Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

3 mars 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 592.990 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 507.624 −162
  2.1 Fordringar på IMF 230.501 3
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 277.123 −166
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 15.067 −532
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.149 −207
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.149 −207
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.221.760 −432
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 821 −402
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.220.935 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 4 −30
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 29.532 −6.652
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.115.988 −5.022
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.937.643 −5.213
  7.2 Övriga värdepapper 178.345 192
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.539 0
9 Övriga tillgångar 314.147 4.418
Summa tillgångar 7.830.796 −8.589
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.553.980 217
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.310.499 25.157
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 170.723 −1.297
  2.2 Inlåningsfacilitet 4.138.480 26.467
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.296 −13
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 37.073 7.533
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 455.797 −40.337
  5.1 Offentliga sektorn 361.567 −40.983
  5.2 Övriga skulder 94.230 646
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 280.696 1.882
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 10.320 −504
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.583 −555
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.583 −555
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 182.361 0
10 Övriga skulder 284.602 −6.340
11 Värderegleringskonton 589.140 0
12 Kapital och reserver 120.747 4.358
Summa skulder 7.830.796 −8.589
Annexes
7 March 2023