Η Επιτροπή Delors (1988-1989)

Η Επιτροπή για τη Μελέτη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, γνωστότερη ως επιτροπή Delors, συγκροτήθηκε τον Ιούνιο του 1988. Η συγκρότησή της ήταν το αποτέλεσμα εντολής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εξεταστούν και να προταθούν συγκεκριμένα στάδια προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Επικεφαλής της τέθηκε ο Jacques Delors, τότε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επιτροπή απαρτιζόταν από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και ορισμένα άλλα μέλη. Μεταξύ αυτών ήταν ο Alexandre Lamfalussy, τότε Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών στη Βασιλεία και μετέπειτα πρώτος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος.

Η επιτροπή Delors εκπλήρωσε την αποστολή της με τη δημοσίευση έκθεσης τον Απρίλιο του 1989 σχετικά με την «Οικονομική και Νομισματική Ένωση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα». Μεταξύ άλλων, η έκθεση πρότεινε τρία στάδια για την επίτευξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και συνέβαλε στην ανάπτυξη της διαδικασίας νομισματικής και οικονομικής ενοποίησης.

Τα αρχεία της Επιτροπής για τη Μελέτη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (Επιτροπή Delors) περιλαμβάνουν συλλογή εγγράφων αποθηκευμένων σε 15 κούτες. Τα έγγραφα αυτά έχουν συνταχθεί κυρίως στα αγγλικά ή τα γαλλικά και καλύπτουν την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 1988 μέχρι τον Οκτώβριο 1989. Τα τηρούμενα αρχεία περιλαμβάνουν τόσο έγγραφα συνεδριάσεων όσο και έγγραφα που αφορούν την προετοιμασία της ίδιας της έκθεσης Delors. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 όλα τα αρχεία θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω καταλόγου. Η διαδικασία ανάρτησης αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο.

Περιήγηση στον κατάλογο για την εύρεση δημοσιευμένων εγγράφων

DelC 1 Οργάνωση

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει έγγραφα σχετικά με την οργάνωση των συνεδριάσεων και άλλα διοικητικά θέματα.


DelC 1.1 Οργάνωση συνεδριάσεων

Αυτή η υποενότητα περιέχει προγράμματα συνεδριάσεων, καταστάσεις συμμετεχόντων και κατάλογο διευθύνσεων των οργανισμών των μελών, σχέδια καθημένων και ταξιδιωτικές λεπτομέρειες.


DelC 1.2 Κατάλογοι εγγράφων

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει καταλόγους με τα εξής: έγγραφα που διανεμήθηκαν ή δεν διανεμήθηκαν στην επιτροπή, έγγραφα για ειδικές συνεδριάσεις καθώς και έγγραφα που εκπονήθηκαν ή ήταν υπό εκπόνηση από την επιτροπή.


DelC 1.3 Δημοσίευση τελικής έκθεσης

Αυτή η υποενότητα περιέχει αρχεία που αφορούν τη δημοσίευση της τελικής έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας, και κατάλογο των αποδεκτών της τελικής έκθεσης.


DelC 1.4 Ευχαριστήριες επιστολές

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει επιστολές των N. Thygesen, J. Delors και R. Leigh-Pemberton προς τον G. Baer, με τις ευχαριστίες τους για τις υπηρεσίες που παρείχε ως εισηγητής της επιτροπής. Περιλαμβάνει επίσης την απάντηση του G. Baer.

DelC 2 Πρακτικά, αναφορές και απομαγνητοφωνήσεις συνεδριάσεων

Αυτή η ενότητα περιέχει τα πρακτικά, τις αναφορές και τις απομαγνητοφωνήσεις κάθε συνεδρίασης.


DelC 2.1 Πρώτη συνεδρίαση – 13 Σεπτεμβρίου 1988

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής Delors περιλάμβαναν τα εξής: οργανωτικά θέματα (μεταξύ των οποίων το πώς θα αποτυπώνονταν οι συζητήσεις για μελλοντική αναφορά και το κατά πόσον θα έπρεπε να κοινοποιηθούν), η έκθεση Werner και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής.


DelC 2.2 Δεύτερη συνεδρίαση – 10 Οκτωβρίου 1988

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής Delors περιλάμβαναν τα εξής: τα χαρακτηριστικά και τις επιδράσεις μιας οικονομικής ένωσης που θα συμβάδιζε με μια νομισματική ένωση, ιδίως τις σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις πολιτικές και τις θεσμικές ρυθμίσεις. Συμπεριλαμβάνεται και μια πρώτη συζήτηση σχετικά με το περίγραμμα της τελικής έκθεσης.

