Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 21 ноември 2008 г.

25 ноември 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 57 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 21 ноември 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и нетната продажба на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 25,9 млрд. евро до 340,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 20 ноември 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 101,9 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 52,3 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни. В същия ден настъпи падежът на друга обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 60,6 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 72,5 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Също на 20 ноември 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/щатски долари на стойност 22,6 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 4,8 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни; настъпи и падежът на друга валутна суап операция в евро/щатски долари в размер на 1 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 0,9 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Тези две валутни суап операции не се отразиха на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Всички транзакции, деноминирани в щатски долари, бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв. На 19 ноември 2008 г., сряда, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 15,2 млрд. швейцарски франка и бе договорена нова на стойност 17,9 млрд. швейцарски франка с матуритет седем дни. На 21 ноември 2008 г., петък, бе договорена валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 0,7 млрд. швейцарски франка с матуритет 84 дни. Тези операции бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отразиха върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,6 млрд. евро до 119,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 1,9 млрд. евро до 726,7 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 28,9 млрд. евро до 106,6 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 57,6 млрд. евро до 579,3 млрд. евро. На 19 ноември 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 334,4 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 338 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 1,9 млрд. евро (при 2,7 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 224,2 млрд. евро (при 163,8 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 75,3 млрд. евро до 204,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 220 126 −57
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 163 037 2 807
2.1 Вземания от МВФ 11 721 −29
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 151 316 2 836
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 198 446 −29 066
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 707 −849
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 707 −849
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 803 487 2 776
5.1 Основни операции по рефинансиране 338 720 3 536
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 462 836 1
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 892 −762
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 38 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 44 149 561
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 119 349 554
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 491 49
9 Други активи 377 190 −1 514
Общо активи 1 973 981 −24 738
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 726 683 −1 871
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 429 106 −14 937
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 204 905 −75 267
2.2 Депозитно улеснение 224 193 60 351
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 8 −21
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 142 −104
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 120 054 30 678
5.1 Сектор „Държавно управление“ 106 632 28 935
5.2 Други задължения 13 422 1 743
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 268 851 −37 325
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута −1 575 −184
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 799 −201
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 799 −201
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 384 0
10 Други задължения 168 168 −795
11 Сметки за преоценка 168 685 0
12 Капитал и резерви 71 686 2
Общо пасиви 1 973 981 −24 738
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите