Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

September 2008

Ekonomska analiza in statistika

Začetek ankete euroobmočja o finančnem stanju in potrošnji gospodinjstev

Svet ECB je 18. septembra 2008 odobril začetek ankete Eurosistema o finančnem stanju in potrošnji gospodinjstev ( Household Finance and Consumption Survey – HFCS). Raziskavo, ki jo bo usklajevala ECB, bodo decentralizirano in prostovoljno izvajale nacionalne centralne banke Eurosistema, v nekaterih državah tudi v sodelovanju z nacionalnim statističnim uradom. Anketa bo omogočila boljše razumevanje ekonomskega vedenja gospodinjstev, kar je pomembno za več področij politike Eurosistema.

Operativne zadeve

Ponovna izvedba dodatnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja

Svet ECB je 4. septembra 2008 sklenil, da bo ponovno izvedel dve trimesečni dodatni operaciji dolgoročnejšega refinanciranja, ki bosta zapadli 13. novembra oz. 11. decembra. Prav tako je sklenil, da bo ponovno izvedel obstoječo šestmesečno dodatno operacijo dolgoročnejšega refinanciranja v višini 25 milijard EUR, ki je bila dodeljena 2. aprila in bo zapadla 9. oktobra 2008. Namen teh ukrepov je prispevati k nadaljnji normalizaciji eurskega denarnega trga. Ukrepi so bili napovedani v sporočilu za javnost, ki je bilo istega dne objavljeno na spletni strani ECB.

Revizija okvira za obvladovanje tveganj za kreditne operacije Eurosistema

Svet ECB je 4. septembra 2008 v okviru rednega polletnega pregleda odobril več tehničnih izboljšav okvira za obvladovanje tveganj za kreditne operacije Eurosistema. Izboljšave bodo ob naslednji posodobitvi vnesene v »Splošno dokumentacijo« in bodo začele veljati 1. februarja 2009. Sporočilo za javnost s podrobnim opisom sprememb je bilo istega dne objavljeno na spletni strani ECB.

Operacije povečevanja likvidnosti v USD/povečanje ponujenega zneska v operacijah TAF

Svet ECB je 17. septembra 2008 sklenil, da skupne ukrepe s Federal Reserve okrepi s tem, da operacijam za zagotavljanje sredstev nasprotnim strankam Eurosistema doda dospelost čez noč in poveča ponujene zneske v začasnih avkcijah v ameriških dolarjih ( Term Auction Facility). Svet je odločitev sprejel v okviru usklajenih ukrepov, ki so jih 18. septembra 2008 v vzporednih sporočilih za javnost napovedale ECB in centralne banke ZDA, Združenega kraljestva, Kanade, Japonske in Švice. Namen ukrepov je ublažiti že dalj časa prisotne okrepljene pritiske na trgih dolarskih sredstev.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Javna razprava o enotnem vmesniku Eurosistema (Eurosystem Single Interface – ESI)

Svet ECB je 21. avgusta 2008 sklenil odpreti javno razpravo o enotnem vmesniku Eurosistema, ki naj bi olajšal dostop do storitev, ki jih zagotavlja Eurosistem (predvsem TARGET2, TARGET2-Securities in CCBM2). Namen javne razprave je zagotoviti čim boljšo izrabo sinergij med temi projekti. Javna razprava se bo končala 28. novembra 2008. Sporočilo za javnost o začetku razprave je bilo 1. septembra 2008 objavljeno na spletni strani ECB.

Predsednik svetovalne skupine za projekt TARGET2-Securities

Svet ECB je 16. septembra 2008 vodjo generalnega direktorata za plačila in tržno infrastrukturo J.-M. Godeffroya imenoval za predsednika svetovalne skupine za projekt TARGET2-Securities (T2S) za fazo specifikacij, ki bo predvidoma trajala do konca leta 2009. J.-M. Godeffroy je svetovalni skupini predsedoval tudi v prejšnji fazi projekta.

Finančna stabilnost in nadzor

Struktura bančništva v EU

Svet ECB je 18. septembra 2008 odobril objavo letnega poročila o strukturi bančništva v EU ( EU Banking Structures), ki ga je pripravil Odbor za bančni nadzor. Publikacija obravnava strukturna dogajanja v letu 2007 in prvi polovici leta 2008, ki so pomembna s stališča bančne stabilnosti. V dveh ločenih tematskih poglavjih obravnava tudi strukturo pobud v modelu »odobri in razdeli« in predstavlja rezultate bančne raziskave BSC EU o glavnih tveganjih v prihodnjem letu. Poročilo in sporočilo za javnost bosta do sredine oktobra 2008 objavljena na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o malteškem pravnem okviru za recikliranje eurobankovcev

Svet ECB je 27. avgusta 2008 na zahtevo malteške centralne banke sprejel Mnenje o pravnem okviru za recikliranje eurobankovcev s strani kreditnih institucij in drugih profesionalnih uporabnikov gotovine (CON/2008/38). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o poljskem zakonu o ustanovitvi odbora za finančno stabilnost

