European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Еврозоната в сравнителен план

25 август 2017 г. (актуализация – 13 декември 2019 г.)

Еврото внася осезаеми преимущества в живота на европейците. В ролята си на централна банка за еврозоната ЕЦБ отговаря за парична единица, свързваща над 340 милиона души, които говорят повече от 24 езика.

Като валутен съюз на 19 държави членки еврозоната представлява единствена по рода си структура. А как изглежда еврозоната в съпоставка с останалия свят? Какви са икономическите ѝ резултати? И какво означава това за европейците?

Колко е населението на еврозоната?

Със своите над 340 милиона жители еврозоната е дом на около 5% от световното население. Това е повече от населението на Съединените щати.

Население на еврозоната

Население на еврозоната

Освен това еврозоната е една от най-големите икономики в света. От създаването ѝ насам към нея се присъединиха седем нови държави членки; очаква се и други да ги последват.

Как изглеждат икономическите резултати на еврозоната?

Населението на еврозоната е високопродуктивно. Както и в други високоразвити икономики секторът на услугите има най-голям дял в общото производство, следван от промишления сектор и сравнително неголемия селскостопански сектор.

Водещи световни икономики по БВП на човек от населението

Водещи световни икономики по БВП на човек от населението

Източници: Евростат, Световна банка и изчисления на ЕЦБ Забележка: 2016 г.; данните за САЩ, Япония и Китай са преобразувани в паритет на покупателната способност (ППС) според ОИСР.

Силните икономически резултати на еврозоната я правят една от най-големите икономики в света. По брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението тя се нарежда на второ място сред водещите световни икономики; това отразява високия жизнен стандарт на нейните граждани.

А какво е положението при международната търговия?

Като силно индустриализирана икономика еврозоната изнася значителна част от стоките и услугите, които произвежда, на световните пазари. Много от нейните промишлени стоки, като например машини, лекарства, автомобили и самолети, са световно признати.

Износ на стоки и услуги като процент от БВП

Износ на стоки и услуги като процент от БВП

Източници: данни на ЕЦБ, ОИСР, МВФ Еврозона: въз основа на сделките извън еврозоната

От създаването си през 1999 г. насам еврозоната поддържа и дори засилва водещата си позиция в международната търговия. Нейните главни търговски партньори са САЩ, Обединеното кралство и Китай, като продължава да нараства търговията ѝ с икономиките от възникващите пазари.

В сравнение с други водещи икономики тази на еврозоната е от отворен тип. Отвореността ѝ в търговско отношение е нараснала осезаемо от 2004 г. насам, предимно в резултат от увеличаващата се търговия с новите държави членки на ЕС и Китай. Еврозоната е в центъра на множество международни производствени вериги.

Силният износ има положителен ефект върху заетостта, икономическия растеж и инвестициите в еврозоната, а това от своя страна допринася за цялостното благосъстояние на нейните граждани.

Какво е отношението към еврото?

Еврото се радва на високо равнище на доверие в еврозоната и извън нея. Според проучването на Евробарометър – анкета, провеждана от Европейската комисия два пъти годишно – трима от всеки четирима души в еврозоната подкрепят еврото. Това е най-високото равнище на обществена подкрепа от 2004 г. насам.

В международен план еврото заема второ място и сред най-търгуваните валути, и сред най-важните резервни валути. Това показва високото равнище на доверие на инвеститорите в целия свят в стабилността и силата на икономиката на еврозоната.

Еврозоната запазва ролята си на водеща сила в световната икономика. Това носи ползи на нейните граждани и дава на еврозоната по-силен глас в глобален икономически план.

Разбира се, наред с това гражданите на еврозоната могат да пътуват през държавните граници в рамките на валутния съюз, без да се налага да обменят пари. Те могат също така да сравняват цените навсякъде в еврозоната, за да намерят къде стоките са най-евтини.

ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация