Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

September 2008

Economische analyse en statistieken

Lancering van een enquête voor het eurogebied betreffende de financiën en consumptie van huishoudens

Op 18 september 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de lancering van een enquête door het Eurosysteem betreffende de financiën en consumptie van huishoudens. Deze enquête, die zal worden gecoördineerd door de ECB, zal op gedecentraliseerde en vrijwillige basis worden afgenomen door de nationale centrale banken van het Eurosysteem en in enkele landen in samenwerking met de desbetreffende nationale statistische instelling. De enquête zal het mogelijk maken inzicht te verkrijgen in het economisch gedrag van huishoudens, hetgeen van belang is voor een aantal van de beleidsterreinen van het Eurosysteem.

Operationele aangelegenheden

Continuering van de aanvullende langerlopende herfinancieringstransacties

Op 4 september 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten tot hernieuwing van de twee aanvullende driemaands langerlopende herfinancieringstransacties die zullen vervallen op respectievelijk 13 november en 11 december 2008, alsook van de uitstaande aanvullende zesmaands langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 25 miljard die op 2 april is toegewezen, en die op 9 oktober 2008 zal vervallen. Deze maatregel, die is bedoeld om de verdere normalisering van de eurogeldmarkt te ondersteunen, is bekendgemaakt in een op dezelfde dag op de website van de ECB gepubliceerd persbericht.

Herziening van de risicobeheersingsmaatregelen bij de krediettransacties van het Eurosysteem

Op 4 september 2008 heeft de Raad van Bestuur, in het kader van zijn reguliere tweejaarlijkse herziening, zijn goedkeuring gehecht aan enkele technische verfijningen van het risicobeheersingskader voor de krediettransacties van het Eurosysteem. Deze verfijningen zullen worden opgenomen in de komende actualisering van de “Algemene Documentatie” en zullen van kracht worden op 1 februari 2009. Een persbericht met daarin nadere details over de maatregelen is op dezelfde dag gepubliceerd op de website van de ECB.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties/verhoging van de bedragen die in de in Amerikaanse dollar luidende Term Auction Facility-transacties worden aangeboden

Op 17 september 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten zijn gezamenlijke optreden met de Federal Reserve te versterken door een looptijd tot de volgende dag toe te voegen aan zijn transacties waarin aan tegenpartijen van het Eurosysteem financiering in Amerikaanse dollars wordt verschaft en door de bedragen die in de Term Auction Facility-transacties worden aangeboden te verhogen. Dit besluit werd genomen in het kader van de gecoördineerde maatregelen, die zijn bekendgemaakt in een persbericht dat naast de berichtgevingen door de Federal Reserve, de Bank of England, de Bank of Canada, de Bank of Japan en de Zwitserse Nationale Bank op 18 september 2008 is uitgegeven, en die erop zijn gericht tegenwicht te geven aan de aanhoudende verhoogde druk op de markt voor korte-termijnliquiditeiten in Amerikaanse dollars.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Publieke consultatie over het Eurosystem Single Interface (ESI)

Op 21 augustus 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten een publieke consultatie te lanceren betreffende het zogeheten Eurosystem Single Interface, dat is opgezet om de toegang tot de door het Eurosysteem aangeboden diensten (met name TARGET2, Target2-Securities en CCBM2) te vergemakkelijken, om zo te komen tot optimale benutting van synergieën tussen deze projecten. Deze publieke consultatie loopt tot 28 november 2008. Een persbericht ter bekendmaking van de lancering is op 1 september 2008 gepubliceerd op de website van de ECB.

Voorzitter van de Adviesgroep TARGET2-Securities

Op 16 september 2008 heeft de Raad van Bestuur J.-M. Godeffroy, Directeur-Generaal Betalings- en Marktinfrastructuur bij de ECB, benoemd tot voorzitter van de Adviesgroep van het TARGET2-Securities-project voor de specificatiefase, die naar verwacht tot eind 2009 zal lopen. De heer Godeffroy was in de voorgaande fase van het project reeds voorzitter van de Adviesgroep van het TARGET2-Securities-project.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Bancaire structuren in de Europese Unie

Op 18 september 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van het jaarverslag betreffende “EU banking structures”, dat is opgesteld door het Comité voor Bankentoezicht. Het verslag gaat in op structurele ontwikkelingen in 2007 en de eerste helft van 2008 die van belang zijn vanuit het oogpunt van bancaire stabiliteit, en bevat twee speciale artikelen over de beloningsstructuur van het “originate and distribute”-model en de uitkomsten van de door het Comité voor Bankentoezicht gehouden EU Bank Survey on Major Risks for the Year Ahead. Het verslag en een persbericht daarover zullen medio oktober 2008 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake het Maltese juridische kader voor de recirculatie van bankbiljetten