Μεταξύ των εγγράφων της συνεδρίασης αναφέρονται ρητώς τα ακόλουθα:

  • DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle)
  • DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)
  • DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)
  • DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)

DelC 2.3 Τρίτη συνεδρίαση – 8 Νοεμβρίου 1988

Η τρίτη συνεδρίαση της επιτροπής Delors επικεντρώθηκε στα πρώτα βήματα προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, με έμφαση στις θεσμικές αλλαγές και στο κατά πόσον η Οικονομική και Νομισματική Ένωση θα ήταν εφικτή χωρίς νομικές αλλαγές.

Μεταξύ των εγγράφων της συνεδρίασης αναφέρονται ρητώς τα ακόλουθα:

  • DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)
  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
  • DelC 6.5 The Working of the EMS: A Personal Assessment (J. Godeaux)

DelC 2.4 Τέταρτη συνεδρίαση – 13 Δεκεμβρίου 1988

Η τέταρτη συνεδρίαση της επιτροπής Delors επικεντρώθηκε εξ ολοκλήρου στη δομή της τελικής έκθεσης.

Ο J. de Larosière παρουσίασε την ακόλουθη μελέτη:

  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)

DelC 2.5 Πέμπτη συνεδρίαση – 10 Ιανουαρίου 1989

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την πέμπτη συνεδρίαση της επιτροπής Delors περιλάμβαναν τα εξής: το κεφάλαιο ΙΙΙ της τελικής έκθεσης (ιδίως όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Αποθεματικό Ταμείο και τη θέσπιση νέας συνθήκης), το ECU και οργανωτικά θέματα όπως ο ρόλος της Επιτροπής.


DelC 2.6 Έκτη συνεδρίαση – 14 Φεβρουαρίου 1989

Η έκτη συνεδρίαση της επιτροπής Delors επικεντρώθηκε στο περίγραμμα της δομής της τελικής έκθεσης. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ιδιαιτέρως ήταν: ένα λειτουργικό πλαίσιο για τη νομισματική ένωση, οι στόχοι της, το ECU, ο ορισμός της οικονομικής ένωσης, οι κοινές πολιτικές, περιφερειακές διαφορές και ο ρόλος, η εντολή, οι λειτουργίες και η διάρθρωση του θεσμικού οργάνου που θα μπορούσε να δημιουργηθεί προκειμένου να υλοποιήσει την Οικονομική και Νομισματική Ένωση.


DelC 2.7 Έβδομη συνεδρίαση – 14 Μαρτίου 1989

Η έβδομη συνεδρίαση της επιτροπής Delors επικεντρώθηκε στο περίγραμμα της δομής της τελικής έκθεσης. Μεταξύ των ειδικών θεμάτων που συζητήθηκαν συγκαταλέγονταν οι αλλαγές της συνθήκης, οι πολιτικές, η σχέση με τον πολιτικό τομέα, οι στόχοι της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και τα πρακτικά βήματα προς αυτήν, καθώς και το ECU.


DelC 2.8 Όγδοη συνεδρίαση – 11 και 12 Απριλίου 1989

Η όγδοη συνεδρίαση της επιτροπής Delors επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση της έκθεσης. Μεταξύ των ιδιαίτερων θεμάτων που συζητήθηκαν συγκεταλέγονταν  οι νομικές απαιτήσεις, οι αλλαγές της συνθήκης, η σχέση με τον πολιτικό τομέα, τα πρακτικά βήματα προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.


DelC 2.9 Άτυπες συνεδριάσεις

Αυτή η υποενότητα περιέχει σημειώσεις από άτυπες συνεδριάσεις μεταξύ μελών της επιτροπής Delors. Οι ημερομηνίες των εγγράφων κυμαίνονται από τις 19 Ιουλίου 1988 μέχρι τις 23 Μαρτίου 1989.

DelC 3 Έκθεση για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Αυτή η ενότητα περιέχει την έκθεση που δημοσίευσε η επιτροπή με τίτλο «Έκθεση για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», γνωστή και ως έκθεση Delors, καθώς και τα σχέδιά της.


DelC 3 Έκθεση για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Οι ημερομηνίες των σχεδίων της έκθεσης και των αντίστοιχων σχολίων της επιτροπής κυμαίνονται από τις 22 Ιουλίου 1988 μέχρι τις 12 Απριλίου 1989.

