsemista ja seteleiden laatuun perustuvaa lajittelua varten luottolaitoksille ja rahaa ammatissaan käsitteleville – vuotuinen seurantaraportti

EKP:n neuvosto totesi 11.12.2008 setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin muodollisen ja tosiasiallisen toimeenpanon edenneen hyvin vuonna 2008 ja päätti, että kansalliset keskuspankit seuraavat edelleen tarkasti toimintamallin noudattamista luottolaitoksissa ja muissa rahaa ammattimaisesti käsittelevissä laitoksissa vuonna 2009.

EKP:n uudet toimitilat ‑hanke

Rakennusurakkaa koskevan tarjouskilpailumenettelyn käynnistäminen uudelleen

EKP:n neuvosto päätti 28.11.2008 käynnistää uuden tarjouskilpailumenettelyn EKP:n Frankfurt am Mainiin rakennettavien uusien toimitilojen rakennusurakasta. Urakka kilpailutetaan arviolta 15:ssä erillisessä osassa vuoden 2009 kuluessa. EKP:n neuvosto päättää hankkeen jatkosta loppuvuodesta 2009.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle