A Delors-bizottság (1988–1989)

A Gazdasági és Monetáris Uniót Vizsgáló Bizottságot, ismertebb nevén a Delors-bizottságot, 1988 júniusában állították fel. Az Európai Tanácstól azt a megbízatást kapta, hogy tanulmányozza az európai gazdasági és monetáris unió megvalósításának lehetőségét, és javaslatokat dolgozzon ki ennek konkrét szakaszairól. A bizottságot Jacques Delors, az Európai Bizottság akkori elnöke vezette. Tagjai az Európai Gazdasági Közösség tagállami központi bankjainak elnökei és egyéb személyek voltak. Utóbbiak között volt Lámfalussy Sándor, a bázeli Nemzetközi Fizetések Bankjának akkori vezérigazgatója, később az Európai Monetáris Intézet első elnöke.

A Delors-bizottság teljesítette megbízatását, amikor 1989 áprilisában kiadta a „Gazdasági és monetáris unió az Európai Közösségben" című jelentését. Ebben egyéb javaslatok mellett a gazdasági és monetáris unió megvalósítását három szakaszban vázolta fel, és hozzájárult a monetáris és gazdasági egységesítési folyamat továbbviteléhez.

A gazdasági és monetáris unió tanulmányozásával megbízott Delors-bizottság papíralapú iratait 15 irattári dobozban tároljuk. A zömében angol és francia nyelvű iratállomány az 1988. szeptember és 1989. október közötti időszakban keletkezett. A levéltári állományok mind az ülések dokumentációját, mind magával a Delors-jelentéssel kapcsolatos előkészítő anyagokat magukban foglalják. 2019 decemberéig a teljes állomány az alábbi katalóguson keresztül elektronikusan elérhető lesz; a feltöltés a tervek szerint júniusban indul.

Keresés a katalógusban a közzétett iratok között

DelC 1 Szervezés

Ebben a részben az ülések szervezésével és egyéb adminisztratív ügyekkel kapcsolatos állományok találhatók.


DelC 1.1 Ülésszervezés

Ebben az alrészben az ülések beosztásai, a résztvevők névjegyzékei, a tagok szervezeteinek címjegyzékei, az ültetési rendek és az utazási tervek találhatók.


DelC 1.2 Tanulmányjegyzékek

Ez az alrész felsorolásokat tartalmaz a bizottságnak kiosztott, illetve ki nem osztott tanulmányokról, a konkrét ülésekhez készült tanulmányokról, valamint a bizottságnak készített vagy készülő tanulmányokról.


DelC 1.3 A végleges jelentés közzététele

Ebben az alrészben a végleges jelentés közzétételével kapcsolatos állományok találhatók a levelezéssel és a végleges jelentés köröztetési listájával együtt.


DelC 1.4 Köszönetnyilvánító levelek

Ebben az alrészben azok a levelek találhatók, amelyeket N. Thygesen, J. Delors, és R. Leigh-Pemberton írt G. Baernek, köszönetet mondva utóbbinak a bizottság részére tett referensi szolgálataiért. Itt szerepel G. Baer válasza is.

DelC 2 Az ülések jegyzőkönyvei, jelentései, átiratai

Ez a rész az egyes ülésekről készült jegyzőkönyveket, jelentéseket és átiratokat foglalja magában.


DelC 2.1 Első ülés – 1988. szeptember 13.

A Delors-bizottság első ülésén tárgyalt témák: szervezeti kérdések (hogyan örökítsék meg a vitákat jövőbeli hivatkozásul, és megosszák-e a bizottságon kívül), a Werner-jelentés és a bizottsági munkarend.


DelC 2.2 Második ülés – 1988. október 10.

A Delors-bizottság második ülésén tárgyalt témák: a monetáris unióval összhangban levő gazdasági unió jellemzői és következményei, különös tekintettel a rögzített árfolyamokra, a politikákra és az intézményi felépítésre. A végleges jelentés vázlatát is ekkor vitatták meg első ízben.

Az ülésdokumentáció név szerint megemlíti a következő tanulmányokat:

  • DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle) [Regionális intézkedések és az európai gazdasági integráció]
  • DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer) [Kérdőív a gazdasági és monetáris unió fokozatos megvalósításával kapcsolatban alkalmazandó főbb eszközökről és szakpolitikai intézkedésekről]
  • DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi) [Az ECU a monetáris unió folyamatában]
  • DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert) [A közösségbeli szociális védelem költségvetési és makrogazdasági vetületei]

DelC 2.3 Harmadik ülés – 1988. november 8.

A Delors-bizottság harmadik ülésének legfontosabb témaköre a gazdasági és monetáris unió felé tett első lépések voltak, hangsúlyozva az intézményi változásokat, és hogy vajon a gazdasági és monetáris unió lehetséges-e jogi átalakulás nélkül.

Az ülésdokumentáció név szerint említi a következő tanulmányokat:

  • DelC 6.2 European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen) [Európai központi banki rendszer: analitikus és operatív megfontolások]
  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière) [Első állomások egy európai tartalékbank felállítása felé vezető úton: európai tartalékalap létrehozása]
  • DelC 6.5 The Working of the EMS: A Personal Assessment (J. Godeaux) [Az EMR működése: személyes értékelés]

DelC 2.4 Negyedik ülés – 1988. december 13.

A Delors-bizottság negyedik ülése teljes egészében a végleges jelentés vázával foglalkozott.

J. de Larosière a következő tanulmányt mutatta be:

  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière) [Első állomások egy európai tartalékbank felállítása felé vezető úton: európai tartalékalap létrehozása]

DelC 2.5 Ötödik ülés – 1989. január 10.

A Delors-bizottság ötödik ülésén tárgyalt témakörök: a végleges jelentés III. fejezete (elsősorban az európai tartalékalap és egy új szerződés megfogalmazása), az ECU és olyan szervezeti kérdések, mint a bizottság szerepe.


DelC 2.6 Hatodik ülés – 1989. február 14.

A Delors-bizottság hatodik ülése a végleges jelentés vázrendszerével foglalkozott. Az érintett témakörök: a monetáris unió működési kerete, céljai, az ECU, a gazdasági unió meghatározása, a közös irányelvek, a regionális különbségek, valamint a gazdasági és monetáris unió megvalósítására létrehozható intézmény szerepe, megbízatása, funkciói és felépítése.


DelC 2.7 Hetedik ülés – 1989. március 14.

A Delors-bizottság hetedik ülése a végleges jelentés vázrendszerével foglalkozott. Az érintett témakörök: a szerződésmódosítások, az irányelvek, a politikai összefüggések, a gazdasági és monetáris unió céljai és a felé vezető gyakorlati lépések, valamint az ECU.


DelC 2.8 Nyolcadik ülés – 1989. április 11–12.

A Delors-bizottság nyolcadik ülésének középpontjában a jelentés véglegesítése állt. A tárgyalt témakörök: jogi követelmények, a szerződésmódosítások, a politikai összefüggések, a gazdasági és monetáris unió felé vezető gyakorlati lépések, valamint megvalósításának időbeli lefutása.


DelC 2.9 Nem hivatalos ülések

Ebben az alrészben a Delors-bizottság tagjai által a nem hivatalos üléseken készített feljegyzések találhatók. Ezek keletkezési időpontjai 1988. július 19. és 1989. március 23. közé esnek.

DelC 3 Jelentés a gazdasági és monetáris unióról az Európai Közösségben

Ebben a részben található a bizottság által kiadott „Jelentés a gazdasági és monetáris unióról az Európai Közösségben”, más néven a Delors-jelentés, valamint ennek tervezetei.


DelC 3 Jelentés a gazdasági és monetáris unióról az Európai Közösségben

A jelentéstervezetek és a bizottsági észrevételek keletkezési időpontjai 1988. július 22. és 1989. április 12. közé esnek.

DelC 4 A bizottságnak benyújtott tanulmányok gyűjteménye – bevezetés

Ebben a részben a tanulmánygyűjtemény bevezetése található, benne egy bevezetővel, a tartalomjegyzékkel és az „Újra a Werner-jelentésről” című beszámolóval, ahogy a tartalomjegyzék mutatja. Az alrészekben az egyes tanulmánytervezetek és a hozzájuk fűzött megjegyzések vannak.


DelC 4.1 Bevezetés és tartalomjegyzék

A bevezető tervezeteinek, a hozzá fűzött megjegyzéseknek és a tanulmánygyűjtemény tartalomjegyzékének keletkezési időpontjai 1989. március 30. és július 14. közöttiek.


DelC 4.2 Újra a Werner-jelentésről (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. július 14. és 1989. szeptember 1. közötti időszakban keletkeztek.

Ezt a tanulmányt az első ülés dokumentációjában cím szerint említik.

DelC 5 A bizottságnak benyújtott tanulmánygyűjtemény – a gazdasági unióval kapcsolatos tanulmányok

Ez a rész a gazdasági unió kategóriájával kapcsolatos tanulmánygyűjteménynek felel meg, a tartalomjegyzék szerint. Az alrészekben az egyes tanulmányok különféle tervezetei és a hozzájuk fűzött megjegyzések vannak.


DelC 5.1 Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe (J. Delors) [Gazdasági és monetáris unió és Európa építésének újraindítása]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. szeptember 26. és 30. közötti időszakban keletkeztek.


DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. Doyle) [Regionális politika és az európai gazdasági integráció]

A tanulmánnyal kapcsolatos tervezeteken és megjegyzéseken nincs dátum.

Ezt a tanulmányt a második ülés dokumentációjában cím szerint említik.


DelC 5.3 Regional Implications of Economic and Monetary Integration (J. Delors) [A gazdasági és monetáris integráció regionális következményei]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1989. január 25-től 30-ig tartó időszakban keletkeztek.


DelC 5.4 Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union (Lámfalussy S.) [A fiskális politikák makroszintű összehangolása az európai gazdasági és monetáris unióban]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. október 27. és 1989. július 6. közötti időszakban keletkeztek.

DelC 6 A bizottságnak benyújtott tanulmánygyűjtemény – a monetáris unióval kapcsolatos tanulmányok

Ez a rész a monetáris unió kategóriájával kapcsolatos tanulmánygyűjteménynek felel meg, a tartalomjegyzék szerint. Az egyes alrészekben ugyanannak a tanulmánynak a különféle tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések találhatók.


DelC 6.1 The Further Development of the European Monetary System (K. O. Pöhl) [Az európai monetáris rendszer továbbfejlesztése]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. október 7. és 1989. július 6. közötti időszakban keletkeztek.


DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen) [Európai központi banki rendszer: analitikus és operatív megfontolások]

A tanulmánynak csak a végleges változata maradt meg, 1989. júniusi dátummal.

Ezt a tanulmányt a harmadik ülés dokumentációjában cím szerint említik.


DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière) [Első állomások egy európai tartalékbank felállítása felé vezető úton: európai tartalékalap létrehozása]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. október 28-tól december 6-ig tartó időszakban keletkeztek.

Ezt a tanulmányt a harmadik és a negyedik ülés dokumentációjában cím szerint említik.


DelC 6.4 The ECU as a Parallel Currency (W. Duisenberg) [Az ECU mint párhuzamos fizetőeszköz]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. október 30-tól november 29-ig tartó időszakban keletkeztek.


DelC 6.5 The Working of the EMS: a Personal Assessment (J. Godeaux) [Az EMS működése: személyes értékelés]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. november 2. és 1989. április 11. közötti időszakban keletkeztek.

Ezt a tanulmányt a harmadik ülés dokumentációjában cím szerint említik.


DelC 6.6 The ECU Banking Market (Lámfalussy S.) [Az ECU banki piaca]

A tanulmánnyal kapcsolatos tervezetek és megjegyzések 1988. december 1-jén keltek.


DelC 6.7 The ECU, the Common Currency and the Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa) [Az ECU, a közös pénznem és a monetáris unió]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1989. január 4-től július 10-ig tartó időszakban keletkeztek.


DelC 6.8 A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary (Lámfalussy S.) [A második szakaszra vonatkozó javaslat, amelyben a monetáris politikai műveleteket közös tulajdonú leányvállalatban központosítják]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1989. január 30-tól május 23-ig tartó időszakban keletkeztek.


DelC 6.9 The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision-making Provided by the EMS and EMU (P. Jaans) [Az EMR és a GMU által biztosított döntéshozói keretek közti alapvető különbség]

A tanulmány egyetlen meglévő változatán nem található dátum.


DelC 6.10 An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe (C. Ciampi) [Az egységesített monetáris politika működési kerete Európában]

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának keltezése 1989 áprilisa.

DelC 7 Támogató tanulmányok – a szerzők bizottsági tagok

Ebben a részben olyan tanulmányok találhatók, amelyeket benyújtottak ugyan a bizottságnak, de a tanulmánygyűjteményben nem szerepelnek. Az idesorolt tanulmányokat a bizottsági tagok nyújtották be. Az alrészek az egyes tanulmányok különféle tervezeteit és a hozzájuk fűzött megjegyzéseket tartalmazzák.


DelC 7.1 A European Central Banking System: Some Institutional Considerations (N. Thygesen) [Európai központi banki rendszer: néhány intézményi szempont]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések 1988. október 26-i keltűek.


DelC 7.2 Economic and Monetary Union: the Main Issues (G. Baer, T. Padoa-Schioppa) [Gazdasági és monetáris unió: a fő kérdések]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. augusztus 18-tól szeptember 1-ig tartó időszakban keletkeztek.


DelC 7.3 Economic Union: Implications of a Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa) [Gazdasági unió: egy monetáris unió következményei]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. szeptember 16-tól október 4-ig tartó időszakban keletkeztek.


DelC 7.4 Features of a European Central Bank Statute (K. O. Pöhl) [Az Európai Központi Bank alapokmányának jellemzői]

A tanulmányhoz fűzött megjegyzések 1989. január 6-i keltűek.

DelC 7.5 Monetary Union and a European System of Central Banks (G. Baer, T. Padoa-Schioppa) [Monetáris unió és a központi bankok európai rendszere]

A tanulmány tervezeteinek és a hozzá fűzött megjegyzéseknek a keltezései 1988. október 21-től 31-ig terjednek.


DelC 7.6 Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration (N. Thygesen) [A monetáris politika céljai és eszközei az integráció fejlett stádiumában]

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának keltezése 1989. január 31.


DelC 7.7 Outline of Problems Connected with a European Economic Union (K. O. Pöhl) [Az európai gazdasági unióval kapcsolatos problémák körvonalai]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. szeptember 9-tól október 6-ig tartó időszakban keletkeztek.


DelC 7.8 Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy (C. Ciampi) [A közös monetáris politika koordinációs határainak leküzdése]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések 1989. február 8-i keltűek.


DelC 7.9 Propositions relating to the ECU (Delors-bizottság) [Az ECU-hoz kapcsolódó javaslatok]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések 1989. január 27. és 31. közötti keltűek.


DelC 7.10 Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique (J. Mingasson)

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések vagy 1988. október 14-i keltűek, vagy nincs rajtuk dátum.


DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer) [Kérdőív a gazdasági és monetáris unió fokozatos megvalósításával kapcsolatban alkalmazandó főbb eszközökről és szakpolitikai intézkedésekről]

A kérdőív tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések és válaszok az 1988. október 11. és 1989. február 10. közötti időszakban keletkeztek.

Ezt a tanulmányt a második ülés dokumentációjában cím szerint említik.


DelC 7.12 Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union [Az ECU-ról és az európai monetáris unióról szóló kérdések és válaszok]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések 1989. január 20. és április 12. közötti keltezésűek.


DelC 7.13 Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions (M. Emerson) [Regionális egyensúlyi mechanizmusok a gazdasági és monetáris uniókban]

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának keltezése 1988. november 1.


DelC 7.14 A Ciampi–Thygesen-terv

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának keltezése 1989. március 10.


DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi) [Az ECU a monetáris unió folyamatában]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések vagy 1989. január 7-i keltűek, vagy nincs rajtuk keltezés.

Ezt a tanulmányt a második ülés dokumentációjában cím szerint említik.


DelC 7.16 The Legal Status of the Bank of Spain (M. Rubio) [A spanyol jegybank jogi státusza]

A tanulmánnyal kapcsolatos tervezeteken és megjegyzéseken nincs dátum.

DelC 8 Támogató tanulmányok – más szerzők

Ebben a részben olyan tanulmányok találhatók, amelyeket benyújtottak ugyan a bizottságnak, de a tanulmánygyűjteményben nem szerepelnek. Az idesorolt tanulmányokat a bizottságon kívüli személyek vagy szervezetek nyújtották be. Az alrészek az egyes tanulmányok különféle tervezeteit és a hozzájuk fűzött megjegyzéseket tartalmazzák.