DelC 4 Συλλογή εγγράφων που υπεβλήθησαν στην επιτροπή – εισαγωγικό σημείωμα

Αυτή η ενότητα περιέχει την εισαγωγή στη Συλλογή Εγγράφων. Περιέχει το εισαγωγικό σημείωμα, τον πίνακα περιεχομένων και την έκθεση με τίτλο «The Werner Report Revisited», όπως εμφανίζεται στον πίνακα περιεχομένων. Οι υποενότητες περιέχουν τα διάφορα σχέδια και σχόλια για κάθε έγγραφο.


DelC 4.1 Εισαγωγή και πίνακας περιεχομένων

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του εισαγωγικού σημειώματος και των αντίστοιχων σχολίων καθώς και ο πίνακας περιεχομένων της Συλλογής Εγγράφων κυμαίνονται από τις 30 Μαρτίου μέχρι τις 14 Ιουλίου 1989.


DelC 4.2 The Werner Report revisited (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του εγγράφου και των αντίστοιχων σχολίων κυμαίνονται από τις 14 Ιουλίου 1988 μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1989.

Αυτό το έγγραφο αναφέρεται ρητώς στον κατάλογο εγγράφων της πρώτης συνεδρίασης.

DelC 5 Συλλογή εγγράφων που υπεβλήθησαν στην Επιτροπή – έγγραφα σχετικά με την οικονομική ένωση

Αυτή η ενότητα αντιστοιχεί στη Συλλογή Εγγράφων όσον αφορά την κατηγορία «οικονομική ένωση», όπως εμφανίζεται στον πίνακα περιεχομένων. Οι υποενότητες περιέχουν τα διάφορα σχέδια κάθε εγγράφου και τα αντίστοιχα σχόλια.


DelC 5.1 Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe (J. Delors)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του εγγράφου και των αντίστοιχων σχολίων κυμαίνονται από τις 26 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 1988.


DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle)

Τα σχέδια του εγγράφου και τα αντίστοιχα σχόλια δεν φέρουν ημερομηνία.

Αυτό το έγγραφο αναφέρεται ρητώς στον κατάλογο εγγράφων της δεύτερης συνεδρίασης.


DelC 5.3 Regional Implications of Economic and Monetary Integration (J. Delors)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του εγγράφου και των αντίστοιχων σχολίων κυμαίνονται από τις 25 μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 1989.


DelC 5.4 Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union (A. Lamfalussy)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του εγγράφου και των αντίστοιχων σχολίων κυμαίνονται από τις 27 Οκτωβρίου 1988 μέχρι τις 6 Ιουλίου 1989.

DelC 6 Συλλογή εγγράφων που υπεβλήθησαν στην Επιτροπή – έγγραφα σχετικά με τη νομισματική ένωση

Αυτή η ενότητα αντιστοιχεί στη Συλλογή Εγγράφων όσον αφορά την κατηγορία «νομισματική ένωση», όπως εμφανίζεται στον πίνακα περιεχομένων. Οι υποενότητες περιέχουν τα διάφορα σχέδια κάθε εγγράφου και τα αντίστοιχα σχόλια. 


DelC 6.1 The Further Development of the European Monetary System (K.O. Pöhl)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του εγγράφου και των αντίστοιχων σχολίων  κυμαίνονται από τις 7 Οκτωβρίου 1988 μέχρι τις 6 Ιουλίου 1989.


DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου είναι η τελική του έκδοση, με ημερομηνία Ιουνίου 1989.

Αυτό το έγγραφο αναφέρεται ρητώς στον κατάλογο εγγράφων της τρίτης συνεδρίασης.


DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του εγγράφου και των αντίστοιχων σχολίων κυμαίνονται από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 1988.

Αυτό το έγγραφο αναφέρεται ρητώς στον κατάλογο εγγράφων της τρίτης και της τέταρτης συνεδρίασης.


DelC 6.4 The ECU as a Parallel Currency (W. Duisenberg)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του εγγράφου και των αντίστοιχων σχολίων κυμαίνονται από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 1988.


DelC 6.5 The Working of the EMS: a Personal Assessment (J. Godeaux)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του εγγράφου και των αντίστοιχων σχολίων κυμαίνονται από τις 2 Νοεμβρίου 1988 μέχρι τις 11 Απριλίου 1989.

Αυτό το έγγραφο αναφέρεται ρητώς στον κατάλογο εγγράφων της τρίτης συνεδρίασης.


DelC 6.6 The ECU Banking Market (A. Lamfalussy)

Τα σχέδια του εγγράφου και τα αντίστοιχα σχόλια έχουν ημερομηνία την 1η Δεκεμβρίου 1988.


