Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

marraskuu 2008

Toiminnalliset kysymykset

EKP:n päätös vähimmäisvarannoista

EKP:n neuvosto teki 28.10.2008 päätöksen euron käyttöönottoon Slovakiassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat Euroopan keskuspankin soveltamia vähimmäisvarantoja (EKP/2008/14). Päätös julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suuntaviivat vakuuskelpoisuussäännöistä

EKP:n neuvosto antoi 21.11.2008 suuntaviivat väliaikaisista muutoksista vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin (EKP/2008/18). Suuntaviivat julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Kansallisten keskuspankkien etäyhteydet Euroclear-selvitysjärjestelmän arvopaperikeskuksiin

EKP:n neuvosto antoi 30.10.2008 Belgian, Ranskan ja Alankomaiden keskuspankeille oikeuden avata suorat tilit maansa lainkäyttöalueen ulkopuolella sijaitsevissa Euroclear-konsernin arvopaperikeskuksissa, jotka ovat siirtyneet (tai siirtyvät) uudelle Euroclear-laitealustalle Euronext-arvopaperien käsittelyä varten (Euroclear Settlement of Euronext-zone Securities, ESES).

EKP:n kuudes SEPA-seurantaraportti

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.11.2008 julkaistavaksi yhtenäistä euromaksualuetta (SEPA) koskevan kuudennen seurantaraportin. Raportissa nostetaan esiin osa-alueita, joilla SEPA-hankkeen onnistuminen vaatii vielä työtä, sekä tarvittavia toimenpiteitä. Englanninkielinen raportti ja sitä koskeva lehdistötiedote (euroalueen kielillä) julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 24.11.2008. Raportti julkaistaan pian myös muilla euroalueen kielillä kunkin eurojärjestelmän keskuspankin verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Pankkivalvontakomitean raportti EU-maiden pankkien likviditeettiriskien hallinnasta ja stressitestaustekniikoista sekä varainhankinnan jatkuvuussuunnitelmista

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.11.2008 julkaistavaksi pankkivalvontakomitean raportin, joka käsittelee EU-maiden pankkien likviditeettiriskien hallintaa ja stressitestaustekniikoita sekä varainhankinnan jatkuvuussuunnitelmia. Raportissa on nähtävissä eräänlainen EU-maiden pankkien likviditeettiriskien hallinnan ja stressitestaustekniikoiden sekä varainhankinnan jatkuvuussuunnitelmien tyyppijärjestelmä, joka perustuu 84 pankin käytäntöihin sekä valvontaviranomaisten ja keskuspankkien kokemuksiin. Siinä myös arvioidaan pankkien kykyä selviytyä likviditeettihäiriöistä. Raportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – joulukuu 2008

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.11.2008 julkaistavaksi joulukuun 2008 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – December 2009”). Selonteossa arvioidaan kattavasti euroalueen rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä haitallisista häiriöistä sekä tarkastellaan rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä sen vakautta uhkaavia riskitekijöitä. Selonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 15.12.2008.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Ruotsin toimenpiteistä rahoitusjärjestelmän vakauttamiseksi

EKP:n neuvosto antoi 24.10.2008 Ruotsin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon toimenpiteistä rahoitusjärjestelmän vakauttamiseksi (CON/2008/59). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusvarojen hankkimiseen tarkoitetusta rahastosta Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 27.10.2008 Espanjan talousasioista vastaavan valtiosihteerin pyynnöstä lausunnon rahoitusvarojen hankkimiseen tarkoitetun rahaston toiminnasta (CON/2008/60). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto talletuksia ja vakuutustuotteita koskevasta lainsäädännöstä Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 28.10.2008 Belgian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon talletusten ja tiettyjen henkivakuutustuotteiden suojaamisesta (CON/2008/61). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto takuiden myöntämisestä pankeille ja luottomarkkinoilla toimiville yrityksille Ruotsissa

EKP:n neuvosto antoi 29.10.2008 Ruotsin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon valtiontakuiden myöntämisestä pankeille ja luottomarkkinoilla toimiville yrityksille (CON/2008/62). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komiteaa koskevasta yhteisön lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 7.11.2008 Euroopan komission pyynnöstä lausunnon Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komiteaa koskevasta uudesta päätöksestä (CON/2008/63). Lausunto julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto liikkeenlaskijoihin liittyvien tietojen hallinnointia koskevasta lainsäädännöstä Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 12.11.2008 Belgian oikeusministerin pyynnöstä lausunnon liikkeeseenlaskijoihin liittyvien tietojen hallinnoinnista muutettaessa arvopapereita arvo-osuuksiksi (CON/2008/64). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Italian toimenpiteistä rahoitusjärjestelmän vakauttamiseksi

EKP:n neuvosto antoi 12.11.2008 Italian keskuspankin pyynnöstä (joka esitettiin Italian talous- ja valtiovarainministeriön puolesta) lausunnon toimenpiteistä luottojärjestelmän vakautta edistävän takauksen toimeenpanemiseksi (CON/2008/65). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto vähimmäisvarantovaatimuksia koskevasta lainsäädännöstä Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 13.11.2008 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon vähimmäisvarantovelvoitteita koskevista muutoksista (CON/2008/66). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto valtiontakuita koskevasta lainsäädännöstä Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 13.11.2008 Espanjan talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon valtiontakuiden myöntämistä koskevista edellytyksistä (CON/2008/67). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Suomen toimenpiteistä rahoitusjärjestelmän vakauttamiseksi

EKP:n neuvosto antoi 13.11.2008 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon valtion vakuusrahastoon ja rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvistä toimenpiteistä (CON/2008/68). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitustukitoimen toteutuksesta Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 17.11.2008 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon talletussuojajärjestelmän soveltamisalan laajentamisesta (CON/2008/69). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto talletussuojaa koskevasta yhteisön lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 17.11.2008 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon talletusten vakuusjärjestelmästä annetun direktiivin muuttamisesta talletussuojan tason ja maksuajan osalta (CON/2008/70). Lausunto julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Bulgarian rahoituslaitosrekisteristä

EKP:n neuvosto antoi 18.11.2008 Bulgarian keskuspankin pyynnöstä lausunnon Bulgarian keskuspankin (Българска народна банка) hallinnoiman rekisterin perustamisesta rahoituslaitoksille (CON/2008/71). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto valuuttavarantoja koskevasta lainsäädännöstä Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 19.11.2008 Romanian parlamentin pyynnöstä lausunnon valuuttavarantojen käyttämisestä turismin edistämiseen (CON/2008/72). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

Kirjanpito- ja rahoitustulokomitean (AMICO) puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 6.11.2008 kirjanpito- ja rahoitustulokomitean puheenjohtajaksi Werner Studenerin, joka aloittaa EKP:n hallinnon pääosaston varajohtajana 1.3.2009. Kirjanpito- ja rahoitustulokomitean uuden puheenjohtajan toimikausi alkaa välittömästi ja päättyy 31.8.2010 eli samaan aikaan kuin muiden eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden puheenjohtajien ja budjettikomitean puheenjohtajan, jotka EKP:n neuvosto nimitti (uudelleen) kolmeksi vuodeksi 19.7.2007.

EKP:n suositus Luxemburgin keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 17.11.2008 EU:n neuvostolle suosituksen Banque centrale du Luxembourgin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2008/16). Suositus julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n päätös eurojärjestelmän yhteishankinnoista

EKP:n neuvosto teki 17.11.2008 päätöksen eurojärjestelmän yhteishankintoja koskevista järjestelyistä (EKP/2008/17). Päätös julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Financial stability and supervision

    BSC report on EU banks’ liquidity stress-testing techniques and contingency funding plans
  • Available by end of November

Yhteyshenkilöt