Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

mars 2005

Operativa frågor

Uppdatering av rättsliga handlingar som ECB använder med sina valutareservsmotparter

Den 11 mars antog ECB-rådet riktlinje ECB/2005/6 om ändring av riktlinje ECB/2000/1 om de nationella centralbankernas förvaltning av Europeiska centralbankens reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller reservtillgångarna. Riktlinjen uppdaterar det standardavtal som ECB använder för valutatransaktioner med sina motparter i Europeiska unionen (EU) och med sina schweiziska motparter. Riktlinjen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om statistikkrav för Malta

Den 28 februari 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Central Bank of Malta, ett yttrande om ett utkast till direktiv nr 5 om krav på statistikrapportering (CON/2005/5). Yttrandet offentliggjordes på ECB:s webbplats den 8 mars 2005.

ECB-yttrande över utnämningen av en ny ledamot till ECB:s direktion

Den 17 mars 2005 antog ECB-rådet, enligt vad som föreskrivs i artikel 112.2 b i Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, ett yttrande om EU-rådets rekommendation av den 8 mars 2005 om utnämningen av Lorenzo Bini Smaghi till ledamot av ECB:s direktion (CON/2005/6). Yttrandet publicerades på ECB:s webbplats den 17 mars 2005 och kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning. Ett pressmeddelande med mer information utfärdades den 17 mars 2005.

ECB-yttrande över Haagkonventionen

Den 15 mars 2005 antog ECB-rådet, på begäran av EU-rådet, ett yttrande om ett förslag till ett rådets beslut om undertecknande av Haagkonventionen om tillämplig lag för vissa rättigheter i fråga om finansiella instrument som förvaltas av förmedlare (CON/2005/7). Yttrandet kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Handledning för nationella myndigheters samråd med ECB

Den 17 mars 2005 godkände ECB-rådet publicering av en handledning för nationella myndigheters samråd med Europeiska centralbanken avseende förslag till rättsregler. Syftet med den här handledningen är att bistå de nationella myndigheterna, särskilt i de nya medlemsstaterna, att uppfylla sina rättsliga skyldigheter i enlighet med artikel 105.4 i Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen, att ECB skall höras om varje förslag inom ECB:s behörighetsområde. Denna handledning kommer att publiceras på ECB:s webbplats på samtliga officiella gemenskapsspråk den 13 juni 2005.

Statistik

Förbättrad tillgänglighet till statistik för euroområdet

ECB-rådet har beslutat om att förbättra tillgängligheten till statistik för euroområdet som sammanställs av Europeiska centralbankssystemet. I framtiden skall de tabeller som omfattar både statistik för euroområdet och nationella uppgifter publiceras samtidigt och i samma utförande på ECB:s webbplats och på webbplatserna för de nationella centralbanker som önskar delta.

Organisationsstyrning

ECB:s årsredovisning 2004

ECB-rådet godkände den av revisorerna granskade årsredovisningen för ECB för räkenskapsåret 2004. Årsredovisningen och det pressmeddelande som handlar om denna publicerades på ECB:s webbplats den 14 mars 2005.

Kontakt för media