DelC 6.7 The ECU, the Common Currency and the Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του εγγράφου και των αντίστοιχων σχολίων κυμαίνονται από τις 4 Ιανουαρίου μέχρι τις 10 Ιουλίου 1989.


DelC 6.8 A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary (A. Lamfalussy)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του εγγράφου και των αντίστοιχων σχολίων κυμαίνονται από τις 30 Ιανουαρίου μέχρι τις 23 Μαΐου 1989.


DelC 6.9 The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision-making Provided by the EMS and EMU (P. Jaans)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου δεν φέρει ημερομηνία.


DelC 6.10 An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe (C. Ciampi)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου έχει ημερομηνία Απριλίου 1989.

DelC 7 Συνοδευτικά έγγραφα - μελών της Επιτροπής

Αυτή η ενότητα περιέχει έγγραφα που υπεβλήθησαν στην Επιτροπή αλλά δεν περιλαμβάνονται στη Συλλογή Εγγράφων. Περιέχει έγγραφα που υπεβλήθησαν από μέλη της Επιτροπής. Οι υποενότητες περιέχουν τα διάφορα σχέδια κάθε εγγράφου και τα αντίστοιχα σχόλια.


DelC 7.1 A European Central Banking System: Some Institutional Considerations (N. Thygesen)

Τα σχέδια του εγγράφου και τα αντίστοιχα σχόλια έχουν ημερομηνία την 26η Οκτωβρίου 1988.


DelC 7.2 Economic and Monetary Union: the Main Issues (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του εγγράφου και των αντίστοιχων σχολίων κυμαίνονται από τις 18 Αυγούστου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1988.


DelC 7.3 Economic Union: Implications of a Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του εγγράφου και των αντίστοιχων σχολίων κυμαίνονται από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 1988.


DelC 7.4 Features of a European Central Bank Statute (K.O. Pöhl)

Η ημερομηνία των σχολίων επί του εγγράφου είναι η 6η Ιανουαρίου 1989.

DelC 7.5 Monetary Union and a European System of Central Banks (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του εγγράφου και των αντίστοιχων σχολίων κυμαίνονται από τις 21 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 1988.


DelC 7.6 Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration (N. Thygesen)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου έχει ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 1989.


DelC 7.7 Outline of Problems Connected with a European Economic Union (K.O. Pöhl)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του εγγράφου και των αντίστοιχων σχολίων κυμαίνονται από τις 9 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1988.


DelC 7.8 Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy (C. Ciampi)

Τα σχέδια του εγγράφου και τα αντίστοιχα σχόλια έχουν ημερομηνία την 8η Φεβρουαρίου 1989.


DelC 7.9 Propositions relating to the ECU (επιτροπή Delors )

Τα σχέδια του εγγράφου και τα αντίστοιχα σχόλια έχουν ημερομηνία από τις 27 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 1989.


DelC 7.10 Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique (J. Mingasson)

Τα σχέδια του εγγράφου και τα αντίστοιχα σχόλια είτε έχουν ημερομηνία την 14η Οκτωβρίου 1988 είτε δεν φέρουν ημερομηνία.


DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του ερωτηματολογίου, των αντίστοιχων σχολίων και των απαντήσεων κυμαίνονται από τις 11 Οκτωβρίου 1988 μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 1989.

Αυτό το έγγραφο αναφέρεται ρητώς στον κατάλογο εγγράφων της δεύτερης συνεδρίασης.


DelC 7.12 Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του εγγράφου και των αντίστοιχων σχολίων κυμαίνονται από τις 20 Ιανουαρίου μέχρι τις 12 Απριλίου 1989.


DelC 7.13 Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions (M. Emerson)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου έχει ημερομηνία την 1η Νοεμβρίου 1988.


DelC 7.14 The Ciampi/Thygesen Scheme

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου έχει ημερομηνία την 10η Μαρτίου 1989.


DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)

Τα σχέδια του εγγράφου και τα αντίστοιχα σχόλια είτε έχουν ημερομηνία την 7η Ιανουαρίου 1989 είτε δεν φέρουν ημερομηνία.

Αυτό το έγγραφο αναφέρεται ρητώς στον κατάλογο εγγράφων της δεύτερης συνεδρίασης.


DelC 7.16 The Legal Status of the Bank of Spain (M. Rubio)

Τα σχέδια του εγγράφου και τα αντίστοιχα σχόλια δεν φέρουν ημερομηνία.

