Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

juli 2005

Operativa frågor

Eurosystemets ramverk för säkerheter - utökas med säkerheter från G10-länder utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

ECB-rådet godkände att, fr.o.m. den 1 juli 2005, vissa eurodenominerade skuldinstrument, emitterade av enheter etablerade i de G10-länder som inte är del av EES, läggs till på listan över grupp-ett-värdepapper som får användas som säkerhet i Eurosystemets kredittransaktioner. Dessa är de första sådana instrument som läggs till på listan vilken publiceras på ECB:s webbplats. Ytterligare rättslig analys vad gäller ett antal andra emittenter och skuldinstrument pågår. När denna analys har avslutats kan ytterligare skuldinstrument komma att läggas till på listan.

Eurosystemets ramverk för säkerheter (gemensamma listan) - utökas med icke omsättbara tillgångar

ECB-rådet godkände ramverket för hur icke omsättbara tillgångar från alla euroländer får läggas till på den framtida gemensamma listan över godtagbara säkerheter för Eurosystemets kredittransaktioner. Detta ramverk täcker banklån och icke omsättbara privata skuldinstrument med säkerhet i inteckning. Ett pressmeddelande som innehåller ramverkets viktigaste kännetecken publicerades på ECB:s webbplats den 22 juli 2005.

Betalningssystem

Bedömning av länkar mellan värdepappersavvecklingssystem i euroområdet

ECB-rådet uppdaterade sin bedömning av länkar mellan värdepappersavvecklingssystem mot ”Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations“, publicerade 1998. Ett pressmeddelande med mer information publicerades på ECB:s webbplats den 28 juni 2005.

Utvärdering av system för massbetalningar i euro

ECB-rådet godkände publicering av en rapport, av kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (PSSC), om utvärdering av massbetalningssystem i euro mot de tillämpliga grundprinciperna för systemviktiga betalningssystem i linje med ”Standarder för övervakning av system för massbetalningar i euro” som antogs av ECB-rådet och som publicerades i juni 2003. Rapporten kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter (CEBS) - offentligt samråd

ECB-rådet godkände ett bidrag till CEBS offentliga samråd om ramen för kreditinstituts konsoliderade finansiella rapportering. Bidraget publicerades på ECB:s webbplats den 20 juli 2005.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om EU:s Perikles-program

Den 21 juni 2005 antog ECB-rådet, på begäran av EU-rådet, ett yttrande om förlängning av handlingsprogrammet för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (CON/2005/22). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 1 juli 2005 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om rapportering av statistik över gränsöverskridande tjänster i Österrike

Den 11 juli 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Oesterreichische Nationalbank, ett yttrande om rapportering av gränsöverskridande tjänster för statistiken över betalningsbalansen och utlandsställningen (CON/2005/23). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om övervakningen av den finansiella marknaden i Tjeckien

Den 15 juli 2005 antog ECB-rådet, på begäran av det tjeckiska finansministeriet, ett yttrande om reorganisering av övervakningen av den finansiella marknaden och tillsynen över betalnings- och värdepappersavvecklingssystem (CON/2005/24). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Kontakt för media