Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Ziņojums par digitālo euro

ECB 2020. gada 2. oktobrī publicēja ziņojumu par digitālo euro.

Ziņojumā no Eurosistēmas viedokļa aplūkota centrālo banku digitālās valūtas – digitālā euro – emisija. Šāds digitālais euro jāsaprot kā centrālās bankas nauda, kas digitālā formā būtu pieejama iedzīvotājiem un uzņēmumiem neliela apjoma maksājumu veikšanai. Tas papildinātu pašlaik pieejamo skaidro naudu un banku noguldījumus centrālajās bankās.

Sk. ziņojuma kopsavilkumu

Kāpēc nepieciešams emitēt digitālo euro?

Digitālais euro varētu palīdzēt sasniegt Eurosistēmas mērķus, strauji mainīgajā digitālajā pasaulē nodrošinot iedzīvotājiem piekļuvi drošam naudas veidam.

Digitālais euro – centrālās bankas nauda, kas digitālā formā būtu pieejama neliela apjoma maksājumu veikšanai

Digitālā euro emisiju varētu uzsākt, īstenojoties dažādiem scenārijiem
 • Nākotnē iespējami vairāki scenāriji, kuros digitālais euro Eurosistēmā varētu būt dzīvotspējīgs risinājums, kas ļautu sasniegt ar centrālās bankas pamatfunkcijām un ES vispārējo ekonomikas politiku saistītos mērķus, ar nosacījumu, ka tas izstrādāts atbilstoši konkrēto scenāriju prasībām.
 • Digitālo euro emisija varētu tikt uzsākta: 1) lai atbalstītu Eiropas tautsaimniecības digitalizāciju un Eiropas Savienības stratēģisko neatkarību; 2) reaģējot uz skaidrās naudas kā maksāšanas līdzekļa lomas būtisku mazināšanos; 3) būtiski pieaugot iespējai, ka ārvalstu centrālo banku digitālās valūtas kļūst par plaši izmantojamu maksāšanas līdzekli euro zonā; 4) lai izmantotu to kā jaunu monetārās politikas transmisijas kanālu; 5) lai mazinātu riskus saistībā ar maksājumu pakalpojumu neapgrūtinātu sniegšanu; 6) lai veicinātu euro starptautisko lomu; 7) lai veicinātu uzlabojumus monetāro un maksājumu sistēmu vispārējo izmaksu un ekoloģiskā pēdas nospieduma jomā.
 • Kāda konkrēta scenārija īstenošanās ne vienmēr attaisno digitālā euro emisiju, ja ir pieejami alternatīvi risinājumi.

Digitālā euro iespējamās priekšrocības un straujās pārmaiņas neliela apjoma maksājumu jomā nozīmē, ka Eurosistēmai ir jābūt gatavai tā emisijai nākotnē.

Sk. 2. sadaļu

Digitālā euro iespējamā ietekme

Izstrādājot digitālo euro, Eurosistēmai būtu jānovērš iespējamā nevēlamā ietekme uz tās uzdevumu izpildi, finanšu nozari un tautsaimniecību kopumā.

Digitālais euro jāizstrādā ļoti rūpīgi
 • Izstrādājot digitālo euro, jānovērš tā emisijas iespējamās nevēlamās sekas, tādējādi ierobežojot jebkādu negatīvu ietekmi uz monetāro politiku, finanšu stabilitāti un banku sektorā sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī mazinot iespējamos riskus.
 • Jāizvairās no pārmērīgas digitālā euro kā ieguldījumu veida izmantošanas un ar to saistītā riska, ka tas varētu izraisīt krasu plaša mēroga pāreju no banku noguldījumiem uz digitālo euro. Pieeja digitālajam euro jānodrošina uzraudzītiem starpniekiem, savukārt IT projektu riski (piemēram, projekta kavēšanās vai neparedzētas izmaksas) jāsamazina līdz minimumam. Eurosistēmai jācenšas panākt atbilstību regulatīvajiem standartiem – pat tad, ja nav noteikta prasība tos ievērot, izņemot gadījumus, kad tas nepārprotami ir pretrunā ar sabiedrības interesēm.
 • Digitālajam euro salīdzinājumā ar alternatīvajiem risinājumiem jābūt efektīvam veidam, kā sasniegt Eurosistēmas mērķus. Jāparedz nosacījumi tā izmantošanai ārpus euro zonas. Ar digitālo euro saistītajiem pakalpojumiem jābūt ārkārtīgi noturīgiem pret kiberuzbrukumu draudiem.

Sk. 3. sadaļu

Juridiskie apsvērumi

Eurosistēmai jāapsver vairāki svarīgi juridiskie aspekti saistībā ar digitālo euro, t.sk. emisijas juridiskais pamats, dažādu izstrādes elementu juridiskā ietekme un ES tiesību aktu piemērošana Eurosistēmai kā emitentam.

Digitālais euro tiktu veidots uz stabilas juridiskās bāzes
 • Digitālā euro izstrādes procesā izdarītās konkrētās izvēles noteiktu tā emisijas juridisko pamatu.
 • ES primārie tiesību akti neizslēdz iespēju emitēt digitālu euro kā likumīgu maksāšanas līdzekli, attiecīgi liekot maksājuma saņēmējiem pieņemt to maksājumiem.
 • Dažus praktiskos aspektus saistībā ar digitālā euro izplatīšanu un piekļuvi tam principā varētu nodot ārpakalpojumu sniedzējiem, bet tie būtu jāpakļauj stingrai Eurosistēmas uzraudzībai.

