Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

3. marca 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 592 990 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 507 624 −162
  2.1 Pohľadávky voči MMF 230 501 3
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 277 123 −166
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 15 067 −532
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 149 −207
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 149 −207
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 221 760 −432
  5.1 Hlavné refinančné operácie 821 −402
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 220 935 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 4 −30
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 29 532 −6 652
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 115 988 −5 022
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 937 643 −5 213
  7.2 Ostatné cenné papiere 178 345 192
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 539 0
9 Ostatné aktíva 314 147 4 418
Aktíva spolu 7 830 796 −8 589
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 553 980 217
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 310 499 25 157
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 170 723 −1 297
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 4 138 480 26 467
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 296 −13
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 073 7 533
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 455 797 −40 337
  5.1 Verejná správa 361 567 −40 983
  5.2 Ostatné záväzky 94 230 646
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 280 696 1 882
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 10 320 −504
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 583 −555
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 583 −555
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 182 361 0
10 Ostatné záväzky 284 602 −6 340
11 Účty precenenia 589 140 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 747 4 358
Pasíva spolu 7 830 796 −8 589
Annexes
7 March 2023