Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

3 Μαρτίου 2023
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 592.990 1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 507.624 −162
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 230.501 3
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 277.123 −166
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 15.067 −532
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.149 −207
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 12.149 −207
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.221.760 −432
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 821 −402
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.220.935 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 4 −30
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 29.532 −6.652
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.115.988 −5.022
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.937.643 −5.213
  7.2 Λοιποί τίτλοι 178.345 192
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 21.539 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 314.147 4.418
Σύνολο ενεργητικού 7.830.796 −8.589
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.553.980 217
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.310.499 25.157
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 170.723 −1.297
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 4.138.480 26.467
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.296 −13
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 37.073 7.533
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 455.797 −40.337
  5.1 Γενική κυβέρνηση 361.567 −40.983
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 94.230 646
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 280.696 1.882
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 10.320 −504
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.583 −555
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.583 −555
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 182.361 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 284.602 −6.340
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 589.140 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 120.747 4.358
Σύνολο παθητικού 7.830.796 −8.589
Annexes
7 March 2023