Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Oktober 2006

Operativa frågor

Bedömning av avvecklingssystem för värdepapper mot användarstandarder för Eurosystemets kredittransaktioner

Den 19 oktober 2006 uppdaterade ECB-rådet bedömningen av värdepappersavvecklingssystem som är godtagbara för Eurosystemets kredittransaktioner mot de standarder som publicerades 1998. Ett pressmeddelande om detta har idag publicerats på ECB:s webbplats.

Bedömning av det slovenska värdepappersavvecklingssystemet

I samband med Sloveniens inträde i Ekonomiska och monetära unionen den 1 januari 2007 gjorde ECB-rådet en bedömning huruvida det slovenska värdepappersavvecklingssystemet är godtagbart för Eurosystemets kreditoperationer. Ett pressmeddelande om detta har idag publicerats på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Target2-säkerheter – publicering av svaren på enkäten om initiala antaganden och frågor

Den 28 september 2006 beslutade ECB-rådet att publicera finansmarknadsaktörernas svar på enkäten ”TARGET2 Securities: Initial Assumptions and Questions” på ECB:s webbplats. Detta görs under förutsättning att de som svarat godkänt att svaren offentliggörs. Ett pressmeddelande om uppföljningsarbetet har idag publicerats på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Bankstrukturer inom EU

Den 19 oktober 2006 godkände ECB-rådet publicering av den årliga rapporten ”EU banking structures”. Rapporten fokuserar på den strukturella utveckling 2005 och första halvåret 2006 som skulle kunna påverka stabiliteten i banksystemet. Rapporten kommer att publiceras tillsammans med ett pressmeddelande på ECB:s webbplats den 25 oktober 2006.

Eurosystemets stresstestningsövning

Den 19 oktober 2006 diskuterade ECB-rådet resultaten av en simuleringsövning som genomfördes på Eurosystemsnivå i maj 2006 för att testa Eurosystemets förfaranden för hantering av finansiella kriser.

Tillsynsstrukturer i EU och anslutande länder

Den 19 oktober 2006 godkände ECB-rådet publicering av ”Recent developments in supervisory structures in EU and acceding countries”, som behandlar de 25 EU-medlemsstaterna samt de två anslutande länderna Bulgarien och Rumänien. Denna text kommer att publiceras på ECB:s webbplats den 23 oktober 2006.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om slovensk banklagstiftning

Den 19 september 2006 antog ECB-rådet, på begäran av det slovenska finansministeriet, ett yttrande om en allmän översyn av banklagen (CON/2006/48). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Statistik

Harmoniserade konkurrensindikatorer för länderna i euroområdet

Den 2 oktober 2006 godkände ECB-rådet att de harmoniserade konkurrensindikatorerna för länderna i euroområdet publiceras varje månad. Detta skall utgöra en del av Eurosystemets ramverk för gemensamt offentliggörande. Dessa indikatorer är planerade att publiceras, för första gången, på ECB:s webbplats i december 2006.

Betalningsmedel

ECB:s rekommendation om åtgärder mot förfalskning

Den 6 oktober 2006 antog ECB-rådet en rekommendation om antagande av vissa åtgärder för att mer effektivt skydda eurosedlar mot förfalskning (ECB/2006/13). Rekommendationen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation om externa revisorer för Banka Slovenije

Den 9 oktober 2006 antog ECB-rådet en rekommendation till EU-rådet om externa revisorer för Banka Slovenije (ECB/2006/14). Rekommendationen kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media