Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Správa o digitálnom eure

Dňa 2. októbra 2020 ECB uverejnila správu o digitálnom eure.

Správa posudzuje možnosť emisie digitálnej meny centrálnej banky (central bank digital currency – CBDC) – digitálneho eura – z pohľadu Eurosystému. Digitálne euro možno chápať ako peniaze centrálnej banky poskytované v digitálnej forme, ktoré môžu občania a podniky používať na svoje maloobchodné platby. Bolo by doplnkom súčasnej ponuky hotovosti a veľkoobchodných vkladov v centrálnych bankách.

Zhrnutie

Dôvody na vydanie digitálneho eura

Digitálne euro by mohlo podporiť ciele Eurosystému tým, že občanom poskytne prístup k bezpečnej forme peňazí v rýchlo sa meniacom digitálnom svete.

Digitálne euro by bolo peniazmi centrálnej banky, ktoré by boli k dispozícii v digitálnej forme na maloobchodné platby

Vydanie digitálneho eura by mohli zapríčiniť viaceré okolnosti.
 • Vo viacerých scenároch budúceho vývoja by mohlo byť digitálne euro pre Eurosystém reálnou možnosťou na dosiahnutie cieľov týkajúcich sa základných funkcií centrálnej banky a všeobecných hospodárskych politík EÚ za predpokladu, že by jeho koncepcia spĺňala špecifické požiadavky jednotlivých scenárov.
 • Digitálne euro by mohlo byť vydané i) na podporu digitalizácie európskeho hospodárstva a strategickej nezávislosti Európskej únie, ii) v prípade výrazného poklesu používania hotovosti ako platobného prostriedku, iii) v prípade významného potenciálu rozsiahleho používania zahraničných digitálnych mien centrálnych bánk alebo súkromných digitálnych platieb v eurozóne, iv) ako nový kanál transmisie menovej politiky, v) na zmiernenie rizík ohrozujúcich bežné poskytovanie platobných služieb, vi) na podporu medzinárodnej úlohy eura, a vii) na podporu znižovania celkových nákladov a ekologickej stopy menových a platobných systémov.
 • Naplnenie konkrétneho scenára vývoja automaticky neznamená vydanie digitálneho eura, pokiaľ sú k dispozícii aj alternatívne riešenia.

Vzhľadom na možné výhody digitálneho eura a rýchle zmeny v oblasti maloobchodných platieb je potrebné, aby bol Eurosystém na jeho vydanie v budúcnosti pripravený.

Časť 2

Potenciálne účinky digitálneho eura

Eurosystém by digitálne euro koncipoval tak, aby predišiel možným nežiaducim následkom na plnenie svojho mandátu, na finančný sektor i na hospodárstvo ako také.

Koncepcia digitálneho eura by mala byť dôkladne premyslená.
 • Digitálne euro by malo byť navrhnuté tak, aby sa zabránilo možným nežiaducim dôsledkom jeho emisie, a tým obmedzili akékoľvek nepriaznivé účinky na menovú politiku a finančnú stabilitu a na poskytovanie služieb bankovým sektorom, a zmiernili možné riziká.
 • Je potrebné zabrániť nadmernému používaniu digitálneho eura ako formy investícií a súvisiacemu riziku náhlej rozsiahlej migrácie z bankových vkladov na digitálne euro. Digitálne euro by malo byť dostupné prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí podliehajú dohľadu, pričom je potrebné minimalizovať IT riziká (napríklad oneskorenia projektu alebo neočakávané náklady). Eurosystém by sa mal snažiť dodržať regulačné normy – aj v prípade výnimiek – pokiaľ to jednoznačne nie je v rozpore s verejným záujmom.
 • Digitálne euro by malo byť efektívnym spôsobom na dosiahnutie cieľov Eurosystému v porovnaní s alternatívami. Mali by sa stanoviť podmienky jeho používania mimo eurozóny. Služby spojené s digitálnym eurom budú musieť byť vysoko odolné voči kybernetickým hrozbám.

Časť 3

Právne aspekty

Eurosystém musí v spojitosti s digitálnym eurom vyriešiť niekoľko dôležitých právnych aspektov vrátane právneho základu emisie, právnych dôsledkov jeho rôznych koncepčných prvkov a uplatniteľnosti právnych predpisov EÚ na Eurosystém ako emitenta.

Digitálne euro by bolo postavené na pevnom právnom základe.
 • Právny základ emisie digitálneho eura by vychádzal z jeho konkrétnych znakov.
 • Primárne právo EÚ nevylučuje možnosť vydať digitálne euro ako zákonné platidlo, v dôsledku čoho by ho príjemcovia platieb boli povinní v platobnom styku akceptovať.
 • Určité praktické aspekty týkajúce sa distribúcie digitálneho eura a prístupu k nemu by sa v zásade mohli zabezpečovať externe, museli by však podliehať prísnemu dohľadu Eurosystému.

