Menu

ECB-rådets övriga beslut (utöver räntebeslut)

September 2008

Ekonomisk analys och statistik

Lansering av en enkät i euroområdet om hushållsfinanser och konsumtion

Den 18 september 2008 godkände ECB-rådet lanseringen av en Eurosystemsenkät om hushållens sfinanser och konsumtion i euroområdet. Denna enkät kommer att samordnas av ECB och genomföras på decentraliserad och frivillig basis av de nationella centralbankerna i Eurosystemet och i vissa länder kommer detta att ske i samarbete med de nationella statistikinstituten. Den ska ge inblick i hur hushållen agerar ekonomiskt, vilket har betydelse för ett flertal av Eurosystemets policyområden.

Operativa frågor

Fortsatt extra långfristiga refinansieringstransaktioner

Den 4 september 2008 beslutade ECB-rådet att förnya de två tremånaders långfristiga refinansieringstransaktioner som förfaller den 13 november respektive den 11 december 2008, liksom den utestående sexmånaders extra långfristiga finansieringstransaktion på 25 miljarder euro som tilldelades den 2 april, med förfallodatum den 9 oktober 2008. Syftet med denna åtgärd är att stötta en fortsatt normalisering av penningmarknaden i euro. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats samma dag.

Granskning av åtgärder för riskkontroll för Eurosystemets kredittransaktioner

Den 4 september 2008 godkände ECB-rådet, i samband med den granskning som görs vartannat år, ett antal tekniska förbättringar av ramverket för riskkontroll för Eurosystemets kredittransaktioner. Dessa förbättringar kommer att ingå den förestående uppdateringen av den ”allmänna dokumentationen” och kommer att träda i kraft fr.o.m. den 1 februari 2009. Ett pressmeddelande om dessa åtgärder publicerades samma dag på ECB:s webbplats.

Likvidiserande transaktioner i USD/ökning av dollarbelopp inom US-dollar Term Auction Facility (TAF)

Den 17 september 2008 beslutade ECB-rådet att förstärka de gemensamma åtgärderna som genomförs gemensamt med Federal Reserve System genom att även erbjuda dagslånefinansiering i US-dollar till sina motparter i Eurosystemet och genom att öka beloppen som erbjuds genom Term Auction Facility. Beslutet var i linje med de samordnade åtgärder som annonserats i ett pressmeddelande den 18 september parallellt med information från Federal Reserve, Bank of England, Bank of Canada, Bank of Japan och Swiss National Bank i syfte att bemöta den ökade efterfrågan på kortfristig finansiering i US-dollar.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Offentligt samråd om Eurosystem Single Interface (ESI)

Den 21 augusti 2008 beslutade ECB-rådet att inleda ett offentligt samråd om ESI, som ska underlätta tillträdet till de tjänster som tillhandahålls genom Eurosystemet (främst TARGET2, TARGET2-Securities och CCBM2) i syfte att uppnå ett optimalt utnyttjande av synergieffekter mellan dessa projekt. Detta offentliga samråd kommer att avslutas den 28 november 2008. Ett pressmeddelande med mer information publicerades på ECB:s webbplats den 1 september 2008.

Ordförande för den rådgivande gruppen för TARGET2-värdepapper

Den 16 september 2008 utnämnde ECB-rådet J-M Godeffroy, generaldirektör för betalningssystem och marknadsinfrastruktur vid ECB, till ordförande för den rådgivande gruppen för projektet för TARGET2-Securities (T2S) för specifikationsfasen, vilken väntas pågå fram till slutet av 2009. J-M Godeffroy var ordförande för T2S rådgivande grupp i projektets förra fas.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Bankstrukturer inom EU

Den 18 september 2008 godkände ECB-rådet publiceringen av rapporten ”EU banking structures”, en årlig rapport som utarbetas av Banktillsynskommittén (BSC). Den fokuserar på den strukturella utvecklingen under 2007 och under det första halvåret 2008 vilket är relevant när det gäller bankstabilitet och presenterar två specifika artiklar om incitamentstruktur i en "originate and distribute"-modell för bankverksamhet, och resultaten av Banktillsynskommitténs undersökning om stora risker för det kommande året. Rapporten kommer att publiceras tillsammans med ett pressmeddelande på ECB:s webbplats i mitten av oktober 2008.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om den rättsliga ramen i Malta för återcirkulering av eurosedlar

