Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

November 2008

Operativa frågor

ECB-beslut om minimireserver

Den 28 oktober 2008 antog ECB-rådet ett beslut om övergångsbestämmelser för ECB:s tillämpning av minimireserver efter att Slovakien infört euron (ECB/2008/14). Beslutet kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB-riktlinje om regler angående godtagbara säkerheter

Den 21 november 2008 antog ECB-rådet en riktlinje om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter (ECB/2008/18). Riktlinjen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Nationella centralbankers fjärranslutning till Euroclear värdepappersdepåer

Den 30 oktober 2008 gav ECB-rådet Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Banque de France och De Nederlandsche Bank tillstånd att öppna ett direkt konto med de andra värdepappersdepåerna i Euroclear-gruppen som ligger utanför jurisdiktionen för de länder som migrerade (eller som kommer att migrera) till den nya Euroclear-plattformen för Euronext-värdepapper, dvs. Euroclear Settlement of Euronext-zone Securities (ESES).

ECB:s sjätte lägesrapport om SEPA

Den 20 november 2008 godkände ECB-rådet publiceringen av den sjätte lägesrapporten om det gemensamma betalningsområdet för euro (SEPA). Rapporten belyser områden där större insatser behövs för att SEPA-projektet ska bli framgångsrikt och ger råd om vilka åtgärder som bör vidtas. Den engelska versionen av rapporten och ett pressmeddelande på alla euroländernas språk kommer att publiceras på ECB:s webbplats den 24 november 2008. Rapporten på de övriga euroländernas språk kommer snarast att publiceras på webbplatsen för respektive centralbank i Eurosystemet.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Banktillsynskommitténs rapport om EU-bankernas teknik för stresstålighetstestning och beredskapsplaner.

Den 20 november 2008 godkände ECB-rådet publiceringen av Banktillsynskommitténs (BSC) rapport om EU-bankernas metoder för testning vid likviditetsstress och finansieringsplaner vid nödfall. Rapporten baseras bland annat på relevant praxis från 84 banker samt tillsynsmyndigheters och centralbankers erfarenheter, ger en klassificering av EU-bankers metoder för testning vid likviditetsstress samt finansieringsplaner vid nödfall och bedömer deras möjlighet att absorbera likviditetschocker. Rapporten finns på ECB:s webbplats.

Financial Stability Review – december 2008

Den 20 november 2008 godkände ECB-rådet publiceringen av ”Financial Stability Review – December 2008”. Denna översikt ger en omfattande bedömning av kapaciteten hos euroområdets finansiella system att absorbera negativa störningar och undersöker de huvudsakliga källorna för risker och sårbarheter för stabiliteten i det finansiella systemet. Översikten kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats den 15 december 2008.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om finansiella stödåtgärder i Sverige

Den 24 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Sverige, ett yttrande om stödåtgärder för det finansiella systemet (CON/2008/59). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om en spansk fond som ska förvärva finansiella tillgångar

Den 27 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av spanska finansministern, ett yttrande om en stödfond som ska förvärva finansiella tillgångar (CON/2008/60). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om belgisk lagstiftning om inlåning och livförsäkringsprodukter

Den 28 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av den belgiska finansministern, ett yttrande om inlåningsgaranti och vissa livförsäkringsprodukter (CON/2008/61). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om garantier till banker och företag på kreditmarknaden i Sverige

Den 29 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Sverige, ett yttrande om en förordning om statliga garantier till banker m.fl. (CON/2008/62). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om gemenskapslagstiftning om Europeiska banktillsynskommittén

Den 7 november 2008 antog ECB-rådet, på begäran av EU-kommissionen, ett yttrande om ett nytt beslut om Europeiska banktillsynskommittén (CON/2008/63). Yttrandet publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats inom kort.

ECB-yttrande om belgisk lagstiftning av hantering av information om emittenter

Den 12 november 2008 antog ECB-rådet, på begäran av justitieministern i Belgien, ett yttrande om sådan information som ges om emittenten i samband med dematerialisering av dennes värdepapper (CON/2008/64). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om finansiella stödåtgärder i Italien

Den 12 november 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet, ett yttrande om genomförandeåtgärder i samband med garantin för kreditsystemets stabilitet (CON/2008/65). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om litauisk lagstiftning om kassakrav

Den 13 november 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Lietuvos bankas, ett yttrande om ändrade kassakrav (CON/2008/66). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om villkoren för att bevilja statliga garantier i Spanien

Den 13 november 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det spanska ekonomi- och finansministeriet, ett yttrande om villkoren för att bevilja statliga garantier (CON/2008/67). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om finansiella stödåtgärder i Finland

Den 13 november 2008 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Finland, ett yttrande om stabiliserande finansiella åtgärder i samband med statens garantifond (CON/2008/68). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om finansiella stödåtgärder i Irland

Den 17 november 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det irländska finansministeriet, ett yttrande om en utvidgning av insättningsgarantins tillämpningsområde (CON/2008/69). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om gemenskapslagstiftning om insättningsgarantisystem

Den 17 november 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Europeiska unionens råd, ett yttrande om ändring av direktivet om system för insättningsgarantier vad gäller omfattning och tidsfrister (CON/2008/70). Yttrandet kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om registret över bulgariska finansinstitutioner

Den 18 november 2008 antog ECB-rådet ett yttrande om upprättandet av ett register över finansinstitut som drivs av Българска народна банка (the Bulgarian National Bank) (CON/2008/71). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Rumäniens lagstiftning om valutareserven

Den 19 november 2008 antog ECB-rådet ett yttrande om användning av valutareserven för att främja turism (CON/2008/72). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Ordförandeskapet för Redovisningskommittén (AMICO)

Den 6 november 2008 utnämnde ECB-rådet Werner Studener till ny ordförande för AMICO med effekt från samma dag. Werner Studener blir ställföreträdande generaldirektör för administration den 6 november 2008. Hans förordnande löper ut 31 augusti 2010, samtidigt med samtliga förordnanden för Eurosystemets/ECBS kommittéers ordföranden och budgetkommitténs ordförande, vilka (åter)utnämndes av ECB-rådet 19 juli 2007 för tre år.

ECB-rekommendation om externa revisorer för Banque centrale du Luxembourg

Den 17 november 2008 antog ECB-rådet en rekommendation till EU-rådet om externa revisorer för Banque centrale du Luxembourg (ECB/2008/16). Rekommendationen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB-beslut om gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet

Den 17 november 2008 antog ECB-rådet ett beslut om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet (ECB/2008/17). Beslutet kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Financial stability and supervision

    BSC report on EU banks’ liquidity stress-testing techniques and contingency funding plans
  • Available by end of November

Kontakt för media