Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Μάρτιος 2005

Λειτουργικά θέματα

Αναθεώρηση των νομικών εγγράφων που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ για πράξεις που αφορούν συναλλαγματικά διαθέσιμα με τους αντισυμβαλλομένους της

Στις 11 Μαρτίου 2005 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή EΚΤ/2005/6 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή EΚΤ/2000/1 σχετικά με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νομικά έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η νέα κατευθυντήρια γραμμή αναθεωρεί τις τυποποιημένες συμβάσεις που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ για τη διενέργεια πράξεων που αφορούν τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα με αντισυμβαλλομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στην Ελβετία. Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις παροχής στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τη Μάλτα

Στις 28 Φεβρουαρίου 2005, κατόπιν αιτήματος της Central Bank of Malta, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με σχέδιο της υπ' αριθ. 5 οδηγίας για τις απαιτήσεις παροχής στατιστικών στοιχείων (CON/2005/5). Η γνώμη αυτή δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 8 Μαρτίου 2005.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το διορισμό μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής

Στις 17 Μαρτίου 2005, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ της 8ης Μαρτίου 2005 όσον αφορά το διορισμό του κ. Lorenzo Bini Smaghi ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ (CON/2005/6). Η γνώμη αυτή δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 17 Μαρτίου 2005 και θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Δελτίο Τύπου με περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύθηκε στις 17 Μαρτίου 2005.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη Σύμβαση της Χάγης

Στις 17 Μαρτίου 2005, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της ΕΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την υπογραφή της Σύμβασης της Χάγης για το εφαρμοστέο δίκαιο σε ορισμένα δικαιώματα επί τίτλων που κατέχονται από διαμεσολαβητές (CON/2005/7). Η γνώμη αυτή θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Οδηγός για την κίνηση της διαδικασίας διαβούλευσης με την ΕΚΤ εκ μέρους των εθνικών αρχών

Στις 17 Mαρτίου 2005 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση ενός «Οδηγού σχετικά με την κίνηση της διαδικασίας διαβούλευσης με την ΕΚΤ εκ μέρους των εθνικών αρχών όσον αφορά σχέδια νομοθετικών διατάξεων». Σκοπός του οδηγού αυτού είναι να βοηθήσει τις εθνικές αρχές, ιδίως στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ, να εκπληρώσουν τη νομική υποχρέωση (δυνάμει του άρθρου 105 παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ) διαβούλευσης με την ΕΚΤ κατά την εκπόνηση νομοθετικών διατάξεων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΚΤ. Ο οδηγός αυτός θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε όλες τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες στις 13 Ιουνίου 2005.

Στατιστικά θέματα

Βελτιωμένη πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία της ζώνης του ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να βελτιώσει την πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία της ζώνης του ευρώ, τα οποία καταρτίζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Στο μέλλον, οι πίνακες που θα περιέχουν τόσο στατιστικά στοιχεία της ζώνης του ευρώ όσο και τα αντίστοιχα εθνικά στοιχεία θα δημοσιεύονται ταυτόχρονα και κατά τρόπο συνεπή στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και στους δικτυακούς τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών που το επιθυμούν.

Εταιρική διακυβέρνηση

Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ για το 2004

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τους ελεγχθέντες ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2004. Οι λογαριασμοί και το συνοδευτικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 14 Μαρτίου 2005.