Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

maaliskuu 2005

Toiminnalliset kysymykset

EKP:n valuuttavarannoilla suoritettavissa operaatioissa vastapuolten kanssa käytettävien oikeudellisten asiakirjojen päivitys

EKP:n neuvosto hyväksyi 11.3.2005 suuntaviivat EKP/2005/6 kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantojen hoidosta sekä Euroopan keskuspankin valuuttavarannoilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2000/1 muuttamisesta. Suuntaviivoilla päivitetään vakiosopimuksia, joita EKP käyttää valuuttavarannoilla suoritettavissa operaatioissa Euroopan unionin (EU) alueella ja Sveitsissä sijaitsevien vastapuolten kanssa. Suuntaviivat julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Maltan tilastovaatimuksista

EKP:n neuvosto antoi 28.2.2005 Maltan keskuspankin pyynnöstä lausunnon tilastovaatimuksia koskevasta direktiiviluonnoksesta n:o 5 (CON/2005/5). Lausunto julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 8.3.2005.

EKP:n lausunto johtokunnan jäsenen nimittämisestä

EKP:n neuvosto antoi 17.3.2005 EY:n perustamissopimuksen 112 artiklan 2 kohdan mukaisesti lausunnon Euroopan unionin neuvoston 8. päivänä maaliskuuta 2005 annetusta suosituksesta, joka koskee Lorenzo Bini Smaghin nimittämistä Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi (CON/2005/6). Lausunto julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 17.3.2005, ja se julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä. Lisätietoa saa 17.3.2005 annetusta lehdistötiedotteesta.

EKP:n lausunto Haagin yleissopimuksesta

EKP:n neuvosto antoi 17.3.2005 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon ehdotuksesta neuvoston päätökseksi välittäjän hallinnassa oleviin arvopapereihin liittyviin tiettyihin oikeuksiin sovellettavasta laista tehdyn Haagin yleissopimuksen allekirjoittamisesta (CON/2005/7). Lausunto julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Opas siitä, miten kansalliset viranomaiset kuulevat EKP:tä

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.3.2005 julkaistavaksi oppaan ”Opas siitä miten kansalliset viranomaiset kuulevat EKP:a suunnitelmista lainsäädännöksi”. Oppaan tarkoituksena on auttaa kansallisia viranomaisia varsinkin uusissa EU:n jäsenvaltioissa täyttämään laillinen velvollisuutensa (josta määrätään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdassa) kuulla EKP:tä valmistellessaan lainsäädäntöä EKP:n toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Opas julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 13.6.2005 kaikilla yhteisön virallisilla kielillä.

Tilastot

Euroalueen tilastojen saatavuuden parantaminen

EKP:n neuvosto päätti parantaa Euroopan keskuspankkijärjestelmän kokoamien euroalueen tilastojen saatavuutta. Vastaisuudessa taulukot, jotka sisältävät sekä euroalueen tilastot että kansalliset tilastot, julkaistaan yhtäaikaisesti ja yhdenmukaisesti EKP:n ja niiden kansallisten keskuspankkien verkkosivuilla, jotka haluavat osallistua yhteisjulkaisemiseen.

Hallinto ja valvonta

EKP:n tilinpäätös 2004

EKP:n neuvosto hyväksyi EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen vuodelta 2004. Tilinpäätös ja siihen liittyvä lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 14.3.2005.

Yhteyshenkilöt