Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Raportul privind euro digital

La data de 2 octombrie 2020, BCE a publicat un raport privind euro digital.

Raportul analizează emisiunea unei monede digitale a băncii centrale (central bank digital currency – CBDC) – euro digital – din perspectiva Eurosistemului. O astfel de monedă euro digitală poate fi înțeleasă ca bani ai băncii centrale puși la dispoziție în format digital în scopul utilizării de către cetățeni și firme pentru efectuarea plăților de mică valoare. Aceasta ar completa oferta actuală de numerar și depozite interbancare constituite la băncile centrale.

A se vedea sinteza.

Motivele emiterii unei monede euro digitale

Euro digital ar putea sprijini obiectivele Eurosistemului prin asigurarea accesului cetățenilor la o formă sigură de bani într-o lume digitală marcată de schimbări rapide.

O monedă euro digitală ar reprezenta bani ai băncii centrale puși la dispoziție în format digital în scopul utilizării pentru efectuarea de plăți de mică valoare.

Diferite scenarii ar putea declanșa emiterea unei monede euro digitale
 • Într-o serie de scenarii viitoare, euro digital ar putea fi o opțiune viabilă pentru Eurosistem în vederea atingerii obiectivelor legate de funcțiile de bază ale băncii centrale și de politicile economice generale ale UE, cu condiția ca elaborarea sa să răspundă cerințelor specifice scenariilor.
 • O monedă euro digitală ar putea fi emisă: (i) pentru a sprijini digitalizarea economiei europene și independența strategică a Uniunii Europene, (ii) ca răspuns la diminuarea semnificativă a rolului numerarului ca mijloc de plată, (iii) în cazul în care există un potențial considerabil ca monede digitale ale băncii centrale emise în străinătate sau mijloace de plată digitale private să înceapă să fie utilizate pe scară largă în zona euro, (iv) ca nou canal de transmisie a politicii monetare, (v) pentru atenuarea riscurilor la adresa furnizării normale de servicii de plată, (vi) pentru promovarea rolului internațional al euro și (vii) pentru a sprijini ameliorarea costurilor totale și a amprentei ecologice a sistemelor monetare și de plăți.
 • Materializarea unui scenariu specific nu justifică în mod necesar emisiunea unei monede euro digitale, în măsura în care sunt disponibile soluții alternative.

Avantajele posibile ale unei monede euro digitale și evoluțiile rapide ale sectorului plăților de mică valoare implică faptul că Eurosistemul trebuie să fie pregătit pentru a emite o astfel de monedă în viitor.

A se vedea Secțiunea 2.

Efectele potențiale ale unei monede euro digitale

Eurosistemul ar concepe moneda euro digitală astfel încât să se evite posibilele implicații nedorite pentru îndeplinirea mandatului său, pentru sectorul financiar și pentru economie în ansamblu.

O monedă euro digitală ar trebui să fie atent elaborată
 • Euro digital ar trebui să fie conceput astfel încât să se evite eventualele consecințe nedorite ale emisiunii sale, limitându-se astfel orice efecte nefavorabile asupra politicii monetare și a stabilității financiare, precum și asupra furnizării de servicii de către sectorul bancar și diminuându-se riscurile posibile.
 • Ar trebui să se evite utilizarea excesivă a euro digital ca formă de plasament, precum și riscul asociat unor reorientări masive și bruște de la depozitele bancare la euro digital. Acesta din urmă ar trebui să fie pus la dispoziție prin intermediari supravegheați, iar riscurile asociate proiectului informatic (de exemplu, întârzieri ale proiectului sau costuri neprevăzute) ar trebui reduse la minimum. Eurosistemul ar trebui să vizeze respectarea standardelor de reglementare chiar și atunci când este exceptat de la aplicarea acestora, mai puțin în situațiile clare în care este în interesul public să nu procedeze astfel.
 • Euro digital ar trebui să reprezinte o modalitate eficientă de realizare a obiectivelor Eurosistemului, comparativ cu alternativele. Ar trebui stabilite condițiile pentru utilizarea acestei monede în afara zonei euro. Serviciile aferente euro digital vor trebui să fie foarte rezistente la amenințări cibernetice.

A se vedea Secțiunea 3.

Considerații juridice

Eurosistemul trebuie să soluționeze o serie de considerații juridice importante legate de euro digital, inclusiv temeiul juridic pentru emisiune, implicațiile juridice ale diferitelor caracteristici de elaborare și aplicabilitatea legislației UE la nivelul Eurosistemului în calitate de emitent.

O monedă euro digitală ar avea la bază un temei juridic solid
 • Opțiunile concrete în materie de concepere a euro digital ar constitui temeiul juridic pentru emiterea acestei monede.
 • Dreptul primar al UE nu exclude posibilitatea emiterii euro digital ca mijloc legal de plată, ceea ce ar obliga beneficiarii plăților să îl accepte pentru plăți.
 • Unele modalități practice privind distribuirea unei monede euro digitale și accesul la aceasta ar putea fi, în principiu, externalizate, dar ar trebui să facă obiectul unei supravegheri stricte din partea Eurosistemului.

