Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 21. novembrī

2008. gada 25. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 21. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 57 milj. euro sakarā ar vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta pārdošanu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta monētu neto pārdošanu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 25.9 mljrd. euro (līdz 340.9 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 20. novembrī likviditāti palielinošam reversajam darījumam 101.9 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 52.3 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas. Tajā pašā dienā vēl vienam likviditāti palielinošam reversajam darījumam 60.6 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 72.5 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Ceturtdien, 2008. gada 20. novembrī arī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/USD) 22.6 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 4.8 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas. Vēl vienai valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/USD) 1 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 0.9 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Šīs divas valūtas mijmaiņas operācijas neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Visus ASV dolāros denominētos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu. Trešdien, 2008. gada 19. novembrī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 15.2 mljrd. Šveices franku apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 17.9 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Piektdien, 2008. gada 21. novembrī tika noslēgta valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) 0.7 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tā neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 119.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 726.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 28.9 mljrd. euro (līdz 106.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 57.6 mljrd. euro (līdz 579.3 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 19. novembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 334.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 338 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2.7 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 224.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 163.8 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 75.3 mljrd. euro (līdz 204.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 220,126 −57
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 163,037 2,807
2.1 SVF debitoru parādi 11,721 −29
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 151,316 2,836
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 198,446 −29,066
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,707 −849
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10,707 −849
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 803,487 2,776
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 338,720 3,536
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 462,836 1
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,892 −762
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 38 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 44,149 561
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 119,349 554
8 Valdības parāds euro 37,491 49
9 Pārējie aktīvi 377,190 −1,514
Kopā aktīvi 1,973,981 −24,738
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 726,683 −1,871
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 429,106 −14,937
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 204,905 −75,267
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 224,193 60,351
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 8 −21
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 142 −104
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 120,054 30,678
5.1 Saistības pret valdību 106,632 28,935
5.2 Pārējās saistības 13,422 1,743
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 268,851 −37,325
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem −1,575 −184
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,799 −201
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,799 −201
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,384 0
10 Pārējās saistības 168,168 −795
11 Pārvērtēšanas konti 168,685 0
12 Kapitāls un rezerves 71,686 2
Kopā pasīvi 1,973,981 −24,738
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem