Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

November 2006

Operativa frågor

Utvärdering av länkar mellan värdepappersavvecklingssystem mot användarstandarder för Eurosystemets kredittransaktioner

Den 7 november 2006 uppdaterade ECB-rådet utvärderingen av länkar mellan värdepappersavvecklingssystem som är godtagbara för avveckling av Eurosystemets kredittransaktioner mot de standarder som publicerades 1998. Ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 10 november 2006.

ECB-förordning om minimireserver

Den 2 november 2006 antog ECB-rådet en förordning om övergångsbestämmelser för Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Slovenien (ECB/2006/15). Förordningen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 7 november 2006 och finns även på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Eesti Panks deltagande i Target

Efter att ha granskat implementeringen av det relevanta regelverket för Target godkände ECB-rådet den 2 november 2006 Eesti Panks deltagande i Target fr.o.m. den 20 november 2006.

Lägesrapport om Target2

Den 16 november 2006 beslutade ECB-rådet, på basis av den femte lägesrapporten om Target2, om prissättningen för underordnade system. Rapporten kommer att publiceras på ECB:s webbplats den 20 november 2006 tillsammans med ett pressmeddelande.

Det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA)– rapport om kort

Den 16 november 2006 godkände ECB-rådet publiceringen av en rapport om Eurosystemets åsikter om ett SEPA för kort. Rapporten publiceras på engelska på ECB:s webbplats måndagen den 20 november 2006 tillsammans med ett pressmeddelande på språken i euroområdesländerna. Rapporten kommer inom kort att publiceras på euroländernas språk på Eurosystemets webbplatser.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Stabiliteten i banksektorn i EU

Den 30 oktober 2006 godkände ECB-rådet publicering av en rapport om stabiliteten i EU:s banksektor (EU banking sector stability) som granskar den senaste utvecklingen i EU:s banksektor under 2005 och första halvåret 2006. Den publicerades på ECB:s webbplats den 7 november 2006.

Översikt över finansiell stabilitet – december 2006

Den 16 november 2006 godkände ECB-rådet publicering av ”Financial Stability Review – December 2006”. Översikten ger en övergripande bedömning av kapaciteten i euroområdets finansiella system att absorbera negativa störningar och granskar de huvudsakliga riskkällorna och sårbarheter för stabiliteten i euroområdets finansiella system. Denna text kommer att publiceras på ECB:s webbplats den 11 december 2006.

BSC-rapport om internationella rapporteringsstandarder och finansiell stabilitet.

Den 16 november 2006 godkände ECB-rådet publicering av en BSC-rapport ”Assessment of accounting standards from a financial stability perspective”. Rapporten behandlar de nya redovisningsbestämmelserna i Europa och analyserar dess möjliga konsekvenser för banksektorn och andra finansiella företag sett ur ett stabilitetsperspektiv för hela det finansiella systemet. Rapporten kommer att publiceras på ECB:s webbplats i mitten av december 2006.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om Lettlands penningpolitiska instrument

Den 23 oktober 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Latvijas Banka, ett yttrande om penningpolitiska instrument (CON/2006/49). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Cyperns förberedelser för införandet av euron

Den 26 oktober 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Cyperns finansministerium, ett yttrande om ändringar i stadgarna för Central Bank of Cyprus inför införandet av euron (CON/2006/50). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om tillsynsbefogenheter i Italien

Den 3 november 2006 antog ECB-rådet, på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet, ett yttrande om maktfördelningen mellan tillsynsmyndigheter (CON/2006/51). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Latvijas Bankas värdepappersavvecklingssystem

Den 14 november 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Latvijas Banka, ett yttrande om Latvijas Bankas värdepappersavvecklingssystem (CON/2006/52). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om tillsynen i Polen av operatörer av clearing- och avvecklingssystem

Den 16 november 2006 antog ECB-rådet, på begäran av det polska finansministeriet, ett yttrande om tillsynen av operatörer av clearing- och avvecklingssystem (CON/2006/53). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Företagsstyrning

ECB-riktlinje om redovisning och finansiell rapportering

Den 10 november 2006 antog ECB-rådet en riktlinje om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2006/16). Riktlinjen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats senare i år.

ECB-beslut om ECB:s årsbokslut

Den 10 november 2006 antog ECB-rådet ett beslut om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2005/17). Beslutet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats senare i år.

ECB-rekommendation om Banco de Españas externa revisorer

Den 13 november 2006 antog ECB-rådet en rekommendation till EU-rådet om externa revisorer för Banco de España (ECB/2006/18). Rekommendationen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Kontakt för media