Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Januari 2008

Operativa frågor

Likvidiserande transaktioner i USD

Den 10 januari 2008 beslutade ECB-rådet tillsammans med amerikanska Federal Reserve att inom Term Auction Facility (TAF) erbjuda ytterligare likviditet i amerikanska dollar i januari för att åter tillfredställa det exceptionella behovet av finansiering i US-dollar och för att underlätta för en normalisering av villkoren på penningmarknaden. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats den 10 januari 2008.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Ramverk för övervakning av kortbetalningssystem - standarder

Den 4 januari 2008 godkände ECB-rådet en rapport, ”Oversight framework for card payment schemes – standards”, som fastställer Eurosystemets övervakningsstandarder för kortbetalningssystem i euroområdet. Syftet med dessa standarder är att säkerställa säkra och effektiva kortbetalningssystem. Rapporten publicerades idag på ECB:s webbplats tillsammans med de kommentarer som inkommit under det offentligt samrådet för en tidigare version av rapporten.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om tillsynen av reproduktion av eurosedlar i Cypern

Den 4 januari 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Cyperns handelsministerium, ett yttrande om tillsynen över reproduceringar av eurosedlar och euromynt på Cypern (CON/2008/1). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ansvarsfördelningen mellan Česká národní banka och det tjeckiska finansministeriet.

Den 7 januari 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det tjeckiska finansministeriet, ett yttrande om ansvarsfördelningen mellan Česká národní banka och finansministeriet när det gäller att ta fram och inför regeringen framlägga vissa lagförslag (CON/2008/2). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om tysk lagstiftning om mynt

Den 9 januari 2008 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Tyskland, ett yttrande över den tyska lagstiftningen om mynt (CON/2008/3). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB-beslut om frågor avseende Central Bank of Cyprus och Central Bank of Maltas inträde i Eurosystemet

Den 31 december 2007 antog ECB-rådet ett beslut om Central Bank of Cyprus och Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Maltas inbetalning av kapital, överföring av reservtillgångar och bidrag till Europeiska centralbankens reserver och avsättningar (ECB/2007/22). Beslutet kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB-avtal om Central Bank of Cyprus fordran enligt artikel 30.3 i ECBS-stadgan

Den 31 december 2007 undertecknade ECB och Central Bank of Cyprus ett avtal om den fordran med vilken ECB ska kreditera Central Bank of Cyprus enligt artikel 30.3 i ECBS-stadgan. Avtalet kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB-avtal om Central Bank of Maltas fordran enligt artikel 30.3 i ECBS-stadgan

Den 31 december 2007 undertecknade ECB och Central Bank of Malta ett avtal om den fordran med vilken ECB ska kreditera Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta enligt artikel 30.3 i ECBS-stadgan. Avtalet kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Kontakt för media