Svet ECB je 1. septembra 2008 na zahtevo poljskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o odboru za finančno stabilnost (CON/2008/39). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o slovaški zakonodaji o tehničnih pravilih uvedbe eura

Svet ECB je 2. septembra 2008 na zahtevo slovaškega ministrstva za obrambo in ministrstva za delo, socialne zadeve in družino sprejel Mnenje o dodatnih podrobnih tehničnih pravilih za prehod na euro (CON/2008/40). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o financiranju avstrijskega prispevka k odpisu dolga Liberije

Svet ECB je 9. septembra 2008 na zahtevo avstrijskega zveznega ministrstva za finance sprejel Mnenje o financiranju prispevka Avstrije k odpisu dolga za Liberijo (CON/2008/41). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o luksemburški zakonodaji o finančni stabilnosti in obveznih rezervah

Svet ECB je 10. septembra 2008 na zahtevo luksemburške centralne banke sprejel Mnenje o spremembah, ki centralni banki Banque centrale du Luxembourg omogočajo, da bolj učinkovito prispeva k finančni stabilnosti, in pojasnjujejo ureditev zahtev glede obveznih rezerv (CON/2008/42). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o slovenski zakonodaji o omejitvah in prepovedih za javne funkcionarje

Svet ECB je 17. septembra 2008 na zahtevo slovenskega ministrstva za javno upravo sprejel Mnenje o omejitvah in prepovedih za javne funkcionarje (CON/2008/43). Mnenje bo kmalu objavljeno na spletni strani ECB.

Statistika

Smernica ECB o zahtevah ECB za statistično poročanje četrtletnih finančnih računov

Dne 26. avgusta 2008 je bila sprejeta Smernica o spremembah nekaterih tehničnih določil (standardi za kodiranje podatkov) Smernice ECB/2002/7 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2008/6). Smernica bo kmalu objavljena v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Predčasna objava statističnih podatkov in grafov o dogajanjih na denarnem trgu

Svet ECB je 5. septembra 2008 odobril predčasno objavo podatkov in sklopa grafov v zvezi z dogajanji na eurskem denarnem trgu, skupaj s sporočilom za javnost, pred objavo raziskave Euro Money Market Study, ki temelji na teh podatkih. S tem bo javnost bolj pravočasno obveščena o dogajanjih na trgu. Podatki in grafi bodo prvič predčasno objavljeni oktobra 2008.

Smernica ECB o poročanju statistike državnih financ

Svet ECB je 5. septembra 2008 sprejel Smernico o spremembah Smernice ECB/2005/5 z dne 17. februarja 2005 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje in o postopkih za izmenjavo statističnih informacij znotraj Evropskega sistema centralnih bank na področju statistike državnih financ (ECB/2008/7). Nova smernica nekoliko zmanjšuje zahteve za poročanje. Smernica bo kmalu objavljena v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Objava dodatnih usklajenih kazalnikov konkurenčnosti

Svet ECB je 11. septembra odobril redno objavo dodatnih usklajenih kazalnikov konkurenčnosti ( harmonised competitiveness indicator – HCI) za države euroobmočja, ki dopolnjujejo kazalnike HCI, objavljane od leta 2006. Medtem ko so dosedanji kazalniki HCI deflacionirani z indeksi cen življenjskih potrebščin, bodo novi temeljili na deflatorjih BDP in stroških dela na enoto proizvoda za celotno gospodarstvo. Novi statistični podatki bodo na voljo od novembra 2008 naprej na spletni strani ECB in centralnih bank Eurosistema.

Priporočilo ECB glede uredbe Sveta EU o zbiranju statističnih informacij s strani ECB.

Svet ECB je 15. septembra 2008 sprejel Priporočilo o uredbi Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (ECB/2008/9). Priporočilo bo kmalu objavljeno v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Program tehnične pomoči srbski centralni banki

Svet ECB je 14. avgusta 2008 izdal pooblastilo za podpis programa tehnične pomoči s centralno banko Narodna banka Srbije. Devetmesečni program, v katerem poleg ECB sodeluje 17 nacionalnih centralnih bank ESCB, zajema šest področij, njegov namen pa je izboljšati zakonodajni in operativni okvir Narodne banke Srbije do primerjalne ravni ESCB. Sporočilo za javnost je bilo na spletni strani ECB objavljeno 1. septembra, na dan začetka in slovesnega podpisa programa v Beogradu.

Bankovci

Smernica ECB o zbiranju podatkov o euru in delovanju sistema Currency Information System 2

Svet ECB je 11. septembra 2008 sprejel Smernico o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju valutnega informacijskega sistema Currency Information System 2 (ECB/2008/8). Smernica bo kmalu objavljena v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Stiki za medije