A se vedea Secțiunea 4.

Posibilități de concepere de natură funcțională a unei monede euro digitale

Raportul nu promovează, în mod deliberat, un anumit tip de euro digital. Orice soluție potențială trebuie să îndeplinească o serie de principii și cerințe, care sunt identificate în acest raport, respectând totodată legislația relevantă.

Două tipuri de euro digital ar îndeplini cerințele identificate
 • Caracteristicile posibile ale unei monede euro digitale pot fi concepute astfel încât să respecte principiile de bază ale Eurosistemului și cerințele care decurg din raport.
 • Pe baza acestora, au fost identificate două tipuri generale care ar îndeplini caracteristicile dorite: offline și online. Acestea sunt compatibile între ele și ar putea fi oferite simultan, în măsura în care ambele respectă principiile de bază și îndeplinesc cerințele generale identificate.

A se vedea Secțiunea 5.

Abordări de natură tehnică și organizatorică privind serviciile aferente euro digital

Această secțiune descrie opțiunile de concepere selectate pentru implementarea tehnică a unei monede euro digitale la nivelul infrastructurii back-end și al soluțiilor de acces pentru utilizatorii finali.

Infrastructura back-end de bază pentru punerea la dispoziție a unei monede euro digitale poate fi centralizată, toate tranzacțiile fiind înregistrate în registrul băncii centrale, sau poate fi caracterizată de o relativă descentralizare a responsabilităților către utilizatori și/sau intermediari supravegheați, permițând astfel și furnizarea unei monede euro digitale la purtător. Indiferent de abordare, infrastructura back-end ar trebui să fie controlată, în ultimă instanță, de banca centrală.

Diferite abordări privind infrastructura back-end

Dificultățile de ordin tehnic și organizatoric sunt gestionabile
 • Principala diferență dintre un model direct și unul intermediat se referă la rolul sectorului privat. În timp ce într-un model direct intermediarii supravegheați sunt simpli agenți de control, într-un model intermediat aceștia ar deține un rol mai important, inclusiv de agenți de decontare. În ambele cazuri, sectorul privat ar avea capacitatea de a crea operațiuni noi bazate pe servicii legate de euro digital.
 • Soluțiile pentru accesul utilizatorilor finali la o infrastructură destinată euro digital ar putea fi bazate fie pe hardware, fie pe software, sau pe o combinație a acestora. În orice caz, soluțiile de acces front-end necesită o identificare și o autentificare puternică a clienților.
 • Soluțiile pentru utilizatorii finali și orice sisteme private implicate în furnizarea de servicii aferente euro digital ar trebui să interacționeze cu infrastructura back-end a băncii centrale într-un mod care să asigure cea mai înaltă protecție împotriva riscului creării nejustificate de unități de euro digital fără autorizație din partea băncii centrale.

A se vedea Secțiunea 6.

Activități ulterioare

Pentru a asigura obținerea unor răspunsuri relevante la întrebările deschise formulate în acest raport, către mijlocul anului 2021 Eurosistemul va decide dacă va lansa un proiect privind euro digital, care ar debuta cu o fază de investigare.

Etapele următoare: analiză conceptuală, experimentare practică și consultare publică
 • Înainte de a se analiza emisiunea unei monede euro digitale, este necesară o evaluare cuprinzătoare și echilibrată, orientată către politici, a dificultăților legate de euro digital și a potențialului acestuia în raport cu opțiunile alternative. Opiniile instituțiilor, cetățenilor și profesioniștilor vor aduce o contribuție valoroasă la această evaluare, inclusiv prin intermediul unei consultări publice.
 • Experimentarea practică este necesară pentru a testa opțiunile de concepere de natură funcțională și pentru a analiza fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, precum și capacitatea acestora de a satisface nevoile utilizatorilor potențiali. Activitatea experimentală ar trebui să implice sectorul privat și utilizatorii potențiali în măsura în care este necesar și nu ar trebui să anticipeze deciziile sau să angajeze Eurosistemul cu privire la furnizarea unei monede euro digitale.
 • Pentru a asigura obținerea unor răspunsuri relevante la întrebările deschise formulate în acest raport, către mijlocul anului 2021 Eurosistemul va analiza posibilitatea inițierii unui proiect privind euro digital, cu posibila lansare a unei faze de investigare destinate elaborării unui produs viabil minim.
 • Pe lângă analiza conceptuală și experimentarea practică realizate de Eurosistem, ar fi necesară implicarea instituțiilor, forurilor și organismelor de standardizare europene și internaționale pentru a garanta că euro digital ar putea răspunde așteptărilor tuturor părților interesate.

A se vedea Secțiunea 7.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă

Toate paginile din această secțiune