Den 27 augusti 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Central Bank of Malta, ett yttrande om den rättsliga ramen för återcirkulering av eurosedlar genom kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter (CON/2008/38). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om den polska lagstiftningen om upprättandet av kommittén för finansiell stabilitet

Den 1 september 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det polska finansministeriet, ett yttrande om kommittén för finansiell stabilitet (CON/2008/39). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om den slovakiska lagstiftningen om tekniska regler för övergången till euron

Den 2 september 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det slovakiska försvarsministeriet och av ministeriet för arbete, social- och familjefrågor, ett yttrande om ytterligare detaljerade tekniska regler för övergången till euron (CON/2008/40). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om finansiering av Österrikes bidrag till Liberias skuldavskrivning

Den 9 september 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det federala finansministeriet i Österrike, ett yttrande om finansiering av Österrikes bidrag till Liberias skuldavskrivning (CON/2008/41). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om luxemburgsk lagstiftning om finansiell stabilitet och kassakrav

Den 10 september 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Banque centrale du Luxembourg, ett yttrande om lagändringar som gör det möjligt för Banque centrale du Luxembourg att mer effektivt bidra till den finansiella stabiliteten och som klargör bankens kassakrav (CON/2008/42). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om den slovenska lagstiftningen om restriktioner och förbud för innehavare av ett offentligt ämbete

Den 17 september 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det slovenska finansministeriet, ett yttrande om restriktioner och förbud för innehavare av ett offentligt ämbete (CON/2008/43). Yttrandet kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Statistik

ECB-riktlinje om ECB:s krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper

Den 26 augusti 2008 antog ECB-rådet en riktlinje som gör vissa tekniska ändringar (standarder för kodning) i riktlinje ECB/2002/07 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaperna (ECB/2008/06). Riktlinjen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Tidigt offentliggörande av statistik och diagram om aktivitet på penningmarknaden

Den 5 september 2008 godkände ECB-rådet tidig publicering av statistik och en uppsättning diagram som berör aktiviteten på penningmarknaden i euro tillsammans med ett pressmeddelande, före publiceringen av studien om penningmarknaden i euro baserad på dessa uppgifter. Detta kommer att säkerställa att allmänheten informeras snabbare. Dessa tidiga uppgifter med diagram kommer att publiceras i oktober 2008.

ECB:s riktlinje om rapportering av statistik om den offentliga sektorns finanser

Den 5 september 2008 antog ECB-rådet en riktlinje som ändrar riktlinje ECB/2005/05 av den 17 februari 2005 om ECB:s rapportering av statistiska uppgifter om den offentliga sektorns finanser (ECB/2008/07). Ändringen innebär en liten minskning av kraven. Riktlinjen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Publicering av ytterligare harmoniserade konkurrensindikatorer

Den 11 september 2008 godkände ECB-rådet den regelbundna publiceringen av ytterligare harmoniserade konkurrensindikatorer för euroländerna. De nya konkurrensindikatorerna kommer att baseras på BNP-deflatorer och enhetsarbetskostnader för hela ekonomin och kompletterar de harmoniserade konkurrensindikatorerna, som deflateras med konsumentprisindex, vilka har publicerats sedan 2006. Denna nya statistik kommer från och med november 2008 att finnas på ECB:s webbplats och på webbplatserna för centralbankerna i Eurosystemet.

ECB:s rekommendation om EU-rådets förordning om ECB:s insamling av statistiska uppgifter

Den 15 september 2008 antog ECB-rådet en rekommendation om en rådsförordning om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om ECB:s insamling av statistiska uppgifter (ECB/2008/09). Rekommendationen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Internationellt och Europeiskt samarbete

Tekniskt biståndsprogram med den serbiska nationalbanken

Den 14 augusti 2008 godkände ECB-rådet undertecknandet av ett tekniskt biståndsprogram med den serbiska nationalbanken. Programmet, som har en löptid på nio månader och berör ECB och 17 nationella centralbanker i ECBS och omfattar sex aktivitetsområden, har till syfte att närma den serbiska nationalbankens regelverk och operativa system till ECBS riktvärden. Ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 1 september 2008, samma dag som programmet lanserades och undertecknades i Belgrad.

Betalningsmedel

ECB-riktlinje om insamling av data om euron och driften av valutainformationssystem 2 (Currency information system 2)

Den 11 september 2008 antog ECB-rådet en riktlinje om insamling av data om euron och driften av valutainformationssystem 2 (ECB/2008/8). Riktlinjen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Kontakt för media