Sk. 4. sadaļu

Digitālā euro funkcionālās izstrādes iespējas

Ziņojumā apzināti nav pausts atbalsts kādam noteiktam digitālā euro veidam. Jebkuram iespējamam risinājumam jāatbilst vairākiem principiem un prasībām, kas aplūkotas šajā ziņojumā, vienlaikus izpildot attiecīgo tiesību aktu prasības.

Ir divi digitālā euro veidi, kas atbilstu aplūkotajām prasībām
 • Digitālā euro potenciālos raksturlielumus var modelēt tā, lai tie atbilstu Eurosistēmas pamatprincipiem un ziņojumā izklāstītajām prasībām.
 • Pamatojoties uz digitālā euro iespējamām iezīmēm, apzināti divi vispārēji digitālā euro veidi, kas atbilstu vēlamajām īpašībām – bezsaistes un tiešsaistes digitālais euro. Abi šie veidi ir savstarpēji saderīgi, un tos varētu piedāvāt vienlaicīgi, ciktāl tie abi atbilst pamatprincipiem un noteiktajām vispārīgajām prasībām.

Sk. 5. sadaļu

Tehniskā un organizatoriskā pieeja ar digitālo euro saistītajiem pakalpojumiem

Šajā sadaļā aprakstīti daži iespējamie izstrādes varianti saistībā ar digitālā euro tehnisko ieviešanu nodrošinājuma infrastruktūras un galalietotāju piekļuves risinājumu līmenī.

Digitālā euro pamatā esošo nodrošinājuma infrastruktūru var vai nu centralizēt, visus darījumus reģistrējot centrālās bankas virsgrāmatā, vai arī izmantot zināmas decentralizācijas pieeju, daļu pienākumu uzņemoties lietotājiem un/vai uzraudzītiem starpniekiem, tādējādi ļaujot nodrošināt digitālo euro arī kā uzrādītāja instrumentu. Neatkarīgi no pieejas nodrošinājuma infrastruktūras galīgo kontroli jāuzņemas centrālajai bankai.

Dažādas pieejas nodrošinājuma infrastruktūrai

Tehniskie un organizatoriskie izaicinājumi ir pārvarami
 • Galvenā atšķirība starp tiešo un starpniecības modeli ir privātā sektora loma. Tiešajā modelī uzraudzīti starpnieki uzņemas tikai vārtu sarga lomu, savukārt starpniecības modelī tiem būtu nozīmīgāka loma, t.sk. norēķinu aģentu loma. Abos gadījumos privātajā sektorā būtu iespēja veidot jaunus uzņēmumus, kam pamatā ar digitālo euro saistītie pakalpojumi.
 • Galalietotāju piekļuvi digitālā euro infrastruktūrai varētu nodrošināt, izmantojot vai nu uz aparatūru vai programmatūru balstītus risinājumus, vai to kombināciju. Jebkurā gadījumā lietotāju piekļuves risinājumiem jāietver droša lietotāju autentifikācija un identifikācija.
 • Galalietotāju risinājumiem un jebkurām digitālā euro pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām privātajām sistēmām jānodrošina saskarne ar centrālās bankas nodrošinājuma infrastruktūru, panākot visaugstākā līmeņa aizsardzību pret risku, ka bez centrālās bankas atļaujas patvaļīgi varētu tikt radītas digitālā euro vienības.

Sk. 6. sadaļu

Turpmākais darbs

Lai nodrošinātu, ka tiek rastas pamatotas atbildes uz ziņojumā uzdotajiem neatrisinātajiem jautājumiem, Eurosistēma 2021. gada vidū lems, vai uzsākt digitālā euro projektu, iepriekš veicot priekšizpētes posmu.

Nākamie soļi – konceptuāla analīze, praktiskie izmēģinājumi un sabiedriskā apspriešana
 • Pirms var apsvērt digitālā euro emisiju, nepieciešams visaptverošs un līdzsvarots uz politiku orientēts novērtējums par problēmām, kādas var radīt digitālais euro, un par tā potenciālu attiecībā pret alternatīvajām iespējām. Iestāžu, iedzīvotāju un profesionāļu viedokļi sniegs vērtīgu ieguldījumu šajā novērtējumā, t.sk. sabiedriskās apspriešanas ietvaros.
 • Lai pārbaudītu funkcionālās izstrādes iespējas un izpētītu to tehnisko iespējamību, kā arī to spēju apmierināt potenciālo lietotāju vajadzības, jāveic praktiski izmēģinājumi. Izmēģinājumos nepieciešamības robežās jāiesaista privātais sektors un potenciālie lietotāji, un tie nedrīkst veicināt sasteigtus lēmumus vai Eurosistēmas apņemšanos nodrošināt digitālo euro.
 • Lai nodrošinātu, ka tiek rastas pamatotas atbildes uz šajā ziņojumā uzdotajiem neatrisinātajiem jautājumiem, Eurosistēma apsvērs, vai 2021. gada vidū uzsākt digitālā euro projektu, iespējams, sākot ar izpētes posmu, kura mērķis būs izstrādāt minimālo darbspējīgo produktu.
 • Papildus konceptuālajai analīzei un Eurosistēmas praktiskiem izmēģinājumiem darbā būtu jāiesaista arī Eiropas un starptautiskās iestādes, forumi un standartu noteicēji, lai nodrošinātu, ka digitālais euro atbilst visu potenciālo ieinteresēto personu vēlmēm.

Sk. 7. sadaļu

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Visas šīs sadaļas lapas