Menu

ECB-rådet beslut (utöver räntebeslut) november 2005

Finansiell stabilitet och tillsyn

Eurosystemets bidrag till Europeiska kommissionens offentliga samråd om grönboken om förbättring av EU:s ramar för investeringsfonder.

Den 17 november 2005 godkände ECB-rådet ovannämnda bidrag, som finns på Eurosystemets alla webbplatser.

Årlig översikt över finansiell stabilitet – december 2005

Den 17 november 2005 godkände ECB-rådet publicering av “Financial Stability Review – December 2005”. Översikten ger en övergripande bedömning av euroområdets kapacitet att absorbera negativa störningar i euroområdets finansiella system och ger en översikt över de huvudsakliga riskkällorna och sårbarheter för stabiliteten i euroområdet i det finansiella systemet. Den kommer att publiceras på ECB:s webbplats den 8 december 2005.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om Tysklands skyldighet att rapportera om gränsöverskridande betalningar

Den 21 oktober 2005 antog ECB-rådet, på begäran av tyska federala ministeriet för ekonomi och arbete, ett yttrande om ändrade rapporteringskrav för gränsöverskridande betalningar (CON/2005/37). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om utgivning av sedlar och mynt i Litauen

Den 26 oktober 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Lietuvos bankas, ett yttrande om Lietuvos bankas rätt att ge ut sedlar och mynt när euron antas och om dess ordförandes personliga oberoende (CON/2005/38). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om tillsynen av finansmarknaderna i Tjeckien

Den 28 oktober 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Česká národní banka, ett yttrande om ett reviderat förslag till fullständig integration av tillsynen över den finansiella marknaden med Česká národní banka som enda tillsynsmyndighet (CON/2005/39). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om franska regler för överföring av finansiella instrument

Den 28 oktober 2005 antog ECB-rådet, på begäran av den franska myndigheten för finansmarknaderna, ett yttrande om genomförandet av regler om överföring av äganderätten till finansiella instrument (CON/2005/40). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om tillsyn av betalningssystem i Italien

Den 1 november 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Banca d’Italia, ett yttrande om tillsynen av betalningssystem för små belopp (CON/2005/41). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om krav på driftskontinuitet för clearingtransaktioner i Ungern

Den 1 november 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Magyar Nemzeti Bank, ett yttrande om kraven på material, teknik, säkerhet och kontinuitetsskydd för clearingtransaktioner (CON/2005/42). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om belgisk lagstiftning om värdepapper

Den 3 november 2005 antog ECB-rådet, på begäran av det belgiska finansministeriet, ett yttrande om avskaffandet av innehavarpapper och om modernisering av det rättsliga ramverket för företagsvärdepapper (CON/2005/43). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om polsk valutalagstiftning

Den 4 november 2005 antog ECB-rådet, på begäran av det polska finansministeriet, ett yttrande om bestämmelser om valutatillstånd (CON/2005/44). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om statistikrapporteringskrav för Tjeckien

Den 4 november 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Česká národní banka, ett yttrande om statistikrapporteringskrav för vissa finansinstitut inklusive försäkringsföretag och pensionsfonder (CON/2005/45). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om utbyte av tjeckisk statistik

Den 16 november 2005 antog ECB-rådet, på begäran av det tjeckiska statistikkontoret ett yttrande om utbyte av enskilda statistikuppgifter mellan Česká národní banka och Český statistický úřad (Statistikkontor) för statistiska ändamål (CON/2005/45). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om straffrättsligt ansvar för juridiska personer i Slovakien

Den 16 November 2005 antog ECB-rådet, på begäran av justitieministeriet i Slovakien, ett yttrande om Národná banka Slovenskas uteslutande från juridiska personers straffrättsliga ansvar (CON/2005/47). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Statistik

ECB-riktlinje om kraven på ECB:s rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper

Den 17 november 2005 antog ECB-rådet en riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2002/7 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaperna (ECB/2005/13). Den nya riktlinjen utökar sektortäckningen och täckningen av finansiella tillgångar och skulder. Den möjliggör att fullständiga kvartalsvisa finansräkenkaper nu kan sammanställas för euroområdet. Riktlinjen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation om de externa revisorerna för Central Bank and Financial Sevices Authority of Ireland

Den 26 oktober 2005 antog ECB-rådet en rekommendation till EU-rådet om externa revisorer för the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (ECB/2005/10). Rekommendationen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 10 november 2005 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB:s årsrapport 2005

Den 3 november 2005 godkände ECB-rådet ramen för och produktionsplanen för årsrapporten för 2005 samt datum för när publiceringen väntas ske, den 25 april 2006.

ECB Decision on the ECB’s annual accounts

Den 17 november antog ECB-rådet ett beslut om ändring av beslut om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2005/12). Beslutet kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB-beslut om fördelningen av ECB:s inkomster från eurosedlar

Den 17 november 2005 antog ECB-rådet ett beslut om fördelningen av Europeiska centralbankens inkomster från eurosedlar i omlopp till de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker (ECB/2005/11). Beslutet kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB-beslut om ECB:s årbokslut

Den 17 november 2005 antog ECB-rådet ett beslut om ändring av beslut ECB/2002/11 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2005/12). Beslutet kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Kontakt för media