Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Доклад относно цифрово евро

На 2 октомври 2020 година ЕЦБ публикува доклад относно цифрово евро.

В този доклад се разглежда емитирането на цифрова валута на централната банка – цифрово евро, от гледна точка на Евросистемата. Това цифрово евро може да се счита за централнобанкови пари, предлагани в цифрова форма на гражданите и предприятията за извършване на плащания на дребно. То би допълнило наличните възможности за парични средства и депозити на едро в централната банка.

Вижте резюмето

Причини за емитиране на цифрово евро

Цифровото евро би могло да подпомогне постигането на целите на Евросистемата, като предостави на гражданите достъп до сигурна форма на пари в бързо променящия се цифров свят.

Цифровото евро би представлявало централнобанкови пари, предоставяни в цифрова форма за плащания на дребно

Различни сценарии биха могли да доведат до емитиране на цифрово евро
 • В редица бъдещи сценарии цифровото евро би могло да бъде жизнеспособен вариант за Евросистемата за постигане на целите, свързани с основните функции на централната банка и общите икономически политики на ЕС, ако структурата му отговаря на изискванията на дадения сценарий.
 • Цифрово евро би могло да се емитира i) в подкрепа на цифровизацията на европейската икономика и стратегическата независимост на Европейския съюз; ii) в отговор на значителното ограничаване на ролята на парите в брой като платежно средство, iii) при голям потенциал за широка употреба на чуждестранни централнобанкови цифрови валути или частни цифрови плащания в еврозоната, iv) като нов трансмисионен канал на паричната политика, v) за да ограничи рисковете за нормалното предоставяне на платежни услуги, vi) за да засили международната роля на еврото и vii) за да подпомогне въвеждането на подобрения по отношение на разходите и екологичния отпечатък както на паричната, така и на платежната система.
 • Реализирането на конкретен сценарий не е непременно основание за емитирането на цифрово евро, ако са налични алтернативни решения.

Възможните предимства на цифровото евро и бързите промени в сферата на плащанията на дребно означават, че Евросистемата трябва да бъде подготвена за неговото емитиране в бъдеще.

Вижте Раздел 2

Потенциално въздействие на цифровото евро

Евросистемата би разработила цифровото евро така, че да се избегнат евентуални нежелани последици за изпълнението на нейния мандат, за финансовия сектор и за икономиката като цяло.

Цифровото евро трябва да бъде внимателно обмислено
 • Цифровото евро следва да бъде разработено така, че да се избегнат потенциални нежелани последици от емитирането му. Така ще се ограничи евентуално неблагоприятно въздействие върху паричната политика, финансовата стабилност и предоставянето на услуги от банковия сектор, както и възможните рискове.
 • Трябва да се избегне прекомерното използване на цифровото евро като форма на инвестиране и свързаният риск от внезапно прехвърляне на големи суми от банкови депозити към него. Цифровото евро следва да бъде предоставяно от поднадзорни посредници, а рисковете за проекта от информационно-технологично естество (например забавяне на проекта или неочаквани разходи) следва да бъдат сведени до минимум. Евросистемата следва да се стреми да спазва регулаторните стандарти, дори когато е освободена от това задължение, освен ако не е очевидно, че е в обществен интерес да не го прави.
 • Цифровото евро би трябвало да бъде ефективен начин за постигане на целите на Евросистемата в сравнение с алтернативите. Трябва да бъдат определени условия за използването му извън еврозоната. Услугите, предоставяни в цифрово евро, ще трябва да бъдат изключително устойчиви на киберзаплахи.

Вижте Раздел 3

Правни съображения

Евросистемата трябва да вземе предвид редица важни правни съображения, свързани с цифровото евро, включително правното основание за емитиране, правните последици от различните проектни характеристики и приложимостта на законодателството на ЕС по отношение на Евросистемата като емитент.

Цифровото евро ще бъде изградено на стабилна правна основа.
 • Конкретните проектни решения биха определили правното основание за емитирането му.
 • Първичното законодателство на ЕС не изключва възможността за емитиране на цифрово евро като законно платежно средство, което следователно би наложило приемането му от получатели на плащания.
 • Някои практически аспекти на разпространението и достъпа до цифрово евро биха могли по принцип да бъдат възложени на външни изпълнители, но ще трябва да подлежат на строг надзор от страна на Евросистемата.

