Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Maart 2005

Operationele aangelegenheden

Actualisering van de door de ECB gebruikte juridische documentatie met betrekking tot externe-reserve-operaties met haar tegenpartijen

Op 11 maart 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2005/6 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/1 inzake het beheer van de externe reserves van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor transacties die de externe reserves van de Europese Centrale Bank betreffen. Het Richtsnoer actualiseert de standaardovereenkomsten die de ECB hanteert met betrekking tot externe-reserve-operaties met haar tegenpartijen in de Europese Unie (EU) en Zwitserland. Het Richtsnoer zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake statistische rapportageverplichtingen voor Malta

Op 28 februari 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de Central Bank of Malta, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een ontwerprichtlijn Nr. 5 betreffende statistische rapportageverplichtingen (CON/2005/5). Het Advies is op 8 maart 2005 gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de benoeming van een lid van de Directie

Op 17 maart 2005 heeft de Raad van Bestuur krachtens artikel 112, lid 2 van het EG-Verdrag, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie van 8 maart 2005 betreffende de benoeming van Lorenzo Bini Smaghi tot lid van de Directie van de ECB (CON/2005/6). Dit Advies is op 17 maart 2005 gepubliceerd op de website van de ECB, en zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Op 17 maart 2005 is een persbericht met nadere informatie uitgebracht.

ECB-Advies inzake het Verdrag van Den Haag

Op 17 maart 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van het Verdrag van Den Haag inzake het recht dat van toepassing is op bepaalde rechten ten aanzien van effecten die bij een intermediair worden aangehouden (CON/2005/7). Dit Advies wordt binnenkort gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB gepubliceerd.

Handleiding voor raadpleging van de ECB door nationale autoriteiten

Op 17 maart 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van een "Guide to consultation of the ECB by national authorities regarding draft legislative provisions” (Handleiding voor raadpleging van de ECB door nationale autoriteiten betreffende voorgenomen wettelijke bepalingen). Het doel van deze publicatie is de nationale autoriteiten, in het bijzonder die in de nieuwe lidstaten van de EU, te helpen bij het naleven van hun wettelijke plicht (krachtens Artikel 105, lid 4, van het EG-Verdrag) de ECB te raadplegen inzake voorgenomen wetgeving op gebieden die binnen de bevoegdheid van de ECB vallen. De Handleiding zal op 13 juni 2005 in alle officiële talen van de Gemeenschap worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Statistieken

Verbetering van de toegankelijkheid van statistieken betreffende het eurogebied

De Raad van Bestuur heeft besloten de toegankelijkheid van de door het Europees Stelsel van Centrale Banken verzamelde statistieken betreffende het eurogebied te verbeteren. In de toekomst zullen die tabellen die zowel de statistieken betreffende het eurogebied als de nationale bijdragen bevatten, op gelijktijdige en consistente wijze worden gepubliceerd op de website van de ECB en op die van de nationale centrale banken die dat willen.

Corporate governance

De Jaarrekening van de ECB voor 2004

De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan de gecontroleerde Jaarrekening van de ECB voor het boekjaar 2004. De Jaarrekening en het bijbehorende persbericht zijn op 14 maart 2005 op de website van de ECB gepubliceerd.

Contactpersonen voor de media