Op 27 augustus 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Central Bank of Malta, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende het juridisch kader voor het recirculeren van eurobankbiljetten door kredietinstellingen en andere personen die beroepshalve met contant geld omgaan (CON/2008/38). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de Poolse wet tot oprichting van het Comité voor Financiële Stabiliteit

Op 1 september 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het Comité voor financiële stabiliteit (CON/2008/39). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Slowaakse wetgeving met betrekking tot technische regels voor de overgang op de euro

Op 2 september 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Slowaakse Ministerie van Defensie en het Slowaakse Ministerie van Arbeid, Sociale Zaken en het Gezin, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende verdere gedetailleerde technische regels betreffende de omschakeling naar de euro (CON/2008/40). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de financiering van de Oostenrijkse bijdrage aan schuldverlichting voor Liberia

Op 9 september 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse Federale Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende de financiering van een bijdrage van Oostenrijk aan een schuldverlichting voor Liberia (CON/2008/41). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Luxemburgse wetgeving met betrekking tot financiële stabiliteit en minimale reserveverplichtingen

Op 10 september 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Banque centrale du Luxembourg, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende wijzigingen die de Banque centrale du Luxembourg in staat stellen effectief bij te dragen tot de financiële stabiliteit en ter verduidelijking van de minimale reserveverplichtingen (CON/2008/42). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Sloveense wetgeving met betrekking tot verboden en beperkingen voor bekleders van een openbaar ambt

Op 17 september 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Openbaar Bestuur, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende verboden en beperkingen voor bekleders van openbare ambten (CON/2008/43). Het Advies zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Statistieken

ECB-Richtsnoer betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen

Op 26 augustus 2008 is een Richtsnoer tot wijziging van enkele technische kenmerken (coderingsstandaarden) van Richtsnoer ECB/2002/7 betreffende de statistische rapportageverplichtingen van de Europese Centrale Bank met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (ECB/2008/6) goedgekeurd. Het Richtsnoer zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Vroege publicatie van statistieken en grafieken betreffende de geldmarktbedrijvigheid

Op 5 september 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de vroege publicatie van gegevens en een serie grafieken met betrekking tot de bedrijvigheid op de eurogeldmarkt, samen met een persbericht, vóór de publicatie van de op deze gegevens gebaseerde Euro Money Market Study. Dit zal ervoor zorgen dat het publiek tijdiger wordt geïnformeerd. De eerste vroege publicatie van deze gegevens en grafieken zal in oktober 2008 plaatsvinden.

ECB-Richtsnoer betreffende de verslaglegging van statistieken betreffende overheidsfinanciën

Op 5 september 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2005/5 van 17 februari 2005 inzake de statistische rapportageverplichtingen van de Europese Centrale Bank en de procedures voor het uitwisselen van statistische gegevens binnen het Europees Stelsel van centrale banken op het gebied van statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2008/7). De wijzigingen behelzen een geringe verlichting van de verplichtingen. Het Richtsnoer zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Publicatie van extra geharmoniseerde indicatoren van het concurrentievermogen

Op 11 september 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de regelmatige publicatie van extra geharmoniseerde concurrentievermogenindicatoren (HCI’s) voor de landen van het eurogebied. Als aanvulling op de met consumptieprijsindices gedeflateerde HCI’s, die sinds 2006 worden gepubliceerd, zijn de nieuwe HCI's gebaseerd op bbp-deflatoren en arbeidskosten per eenheid product voor de totale economie. Deze nieuwe statistieken zullen vanaf november 2008 beschikbaar komen op de websites van de ECB en de nationale centrale banken van het Eurosysteem.

ECB-Aanbeveling betreffende een Verordening van de Raad van de EU betreffende het verzamelen van statistische gegevens door de ECB

Op 15 september 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling van de ECB voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 betreffende het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (ECB/2008/9). De Aanbeveling zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Internationale en Europese samenwerking

Programma voor technische bijstand met de National Bank of Serbia

Op 14 augustus 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de ondertekening van een programma voor technische bijstand met de National Bank of Serbia. Dit negen maanden durende programma, waarbij de ECB en 17 nationale centrale banken van het ESCB zijn betrokken en dat zich over zes activiteitsterreinen uitstrekt, beoogt het regelgevings- en operationele kader van de National Bank of Serbia tot het niveau van de ESCB-benchmark te brengen. Op 1 september 2008, de dag van de lancering van het programma en van de ondertekeningsplechtigheid in Belgrado, is een persbericht gepubliceerd op de website van de ECB.

Bankbiljetten

ECB-Richtsnoer inzake gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Currency Information System 2

Op 15 september 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer van de ECB inzake gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta Informatiesysteem 2 (ECB/2008/8). De Aanbeveling zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media