DelC 8 Συνοδευτικά έγγραφα - άλλων

Αυτή η ενότητα περιέχει έγγραφα που υπεβλήθησαν στην Επιτροπή αλλά δεν περιλαμβάνονται στη Συλλογή Εγγράφων. Περιέχει έγγραφα που υπεβλήθησαν από πρόσωπα ή οργανισμούς εκτός της επιτροπής. Οι υποενότητες περιέχουν τα διάφορα σχέδια κάθε εγγράφου και τα αντίστοιχα σχόλια.


DelC 8.1 Alternative Paradigms for Monetary Union (D. Gros)

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του εγγράφου και των αντίστοιχων σχολίων κυμαίνονται από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 1988.


DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου έχει ημερομηνία την 25η Ιανουαρίου 1989.

Αυτό το έγγραφο αναφέρεται ρητώς στον κατάλογο εγγράφων της δεύτερης συνεδρίασης.


DelC 8.3 Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union

Οι ημερομηνίες των σχεδίων του εγγράφου και των αντίστοιχων σχολίων κυμαίνονται από τις 24 Ιανουαρίου μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 1989.


DelC 8.4 Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire (Υπουργείο Οικονομίας, Δανία)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου έχει ημερομηνία την 9η Νοεμβρίου 1989.


DelC 8.5 L'Efficacité Économique des Politiques Régionales (J. Drevet)

Τα σχέδια του εγγράφου και τα αντίστοιχα σχόλια είτε έχουν ημερομηνία Δεκεμβρίου 1988 είτε δεν φέρουν ημερομηνία.


DelC 8.6 Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου έχει ημερομηνία την 22α Δεκεμβρίου 1988.


DelC 8.7 Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire (Groupe Lacroix)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου έχει ημερομηνία την 23η Ιανουαρίου 1989.


DelC 8.8 Loi Organique Communautaire (C. Ehlermann)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου έχει ημερομηνία την 14η Νοεμβρίου 1988.


DelC 8.9 Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM (C. Ehlermann)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου έχει ημερομηνία την 14η Νοεμβρίου 1988.


DelC 8.10 Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992

Το σχέδιο του εγγράφου και τα αντίστοιχα σχόλια δεν φέρουν ημερομηνία.


DelC 8.11 Note sur la Politique Régionale (J. van Ginderachter)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου έχει ημερομηνία την 31η Οκτωβρίου 1988.


DelC 8.12 Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde (University of Strathclyde)

Τα σχέδια του εγγράφου και τα αντίστοιχα σχόλια έχουν ημερομηνία από τις 16 μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 1988.


DelC 8.13 Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat)

Το σχέδιο του εγγράφου και τα αντίστοιχα σχόλια έχουν ημερομηνία την 18η Ιανουαρίου 1989.


DelC 8.14 The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union (The Economist)

Αυτό το φωτοτυπημένο άρθρο δεν φέρει ημερομηνία.


DelC 8.15 The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου έχει ημερομηνία την 19η Δεκεμβρίου 1988.


DelC 8.16 The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union

Το σχέδιο του εγγράφου και τα αντίστοιχα σχόλια έχουν ημερομηνία την 7η Νοεμβρίου 1988.


DelC 8.17 The Federal Reserve System: Origins and Development (P. van den Bergh)

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου έχει ημερομηνία την 23η Οκτωβρίου 1988.


DelC 8.18 The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark

Η μόνη διαθέσιμη έκδοση αυτού του εγγράφου έχει ημερομηνία την 3η Ιανουαρίου 1989.


DelC 8.19 The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.

Αυτή η υποενότητα περιέχει την έκδοση “The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.” (1937).


DelC 8.20 The Flaw in Europe's Tax Strategy (The Wall Street Journal)

Αυτή η υποενότητα περιέχει φωτοτυπία σελίδας της επιθεώρησης The Wall Street Journal της 30ής Μαρτίου 1989.

DelC 9 Εξωτερική επικοινωνία

Αυτή η ενότητα περιέχει αλληλογραφία με φορείς εκτός της επιτροπής Delors και ομιλίες μελών της επιτροπής σε εξωτερικές εκδηλώσεις σχετικά με το έργο τους. Περιέχει αιτήματα για πληροφόρηση ή για αντίγραφα της τελικής έκδοσης, καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις. Δεν περιέχει συνοδευτικά έγγραφα ούτε αλληλογραφία σε σχέση με αυτά.


DelC 9 Εξωτερική επικοινωνία

Οι ημερομηνίες της εξωτερικής αλληλογραφίας και των ομιλιών κυμαίνονται από τις 15 Νοεμβρίου 1988 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 1989.