Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Zpráva o digitálním euru

Dne 2. října 2020 ECB zveřejnila zprávu o digitálním euru.

Tato zpráva se zabývá emisí digitální měny centrální banky (CBDC) – digitálního eura – z pohledu Eurosystému. Takové digitální euro lze chápat jako peníze centrální banky nabízené v digitální podobě občanům a podnikům pro jejich maloobchodní platby. Doplňovalo by stávající nabídku hotovosti a velkoobchodních vkladů v centrální bance.

Viz shrnutí

Důvody pro vydání digitálního eura

Digitální euro by mohlo podpořit cíle Eurosystému tím, že by občanům poskytlo přístup k bezpečné formě peněz v rychle se měnícím digitálním světě.

Digitální euro by bylo penězi centrální banky, které by byly k dispozici v digitální podobě pro použití v maloobchodních platbách

K vydání digitálního eura by mohly vést různé scénáře.
 • V řadě budoucích scénářů by digitální euro mohlo být pro Eurosystém schůdnou alternativou k dosažení cílů souvisejících s hlavními funkcemi centrální banky a obecnými hospodářskými politikami EU za předpokladu, že jeho podoba splní požadavky specifické pro jednotlivé scénáře.
 • Digitální euro by mohlo být vydáno i) na podporu digitalizace evropského hospodářství a strategické nezávislosti Evropské unie, ii) v reakci na výrazný pokles úlohy hotovosti jako jednoho z platebních prostředků, iii) existuje-li značný potenciál širšího uplatnění zahraničních digitálních měn centrální banky nebo soukromých digitálních plateb v eurozóně, iv) jako nový transmisní kanál měnové politiky, v) ke zmírnění rizik pro běžné poskytování platebních služeb, vi) k posílení mezinárodní úlohy eura a vii) za účelem podpory zlepšení celkových nákladů a ekologické stopy měnových a platebních systémů.
 • Uskutečnění konkrétního scénáře nemusí nutně vyžadovat vydání digitálního eura, pokud jsou dispozici alternativní řešení.

Možné výhody digitálního eura a rychlé změny v prostředí maloobchodních plateb znamenají, že Eurosystém musí být připraven na případné vydání v budoucnu.

Viz část 2

Potenciální dopady digitálního eura

Eurosystém by navrhnul digitální euro takovým způsobem, aby se zabránilo možným nežádoucím důsledkům pro plnění jeho mandátu, pro finanční sektor a pro širší ekonomiku.

Digitální euro by mělo být navrženo pečlivě
 • Digitální euro by mělo být navrženo tak, aby se zabránilo případným nežádoucím důsledkům jeho vydávání a omezily se tak nepříznivé dopady na měnovou politiku a finanční stabilitu a na poskytování služeb bankovním sektorem a také se zmírnila možná rizika.
 • Mělo by se zabránit nadměrnému využívání digitálního eura jako formy investic a souvisejícímu riziku náhlého rozsáhlého přesunu od bankovních vkladů k digitálnímu euru. Digitální euro by mělo být k dispozici prostřednictvím zprostředkovatelů podléhajících dohledu, přičemž by měla být minimalizována projektová rizika v oblasti IT (např. zpoždění projektů nebo neočekávané náklady). Eurosystém by měl usilovat o dodržování regulačních standardů i v případě, že je z nich vyňat, ledaže by bylo zjevně ve veřejném zájmu, aby tak nečinil.
 • Digitální euro by mělo být účinným způsobem, jak ve srovnání s alternativami dosáhnout cílů Eurosystému. Pro jeho používání mimo eurozónu by měly by být stanoveny podmínky. Služby digitálního eura budou muset být vysoce odolné vůči kybernetickým hrozbám.

Viz část 3

Právní aspekty

Eurosystém se musí zabývat řadou důležitých právních aspektů týkajících se digitálního eura, včetně právního základu pro vydávání, právních důsledků různých koncepčních prvků a použitelnosti právních předpisů EU na Eurosystém jako emitenta.

Digitální euro by bylo postaveno na pevném právním základě
 • Právní základ pro jeho vydání by určovaly konkrétní podoby návrhu digitálního eura.
 • Primární právo EU nevylučuje možnost vydávat digitální euro jako zákonné platidlo, takže by muselo být přijímáno pro účely plateb.
 • Některá praktická opatření týkající se distribuce digitálního eura a přístupu k němu by v zásadě mohla být zadávána externě, ale musela by podléhat přísnému dohledu Eurosystému.

Viz část 4

Možnosti funkčního návrhu digitálního eura

Tato zpráva záměrně neprosazuje žádný konkrétní druh digitálního eura. Každé potenciální řešení musí splňovat řadu zásad a požadavků, které jsou uvedeny v této zprávě, a zároveň musí být v souladu s příslušnými právními předpisy.

Existují dva druhy digitálního eura, které by stanovené požadavky splňovaly.
 • Potenciální prvky digitálního eura mohou být navrženy tak, aby splňovaly základní zásady Eurosystému a požadavky uvedené v této zprávě.
 • Na základě možných parametrů digitálního eura byly stanoveny dva základní druhy, které by splňovaly požadované zadání: offline a online. Tyto druhy jsou vzájemně kompatibilní a mohly by být nabízeny současně, pokud splňují základní zásady a stanovené obecné požadavky.

Viz část 5

Technické a organizační přístupy ke službám digitálního eura

Tato část popisuje vybrané varianty návrhů technického zavedení digitálního eura na úrovni back-end infrastruktury a řešení přístupu koncových uživatelů.

Základní back-end infrastruktura pro poskytování digitálního eura může být buď centralizována, přičemž všechny transakce budou zaznamenány v účetní knize centrální banky, nebo může vykazovat určitou decentralizaci povinností na uživatele nebo zprostředkovatele podléhající dohledu, což rovněž umožňuje poskytnutí digitálního eura na držitele. Bez ohledu na zvolený přístup by back-end infrastruktura měla být v konečném důsledku kontrolována centrální bankou.

Různé přístupy k back-end infrastruktuře

Technické a organizační výzvy lze zvládnout
 • Hlavní rozdíl mezi přímým a zprostředkovaným modelem spočívá v úloze soukromého sektoru. Zatímco v přímém modelu mají zprostředkovatelé podléhající dohledu pouze „strážní“ funkci, v rámci zprostředkovaného modelu by hráli významnější úlohu, včetně zúčtovatelů. V obou případech by mohl soukromý sektor vybudovat nové podniky založené na službách souvisejících s digitálním eurem.
 • Řešení pro přístup koncových uživatelů k infrastruktuře digitálního eura by mohla být založena buď na hardwaru, nebo softwaru, případně jejich kombinaci. V každém případě řešení pro uživatelské rozhraní (front-end) vyžadují spolehlivé ověření totožnosti klienta a jeho identifikaci.
 • Řešení pro koncové uživatele a veškeré soukromé systémy zapojené do poskytování služeb digitálního eura by měly mít rozhraní s back-end infrastrukturou centrální banky způsobem, který zajistí nejvyšší ochranu proti riziku nežádoucího vytvoření jednotek digitálního eura bez povolení centrální banky.

Viz část 6

Navazující činnost

V zájmu získání smysluplných odpovědí na otevřené otázky vznesené v této zprávě Eurosystém zhruba v polovině roku 2021 rozhodne, zda spustí projekt digitálního eura, který by byl zahájen etapou zjišťování požadavků uživatelů a poskytovatelů služeb.

Další kroky: koncepční analýza, praktická experimentální část a veřejná konzultace
 • Před tím, než bude možné uvažovat o vydání digitálního eura, je nezbytné provést komplexní a vyvážené posouzení výzev digitálního eura z hlediska orientace politiky a jeho potenciálu ve vztahu k alternativním možnostem. Pro toto posouzení budou cenným přínosem názory institucí, občanů a odborníků, a to i prostřednictvím veřejné konzultace.
 • Praktická experimentální část je nezbytná pro testování variant funkčního návrhu a pro zkoumání jejich technické proveditelnosti, jakož i jejich schopnosti uspokojovat potřeby potenciálních uživatelů. Experimentální práce by měly v nezbytné míře zahrnovat soukromý sektor a potenciální uživatele a neměly by předjímat rozhodnutí ani zavazovat Eurosystém k poskytnutí digitálního eura.
 • V zájmu získání smysluplných odpovědí na otevřené otázky vznesené v této zprávě Eurosystém zhruba v polovině roku 2021 rozhodne, zda projekt digitálního eura zahájí, a to případným spuštěním etapy zjišťování zaměřeného na vyvinutí minimálního životaschopného produktu.
 • Kromě koncepční analýzy a praktické experimentální činnosti prováděné Eurosystémem by bylo zapotřebí zapojení evropských a mezinárodních institucí, fór a tvůrců standardů, aby bylo zajištěno, že digitální euro bude splňovat očekávání všech potenciálních zúčastněných stran.

Viz část 7

VIZ TAKÉ

Související informace

Všechny stránky v této části