Menu

Какво представлява лихвеният процент по депозитното улеснение?

10 март 2016 г.

Лихвеният процент по депозитното улеснение е един от трите лихвени процента, които ЕЦБ определя на всеки шест седмици като част от паричната си политика. Той определя лихвата, която банките получават по овърнайт депозитите си при централната банка. От юни 2014 г. този лихвен процент е отрицателен.

Има още два основни лихвени процента: по основните операции по рефинансиране (ООР) и по пределното кредитно улеснение. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране определя цената, на която банките могат да получат заем от централната банка за срок от една седмица. Ако се нуждаят от овърнайт средства, могат да ги заемат по пределното кредитно улеснение при по-висок лихвен процент.