Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

November 2006

Operationele aangelegenheden

Beoordeling van koppelingen tussen effectenafwikkelsystemen aan de hand van de gebruikersnormen voor de krediettransacties van het Eurosysteem

Op 7 november 2006 heeft de Raad van Bestuur de boordeling van de koppelingen tussen voor verrekening van krediettransacties van het Eurosysteem in aanmerking komende effectenafwikkelsystemen geactualiseerd ten opzichte van de in 1998 gepubliceerde normen. Een persbericht hierover is op 10 november 2006 gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Verordening betreffende reserveverplichtingen

Op 2 november 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Verordening inzake de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB na de invoering van de euro in Slovenië (ECB/2006/15). De Verordening is op 7 november 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en Marktinfrastructuur

Deelname van Eesti Pank aan TARGET

Op 2 november 2006 heeft de Raad van Bestuur, na de implementatie van het relevante juridische kader met betrekking tot TARGET te hebben gecontroleerd, zijn goedkeuring gehecht aan de deelname van Eesti Pank aan TARGET per 20 november 2006.

Voortgangsverslag betreffende TARGET2

Op 16 november 2006 heeft de Raad van Bestuur, op basis van het vijfde voortgangsverslag betreffende TARGET2, het tarievenstelsel voor derdensystemen vastgesteld. Bovengenoemd verslag zal, samen met een persbericht, op 20 november 2006 op de website van de ECB worden gepubliceerd.

Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied (“Single Euro Payments Area” ofwel SEPA) – verslag betreffende betaalkaarten

Op 16 november 2006 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van een verslag waarin de visie van het Eurosysteem ten aanzien van een SEPA voor betaalkaarten wordt gepresenteerd. De Engelstalige versie van dit verslag zal, samen met een persbericht in alle talen van de landen van het eurogebied, op maandag 20 november 2006 worden gepubliceerd op de website van de ECB. De andere versies in de talen van het eurogebied zullen binnenkort worden gepubliceerd op de websites van het Eurosysteem.

Financiële stabiliteit en Financieel toezicht

Bancaire stabiliteit in de EU

Op 30 oktober 2006 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van een rapport betreffende “EU banking sector stability” [Stabiliteit van de bankensector in de EU], dat ingaat op de recente prestaties van de bankensector in de EU in 2005 en de eerste helft van 2006. Het rapport is op 7 november 2006 gepubliceerd op de website van de ECB.

“Financial stability review” – december 2006

Op 16 november 2006 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van de Financial stability review – December 2006 [Beoordeling van de financiële stabiliteit]. In deze Review wordt een veelomvattende beoordeling gegeven van het vermogen van het financiële stelsel in het eurogebied negatieve schokken op te vangen, en worden de belangrijkste bronnen van risico’s voor en kwetsbaarheid van de stabiliteit van het financiële stelsel van het eurogebied onderzocht. De Review zal op 11 december 2006 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Rapport van het Comité voor Bankentoezicht betreffende internationale financiële verslagleggingsnormen en financiële stabiliteit

Op 16 november 2006 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van een door het Comité voor Bankentoezicht opgesteld rapport betreffende de "Assessment of accounting standards from a financial stability perspective” [Beoordeling van financieel-administratieve normen vanuit het perspectief van financiële stabiliteit]. In dit rapport wordt vooral aandacht besteed aan de recente invoering van het nieuwe financieel-administratieve kader in Europa en worden de mogelijke consequenties ervan voor de bankensector en andere financiële ondernemingen geanalyseerd vanuit een Eurosysteembreed financiële-stabiliteitsperspectief. Het rapport zal medio december 2006 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake Letlandse monetaire-beleidsinstrumenten

Op 23 oktober 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Latvijas Banka, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake monetaire-beleidsinstrumenten (CON/2006/49). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de voorbereidingen op de invoering van de euro in Cyprus

Op 26 oktober 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Cypriotische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van de statuten van de Central Bank of Cyprus ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2006/50). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake toezichtsbevoegdheden in Italië

Op 3 november 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Italiaanse Ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de bevoegdheidsverdeling tussen toezichthoudende autoriteiten (CON/2006/51). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake het effectenvereveningssysteem van Latvijas Banka

Op 14 november 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Latvijas Banka, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het effectenvereveningssysteem van Latvijas Banka (CON/2006/52). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake het toezicht op clearing- en vereveningssystemen in Polen

Op 16 november 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake het toezicht op exploitanten van verrekenings- en vereveningssystemen (CON/2006/53). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

ECB-Richtsnoer betreffende financiële administratie en verslaglegging

Op 10 november 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2006/16). Het Richtsnoer zal later dit jaar worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Besluit betreffende de jaarrekening van de ECB

Op 10 november 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit betreffende de jaarrekening van de Europese Centrale Bank (ECB/2006/17). Het Besluit zal later dit jaar worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

ECB-Aanbeveling betreffende de externe accountant van Banco de España

Op 13 november 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van Banco de España (ECB/2006/18). De Aanbeveling zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media