Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

syyskuu 2008

Taloudellinen analyysi ja tilastot

Euroalueen kattava kyselytutkimus kotitalouksien varallisuudesta ja kulutuksesta

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.9.2008 kotitalouksien varallisuutta ja kulutusta kartoittavan eurojärjestelmän kyselytutkimuksen käynnistämisen. EKP koordinoi tutkimusta, joka järjestetään hajautetusti ja vapaaehtoispohjalta eurojärjestelmän kansallisissa keskuspankeissa, ja joissakin maissa tehdään yhteistyötä kansallisen tilastolaitoksen kanssa. Kotitalouksien taloudellinen käyttäytyminen on kiinnostavaa useiden eurojärjestelmän politiikan alojen kannalta.

Toiminnalliset kysymykset

Ylimääräisten pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden uusiminen

EKP:n neuvosto päätti 4.9.2008 uusia kolmen kuukauden ylimääräiset pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot, joista toinen erääntyy 13.11. ja toinen 11.12.2008, sekä 25 miljardin euron suuruisen kuuden kuukauden ylimääräisen pitempiaikaisen rahoitusoperaation, jonka maksut suoritettiin 2.4. ja joka erääntyy 9.10.2008. Toimenpiteellä pyritään tukemaan euromääräisten rahamarkkinoiden toiminnan normalisoitumista. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin samana päivänä päätöksestä kertova lehdistötiedote.

Eurojärjestelmän luotto-operaatioiden riskienhallinnan tarkistus

EKP:n neuvosto hyväksyi 4.9.2008 joka toinen vuosi tehtävän säännöllisen tarkistuksen yhteydessä joukon teknisiä parannuksia eurojärjestelmän luotto-operaatioiden riskienhallintaan. Parannukset sisällytetään yleisasiakirjan ”Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä” tarkistettuun painokseen, ja ne tulevat voimaan 1.2.2009. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin parannuksia yksityiskohtaisemmin käsittelevä lehdistötiedote 4.9.2008.

Yhdysvaltain dollarin määräisen likviditeetin tarjonnan lisääminen (Term Auction Facility ‑ohjelma)

EKP:n neuvosto päätti 17.9.2008 lisätä Yhdysvaltain dollarin määräisen likviditeetin tarjontaa yhdessä Yhdysvaltain keskuspankin kanssa (Term Auction Facility ‑ohjelma) tarjoamalla dollarimääräistä rahoitusta eurojärjestelmän vastapuolille myös yön yli ‑maturiteetilla ja kasvattamalla operaatioissa jaettavan likviditeetin määrää. Päätös liittyi koordinoituihin toimiin jatkuvien voimakkaiden paineiden hillitsemiseksi Yhdysvaltain dollarin määräisen lyhytaikaisen rahoituksen markkinoilla. Toimista ilmoitettiin 18.9.2008 lehdistötiedotteessa, joka julkaistiin yhtä aikaa Yhdysvaltain, Kanadan, Japanin ja Sveitsin keskuspankkien sekä Englannin pankin tiedotteiden kanssa.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Kannanottopyyntö eurojärjestelmän yhteisestä liittymästä

EKP:n neuvosto päätti 21.8.2008 esittää kannanottopyynnön eurojärjestelmän yhteisestä liittymästä (Eurosystem Single Interface, ESI), joka on suunniteltu helpottamaan pääsyä eurojärjestelmän tarjoamiin palveluihin (etenkin TARGET2, TARGET2-Securities ja CCBM2), jotta hankkeiden keskinäistä synergiaa voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin. Kannanottopyyntöön toivotaan vastauksia 28.11.2008 mennessä. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin kannanottopyyntöä koskeva lehdistötiedote 1.9.2008.

TARGET2-Securities-asiantuntijaryhmän puheenjohtaja

EKP:n neuvosto nimitti 16.9.2008 TARGET2-Securities (T2S) ‑hankkeen asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi määrittelyvaiheessa EKP:n maksujärjestelmien ja markkinainfrastruktuurin pääosaston johtajan J.-M. Godeffroyn. Määrittelyvaiheen odotetaan jatkuvan vuoden 2009 loppuun. J.-M. Godeffroy toimi T2S-asiantuntijaryhmän puheenjohtajana myös hankkeen edellisessä vaiheessa.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Pankkijärjestelmät EU:ssa

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.9.2008 julkaistavaksi pankkivalvontakomitean vuotuisen raportin ”EU banking structures”, joka käsittelee pankkijärjestelmiä EU:ssa. Raportissa käsitellään erityisesti pankkisektorin vakauden kannalta merkittävää rakenteellista kehitystä vuonna 2007 ja vuoden 2008 alkupuoliskolla. Lisäksi siinä on erikoisartikkelit kannustimista ”luo ja siirrä” ‑mallissa (originate and distribute) sekä EU:n pankkisektorilla tehdystä kyselytutkimuksesta, jossa pankkivalvontakomitea kartoitti tulevan vuoden riskejä. Raportti ja sitä käsittelevä lehdistötiedote julkaistaan EKP:n verkkosivuilla lokakuun 2008 puoliväliin mennessä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto eurosetelien kiertoon palauttamista koskevasta lainsäädännöstä Maltassa

EKP:n neuvosto antoi 27.8.2008 Maltan keskuspankin pyynnöstä lausunnon lainsäädännöstä, joka koskee eurosetelien kiertoon palauttamista luottolaitoksissa ja muissa rahaa ammattimaisesti käsittelevissä laitoksissa (CON/2008/38). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusjärjestelmän vakautta edistävän komitean perustamista koskevasta lainsäädännöstä Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 1.9.2008 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon rahoitusjärjestelmän vakautta edistävästä komiteasta (CON/2008/39). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto euron käyttöönottoon liittyviä teknisiä sääntöjä koskevasta lainsäädännöstä Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 2.9.2008 Slovakian puolustusministeriön ja työ-, sosiaali- ja perheministeriön pyynnöstä lausunnon euroon siirtymistä koskevista yksityiskohtaisista teknisistä säännöistä (CON/2008/40). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Liberian velkahelpotuksiin käytettävän Itävallan maksuosuuden rahoituksesta

EKP:n neuvosto antoi 9.9.2008 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Liberian velkahelpotukseen käytettävän Itävallan maksuosuuden rahoituksesta (CON/2008/41). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusjärjestelmän vakauteen ja vähimmäisvarantovaatimuksiin liittyvästä lainsäädännöstä Luxemburgissa

EKP:n neuvosto antoi 10.9.2008 Luxemburgin keskuspankin pyynnöstä lausunnon muutoksista, joilla tehostetaan Banque centrale du Luxembourgin valtuuksia myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen ja selvennetään vähimmäisvarantovelvoitteita koskevaa järjestelmää (CON/2008/42). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto viranhaltijoita koskeviin rajoituksiin ja kieltoihin liittyvästä lainsäädännöstä Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 17.9.2008 Slovenian julkisen hallinnon ministeriön pyynnöstä lausunnon viranhaltijoita koskevista rajoituksista ja kielloista (CON/2008/43). Lausunto julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

EKP:n suuntaviivat EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa

EKP:n neuvosto antoi 26.8.2008 suuntaviivat EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa (EKP/2008/6). Suuntaviivoilla muutetaan teknisiä elementtejä (koodausohjeita) suuntaviivoissa EKP/2002/7, ja ne julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Rahamarkkinoiden kehitystä koskevien tilastojen nopea julkaiseminen

EKP:n neuvosto päätti 5.9.2008, että euromääräisiä rahamarkkinoita koskevia tietoja ja kuvioita julkaistaan jo ennen tilastoihin perustuvaa euroalueen rahamarkkinoita käsittelevää raporttia (Euro Money Market Study). Saatteena julkaistaan lehdistötiedote. Näin varmistetaan tietojen nopea saatavuus. Tiedot ja kuviot julkaistaan ensimmäisen kerran nopean kaavan mukaan lokakuussa 2008.

Julkisyhteisöjen rahoitustilastoja koskevat EKP:n suuntaviivat

EKP:n neuvosto antoi 5.9.2008 suuntaviivat Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta (EKP/2008/7). Niillä muutetaan 17.2.2005 annettuja suuntaviivoja EKP/2005/5 ja kevennetään vaatimuksia hieman. Suuntaviivat julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Uusien yhdenmukaistettujen kilpailukykyindikaattorien julkaiseminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 11.9.2008 euroalueen maita koskevien uusien yhdenmukaistettujen kilpailukykyindikaattorien julkaisemisen säännöllisesti. Uudet indikaattorit täydentävät vuodesta 2006 alkaen julkaistuja kilpailukykyindikaattoreita, jotka deflatoidaan kuluttajahintaindekseillä, sillä ne perustuvat BKT-deflaattoreihin ja yksikkötyökustannuksiin koko taloudessa. Uusia tilastoja julkaistaan marraskuusta 2008 alkaen EKP:n ja eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien verkkosivuilla.

EKP: suositus neuvoston asetukseksi EKP:n valtuuksista kerätä tilastotietoja

EKP:n neuvosto antoi 15.9.2008 suosituksen neuvoston asetukseksi EKP:n valtuuksista kerätä tilastotietoja (EKP/2008/9). Asetuksella muutetaan 23.11.1998 annettua asetusta (EY) N:o 2533/98. Suositus julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Teknisen avun ohjelma Serbian keskuspankin kanssa

EKP:n neuvosto hyväksyi 14.8.2008 teknisen avun ohjelman käynnistämisen Serbian keskuspankin kanssa. Yhdeksän kuukautta kestävässä ohjelmassa EKP ja 17 Euroopan keskuspankkijärjestelmän kansallista keskuspankkia pyrkivät tehostamaan sääntelyä ja toimintaa Serbian keskuspankissa lähemmäs EKPJ:n tasoa kuudella eri toiminta-alueella. Aiheesta julkaistiin lehdistötiedote EKP:n verkkosivuilla 1.9.2008, jolloin ohjelma käynnistyi ja Belgradissa järjestettiin sitä koskevan sopimuksen allekirjoitustilaisuus.

Setelit

EKP:n suuntaviivat euroa koskevien tietojen keräämisestä ja valuuttatietojärjestelmä 2:n toiminnasta

EKP:n neuvosto antoi 11.9.2008 suuntaviivat euroa koskevien tietojen keräämisestä ja valuuttatietojärjestelmä 2:n toiminnasta (EKP/2008/8). Suuntaviivat julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt