Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

03.03.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 592 990 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 507 624 −162
  2.1 SVF debitoru parādi 230 501 3
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 277 123 −166
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 15 067 −532
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 149 −207
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 149 −207
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 221 760 −432
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 821 −402
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 220 935 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 4 −30
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 29 532 −6 652
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 115 988 −5 022
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 937 643 −5 213
  7.2 Pārējie vērtspapīri 178 345 192
8 Valdības parāds euro 21 539 0
9 Pārējie aktīvi 314 147 4 418
Kopā aktīvi 7 830 796 −8 589
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 553 980 217
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 310 499 25 157
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 170 723 −1 297
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4 138 480 26 467
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 296 −13
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 37 073 7 533
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 455 797 −40 337
  5.1 Saistības pret valdību 361 567 −40 983
  5.2 Pārējās saistības 94 230 646
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 280 696 1 882
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 10 320 −504
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 583 −555
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 583 −555
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 182 361 0
10 Pārējās saistības 284 602 −6 340
11 Pārvērtēšanas konti 589 140 0
12 Kapitāls un rezerves 120 747 4 358
Kopā pasīvi 7 830 796 −8 589
Annexes
7 March 2023