Časť 4

Možnosti funkčného dizajnu digitálneho eura

Táto správa zámerne nepresadzuje konkrétny typ digitálneho eura. Všetky potenciálne riešenia musia spĺňať viacero zásad a požiadaviek určených v tejto správe, pričom zároveň musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Existujú dva typy digitálneho eura, ktoré by určené požiadavky spĺňali.
 • Potenciálne znaky digitálneho eura môžu byť navrhnuté tak, aby spĺňali základné zásady Eurosystému a požiadavky odvodené v správe.
 • Na základe možných znakov digitálneho eura boli určené dva základné typy, ktoré by spĺňali stanovené požiadavky: offline a online. Tieto typy sú navzájom zlučiteľné a mohli by sa ponúkať súbežne v rozsahu, v akom spĺňajú základné zásady a stanovené všeobecné požiadavky.

Časť 5

Technické a organizačné riešenia služieb spojených s digitálnym eurom

Táto časť opisuje vybrané možnosti technickej implementácie digitálneho eura na úrovni základnej infraštruktúry a riešení prístupu koncových používateľov.

Základná infraštruktúra digitálneho eura môže byť buď centralizovaná, so všetkými transakciami vedenými v účtovníctve centrálnej banky, alebo môže obsahovať určitú decentralizáciu zodpovedností na používateľov a/alebo sprostredkovateľov podliehajúcich dohľadu, čím sa umožní používanie digitálneho eura na držiteľa. Bez ohľadu na zvolený prístup by základná infraštruktúra mala byť v konečnom dôsledku pod kontrolou centrálnej banky.

Rôzne prístupy k základnej infraštruktúre

Technické a organizačné ťažkosti sú riešiteľné.
 • Hlavný rozdiel medzi priamym a sprostredkovaným modelom spočíva v úlohe súkromného sektora. Zatiaľ čo v priamom modeli plnia dohliadaní sprostredkovatelia len úlohu strážcov, v sprostredkovanom modeli by zohrávali významnejšiu úlohu vrátane úlohy zúčtovacích agentov. Obe alternatívy dávajú súkromnému sektoru možnosť rozvinúť na základe služieb súvisiacich s digitálnym eurom nové obchodné aktivity.
 • Riešenia prístupu koncových používateľov k infraštruktúre digitálneho eura by mohli byť hardvérové, softvérové alebo kombinované. V každom prípade si riešenia prístupu používateľov vyžadujú spoľahlivú autentifikáciu a identifikáciu klientov.
 • Riešenia pre koncových používateľov a všetky súkromné systémy zapojené do poskytovania služieb spojených s digitálnym eurom by mali byť prepojené so základnou infraštruktúrou centrálnej banky spôsobom, ktorý zabezpečí maximálnu ochranu pred rizikom neoprávnenej tvorby jednotiek digitálneho eura bez povolenia centrálnej banky.

Časť 6

Následné kroky

S cieľom získať zmysluplné odpovede na otvorené otázky položené v tejto správe Eurosystém okolo polovice roka 2021 rozhodne, či spustí projekt digitálneho eura, ktorý by sa začal fázou skúmania.

Ďalšie kroky: koncepčná analýza, praktické testovanie a verejná konzultácia
 • Skôr, než možno o vydaní digitálneho eura uvažovať, je potrebné uskutočniť komplexné a vyvážené politicky orientované hodnotenie súvisiacich výziev a jeho potenciálu vo vzťahu k alternatívnym možnostiam. Názory inštitúcií, občanov a odborníkov, získané okrem iného prostredníctvom verejnej konzultácie, budú v rámci tohto hodnotenia cenným podkladom.
 • Praktické testovanie je potrebné na overenie možností funkčného návrhu a preskúmanie ich technickej uskutočniteľnosti, ako aj ich schopnosti uspokojovať potreby potenciálnych používateľov. Do testovania by mal byť v potrebnom rozsahu zapojený súkromný sektor a potenciálni používatelia. Testovanie by zároveň nemalo predurčovať rozhodnutia Eurosystému, ani ho k zavedeniu digitálneho eura zaväzovať.
 • S cieľom získať zmysluplné odpovede na otvorené otázky položené v tejto správe Eurosystém okolo polovice roka 2021 zváži, či spustí projekt digitálneho eura, s možnosťou fázy skúmania zameranej na vývoj minimálneho životaschopného produktu.
 • Okrem koncepčnej analýzy a praktického testovania uskutočneného Eurosystémom by bolo potrebné zapojenie európskych a medzinárodných inštitúcií, fór a tvorcov noriem s cieľom zabezpečiť, aby digitálne euro spĺňalo očakávania všetkých potenciálnych zainteresovaných strán.

Časť 7

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Všetky stránky v tejto sekcii