Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juli 2005

Operationele aangelegenheden

Het onderpandskader van het Eurosysteem: het daarin opnemen van onderpand uit landen behorende tot de Groep van Tien (G10) die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER)

De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan de toevoeging, per 1 juli 2005, van een aantal in euro luidende schuldbewijzen die zijn uitgegeven door entiteiten die zijn gevestigd in die landen van de G10 die geen deel uitmaken van de EER aan de op Lijst Een opgenomen activa die kunnen worden gebruikt als onderpand bij krediettransacties van het Eurosysteem. Dit zijn de eerste dergelijke instrumenten die worden toegevoegd aan de lijst, die op de website van de ECB wordt gepubliceerd. Een verdere juridische analyse ten aanzien van een aantal andere emittenten en schuldbewijzen is momenteel gaande. Zodra deze analyse is afgerond, bestaat de mogelijkheid dat andere schuldbewijzen aan de lijst worden toegevoegd.

Het onderpandskader van het Eurosysteem (Enkelvoudige Lijst): het daarin opnemen van niet-verhandelbare activa

De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan het kader voor het opnemen van niet-verhandelbare activa uit alle landen van het eurogebied in de Enkelvoudige Lijst van beleenbaar onderpand voor krediettransacties van het Eurosysteem. Dit kader is van toepassing op bankleningen en op niet-verhandelbare retail-schuldbewijzen met hypothecair onderpand. Een persbericht met daarin de voornaamste kenmerken van het kader is op 22 juli 2005 gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen

Beoordeling van de koppelingen tussen effectenafwikkelingssystemen in het eurogebied

De Raad van Bestuur heeft zijn beoordeling van de koppelingen tussen effectenafwikkelingssystemen geactualiseerd aan de hand van de in 1998 gepubliceerde “Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations” [Normen voor het gebruik van effectenafwikkelingssystemen in de EU voor krediettransacties van het ESCB]. Een Engelstalig persbericht met nadere informatie is op 28 juni 2005 gepubliceerd op de website van de ECB.

Beoordeling van systemen voor retailbetalingen in euro

De Raad van Bestuur heeft zijn toestemming gegeven voor publicatie van een door het Comité voor Betalings- en Vereveningssystemen opgesteld rapport waarin de systemen voor retailbetalingen in euro worden beoordeeld aan de hand van de toepasselijke “Core Principles for Systemically Important Payment Systems” [Kernbeginselen voor betalingssystemen die van systeemkritisch belang zijn] in overeenstemming met het door de Raad van Bestuur goedgekeurde en in juni 2003 gepubliceerde kader (de “Oversight standards for euro retail payment systems” [Toezichtsnormen voor systemen voor retailbetalingen in euro]). Het rapport zal op korte termijn worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Door de Committee of European Banking Supervisors (CEBS) gehouden publieke consultatie

De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan een bijdrage aan de door de CEBS gehouden publieke consultatie met betrekking tot het geconsolideerde financiële-rapportagekader voor kredietinstellingen. De bijdrage is op 20 juli 2005 gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake het Pericles-programma van de EU

Op 21 juni 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de EU-Raad, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de verlenging van het actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma “Pericles”) (CON/2005/22). Het Advies is op 1 juli 2005 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de statistische rapportage van grensoverschrijdende diensten in Oostenrijk

Op 11 juli 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de Oesterreichische Nationalbank, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de rapportage van grensoverschrijdende diensten voor betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale investeringspositie (CON/2005/23). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake het toezicht op de financiële markt in Tsjechië

Op 15 juli 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van het Ministerie van Financiën van Tsjechië, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de reorganisatie van het toezicht op de financiële markt en van het toezicht op betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/2005/24). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media