DelC 8.1 Alternative Paradigms for Monetary Union (D. Gros) [A monetáris unió alternatív paradigmái]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1988. október 10-től november 21-ig tartó időszakban keletkeztek.


DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert) [A közösségbeli szociális védelem költségvetési és makrogazdasági vetületei]

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának keltezése 1989. január 25.

Ezt a tanulmányt a második ülés dokumentációjában cím szerint említik.


DelC 8.3 Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union [A gazdasági és monetáris unió költségeivel és előnyeivel kapcsolatos megfontolások]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések az 1989. január 24-tól február 20-ig tartó időszakban keletkeztek.


DelC 8.4 Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire (Gazdasági Minisztérium, Dánia)

A tanulmány egyetlen elérhető változatának keltezése 1989. november 9.


DelC 8.5 L'Efficacité Économique des Politiques Régionales (J. Drevet)

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések vagy 1988. decemberi keltűek, vagy nincs rajtuk dátum.


DelC 8.6 Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának keltezése 1988. december 22.


DelC 8.7 Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire (Groupe Lacroix)

A tanulmány egyetlen elérhető változatának keltezése 1989. január 23.


DelC 8.8 Loi Organique Communautaire (C. Ehlermann)

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának keltezése 1988. november 14.


DelC 8.9 Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM (C. Ehlermann)

A tanulmány egyetlen elérhető változatának keltezése 1988. november 14.


DelC 8.10 Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992 [Monetáris politika és pénzügyi integráció: 1992 következményei]

A tanulmánnyal kapcsolatos tervezeteken és megjegyzéseken nincs dátum.


DelC 8.11 Note sur la Politique Régionale (J. van Ginderachter)

A tanulmány egyetlen elérhető verziójának keltezése 1988. október 31.


DelC 8.12 Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde (Strathclyde Egyetem) [A monetáris unión belüli regionális politika: Strathclyde-esettanulmány]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések 1988. december 16. és 21. közötti keltűek.


DelC 8.13 Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat) [Néhány technikai megfontolás a gazdasági és monetáris unió előnyeiről]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések 1989. január 18-i keltűek.


DelC 8.14 The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union (The Economist) [Az európai monetáris unió mindszenti kiáltványa]

A cikk fénymásolatán nem található dátum.


DelC 8.15 The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union [A gazdaságpolitikai jogkörök megoszlása a föderális gazdasági és monetáris unió közfinanszírozásában]

A dokumentum egyetlen elérhető verziójának keltezése 1988. december 19.


DelC 8.16 The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union [Az Európai Monetáris Rendszer gazdaság- és monetáris politikai összefüggései: az európai monetáris unió felé haladás jövőjének tanulságai]

A tanulmány tervezetei és a hozzá fűzött megjegyzések 1988. november 7-i keltűek.


DelC 8.17 The Federal Reserve System: Origins and Development (P. van den Bergh) [A Federal Reserve System gyökerei és fejlődése]

A dokumentum egyetlen elérhető változatának keltezése 1988. október 23.


DelC 8.18 The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark [A jegybank és a politikai hatóságok közötti jogi kapcsolat Dániában]

A dokumentum egyetlen elérhető verziójának keltezése 1989. január 3.


DelC 8.19 The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc. [A Dán Nemzeti Bank: törvény, rendeletek stb.]

Ez az alrész a „The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.” című, 1937. évi kiadványt foglalja magában.


DelC 8.20 The Flaw in Europe's Tax Strategy (The Wall Street Journal) [A hiba Európa adóstratégiájában]

Ebben az alrészben a The Wall Street Journal 1989. március 30-i számából egy oldal fénymásolata található.

DelC 9 Külső kommunikáció

Ebben az alrészben a Delors-bizottságon kívüli személyekkel és szervezetekkel való levelezés található, valamint a bizottsági tagok által a munkájukról külső rendezvényeken mondott beszédek. Felvilágosítás iránti kéréseket vagy a végleges jelentés példányainak igényléseit tartalmazza, valamint az ezekre küldött válaszokat. Nem tartalmaz támogató tanulmányokat és ezekre vonatkozó levelezést.


DelC 9 Külső kommunikáció

A külső levelezés és a beszédek keltezései 1988. november 15. és 1989. november 18. közé esnek.