Вижте Раздел 4

Варианти на функционалните параметри на цифровото евро

В настоящия доклад умишлено не се препоръчва конкретен вид цифрово евро. Всяко възможно решение трябва да отговаря на редица принципи и изисквания, посочени в настоящия доклад, като същевременно се спазва съответното законодателство.

Два вида цифрово евро биха отговаряли на установените изисквания
 • Възможните характеристики на цифровото евро могат да бъдат разработени така, че да отговарят на основните принципи на Евросистемата и на изискванията, изведени в доклада.
 • В зависимост от възможните характеристики на цифровото евро се обособяват два основни вида, които биха имали желаните характеристики: „офлайн“ и „онлайн“. Тези видове са съвместими помежду си и би било възможно да се предлагат едновременно, стига да отговарят на основните принципи и на установените общи изисквания.

Вижте Раздел 5

Технически и организационни подходи към услуги, предоставяни в цифрово евро

В този раздел са описани избрани варианти за техническото осъществяване на цифровото евро на равнището на поддържащата инфраструктура и вариантите за достъп на крайните потребители.

Основната поддържаща инфраструктура за предоставяне на цифрово евро може да бъде централизирана, като всички транзакции се записват в регистър на централната банка, или някои от отговорностите да бъдат възложени на потребителите и/или на поднадзорните посредници, като по този начин се дава възможност и за предоставяне на цифрово евро на приносител. Независимо от подхода поддържащата инфраструктура в крайна сметка следва да бъде контролирана от централната банка.

Различни подходи към поддържащата инфраструктура

Техническите и организационните предизвикателства не са непреодолими
 • Основната разлика между прекия модел и модела с посредник е в ролята на частния сектор. Докато при прекия модел поднадзорните посредници само контролират достъпа, при модела с посредник те биха имали по-важна роля, включително като агенти по сетълмента. И в двата случая в частния сектор биха могли да се учредят нови предприятия за предоставяне на услуги, свързани с цифровото евро.
 • Вариантите за достъп на крайните потребители до инфраструктурата на цифровото евро могат да бъдат хардуерни или софтуерни, или комбинация от двете. Във всеки случай вариантите за потребителски достъп изискват задълбочено установяване на идентичността и разпознаване на клиента.
 • Вариантите за крайните потребители и всякакви частни системи, участващи в предоставянето на услуги в цифрово евро, следва да взаимодействат с поддържащата инфраструктура на централната банка по начин, който гарантира най-висока степен на защита срещу риска от необосновано създаване на цифрово евро без разрешение от централната банка.

Вижте Раздел 6

Последващи действия

За да се гарантира получаването на съдържателни отговори на отворените въпроси, повдигнати в настоящия доклад, към средата на 2021 г. Евросистемата ще реши дали да стартира проект за цифрово евро, който да започне с етап на проучване.

Следващи стъпки: концептуален анализ, практически експерименти и публична консултация
 • Преди да се мисли за емитирането на цифрово евро, е необходима цялостна, балансирана и ориентирана към политиката оценка на предизвикателствата, свързани с него, и на потенциала му в сравнение с алтернативните варианти. Мненията на институциите, гражданите и специалистите ще осигурят ценен принос за тази оценка, включително чрез участието им в публичната консултация.
 • Практически експерименти са необходими, за да се изпитат варианти на функционалните параметри и да се провери дали са технически осъществими, както и дали удовлетворяват потребностите на потенциалните потребители. Експерименталната работа следва да включва частния сектор и потенциалните потребители, доколкото е необходимо, и не следва да предопределя решенията или да задължава Евросистемата да предоставя цифрово евро.
 • За да се гарантира получаването на съдържателни отговори на отворените въпроси, повдигнати в настоящия доклад, Евросистемата ще обмисли дали да стартира проект за цифрово евро към средата на 2021 г. с възможен етап на проучване, насочен към разработване на минимален жизнеспособен продукт.
 • В допълнение към концептуалния анализ и практическите експерименти от страна на Евросистемата ще бъде необходимо и участието на европейски и международни институции, форуми и разработчици на стандарти, за да се гарантира, че цифровото евро може да отговори на очакванията на всички потенциални заинтересовани страни.

Вижте Раздел 7

ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Всички страници в този раздел