Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

November 2008

Operationele aangelegenheden

ECB-Besluit inzake reserveverplichtingen

Op 28 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit inzake de overgangsbepalingen betreffende de toepassing van minimumreserves door de Europese Centrale Bank volgende op de invoering van de euro in Slowakije (ECB/2008/14). Het Besluit zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Richtsnoer van de ECB betreffende de regels ten aanzien van beleenbaar onderpand

Op 21 november 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van onderpand (ECB/2008/18). Het Richtsnoer zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Toegang op afstand voor nationale centrale banken tot centrale effectenbewaarinstellingen van Euroclear

Op 30 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, de Banque de France en De Nederlandsche Bank gemachtigd een directe rekening te openen bij de andere centrale effectenbewaarinstelling van de Euroclear Group die is gevestigd buiten de jurisdictie van elk land dat naar het nieuwe Euroclear-platform voor Euronext-effecten (namelijk Euroclear Settlement of Euronext-zone Securities (ESES)) is gemigreerd of dit zal doen.

Zesde voortgangsverslag van de ECB betreffende SEPA

Op 20 november 2008 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van het zesde voortgangsverslag betreffende het Gemeenschappelijke Eurobetalingsgebied (Single Euro Payments Area ofwel SEPA). Het verslag vestigt de aandacht op de terreinen waarop grotere inspanningen benodigd zijn om het SEPA-project tot een succes te maken en geeft inzicht in welke maatregelen dienen te worden genomen. De Engelstalige versie van het verslag en een persbericht in alle officiële talen van het eurogebied worden op 24 november 2008 gepubliceerd op de website van de ECB. De andere versies van het verslag in de verschillende officiële talen van het eurogebied zullen binnenkort worden gepubliceerd op de websites van de desbetreffende centrale banken van het Eurosysteem.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Rapport van het Comité voor Bankentoezicht betreffende de door banken in de EU gehanteerde technieken voor liquiditeitsstresstests en hun financieringsplannen bij noodgevallen

Op 20 november 2008 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van het door het Comité voor Bankentoezicht opgestelde rapport betreffende de door banken in de EU gehanteerde technieken voor liquiditeitsstresstests en hun financieringsplannen bij noodgevallen. In dit rapport, dat onder meer is gebaseerd op de praktijken op dit vlak van 84 banken en de ervaringen van toezichtsautoriteiten en centrale banken, wordt een typologie gegeven van de door banken in de EU gehanteerde technieken voor liquiditeitsstresstests en hun financieringsplannen bij noodgevallen, en wordt een beoordeling gegeven van hun vermogen liquiditeitsschokken op te vangen. Het rapport is beschikbaar op de website van de ECB.

Financial Stability Review – december 2008

Op 20 november 2008 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van de Financial Stability Review van december 2008. In deze Review wordt een veelomvattende beoordeling verschaft van het vermogen van het financiële stelsel van het eurogebied negatieve schokken op te vangen en worden de belangrijkste bronnen van risico’s en kwetsbaarheden voor het financieel stelsel onderzocht. De Review zal op 15 december 2008 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB betreffende financiële-stabiliteitsmaatregelen in Zweden

Op 24 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Zweedse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende stabilisatiemaatregelen voor het financiële stelsel (CON/2008/59). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende het Spaanse fonds voor de verwerving van activa

Op 27 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Spaanse Staatssecretaris voor Economische Zaken, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende de operaties van het Fonds voor de verwerving van financiële activa (CON/2008/60). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende Belgische wetgeving ten aanzien van deposito’s en verzekeringsproducten

Op 28 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Belgische Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende de bescherming van deposito’s en bepaalde levensverzekeringsproducten (CON/2008/61). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende garanties aan banken en kredietmarktondernemingen in Zweden

Op 29 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Zweedse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende het geven van een staatsgarantie aan banken en kredietmarktondernemingen (CON/2008/62). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake Gemeenschapswetgeving ten aanzien van het Comité van Europese Banktoezichthouders

Op 7 november 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een nieuw Besluit van het Comité van Europese Banktoezichthouders (“Committee of European Banking Supervisors”) (CON/2008/63). Het Besluit zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake Belgische wetgeving ten aanzien van het bijhouden van informatie over emittenten

Op 12 november 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Belgische Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het bijhouden van informatie betreffende de emittenten in het kader van de dematerialisatie van hun effecten (CON/2008/64). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake financiële-stabiliteitsmaatregelen in Italië

Op 12 november 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Banca d’Italia namens het Italiaanse Ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake maatregelen ter uitvoering van de garantie van de stabiliteit van het kredietstelsel (CON/2008/65). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake Litouwse wetgeving met betrekking tot reserveverplichtingen

Op 13 november 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van de minimumreserves (CON/2008/66). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake wetgeving met betrekking tot staatsgaranties in Spanje

Op 13 november 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Spaanse Ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de vereisten voor het verstrekken van overheidsgaranties (CON/2008/67). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake financiële-stabiliteitsmaatregelen in Finland

Op 13 november 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe het Finse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake financiële-stabiliteitsmaatregelen met betrekking tot het Garantiefonds van de overheid (CON/2008/68). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake een financiële-steunmaatregel in Ierland

Op 17 november 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de reikwijdte van het Depositogarantiestelsel (CON/2008/69). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake Gemeenschapswetgeving ten aanzien van depositogarantiestelsels

Op 17 november 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van de Richtlijn betreffende depositogarantiestelsels aangaande het dekkingsniveau en de uitgestelde betaling (CON/2008/70). Het Advies zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake het Bulgaarse register van financiële instellingen

Op 18 november 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Българска народна банка (de Bulgaarse Nationale Bank), zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het opzetten van een register van door de Българска народна банка (de Bulgaarse Nationale Bank) beheerde financiële instellingen (CON/2008/71). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB inzake Roemeense wetgeving ten aanzien van externe reserves

Op 19 november 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Roemeense Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het gebruik van externe reserves voor toerisme (CON/2008/72). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

Voorzitterschap van het Comité voor Administratieve Verslagleggingsvraagstukken en Monetaire Inkomsten (AMICO)

Op 6 november 2008 heeft de Raad van Bestuur de heer Werner Studener, die op 1 maart 2009 bij de ECB Adjunct-Directeur-Generaal Algemeen Beheer zal worden, per dezelfde datum benoemd tot voorzitter van AMICO. Zijn mandaat als AMICO-voorzitter loopt op 31 augustus 2010 af, zodat het einde ervan samenvalt met het einde van het mandaat van de voorzitters van alle Comités van het Eurosysteem/ESCB en van de voorzitter van het Begrotingscomité, die op 19 juli 2007 door de Raad van Bestuur voor een periode van drie jaar zijn (her)benoemd.

Aanbeveling van de ECB inzake de externe accountants van de Banque centrale du Luxembourg

Op 17 november 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie inzake de externe accountants van de Banque centrale du Luxembourg (ECB/2008/16). De Aanbeveling zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Besluit van de ECB betreffende gezamenlijke aanbesteding door het Eurosysteem

Op 17 november 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit houdende het kader voor gezamenlijke aanbesteding door het Eurosysteem (CON/2008/17). Het Besluit zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB

Financial stability and supervision

    BSC report on EU banks’ liquidity stress-testing techniques and contingency funding plans
  • Available by end of November

Contactpersonen voor de media