Komitet Delorsa (1988–1989)

Komitet ds. Badań nad Unią Gospodarczą i Walutową, tzw. komitet Delorsa, został powołany przez Radę Europejską w czerwcu 1988 do przeanalizowania i wyznaczenia konkretnych etapów tworzenia europejskiej unii gospodarczej i walutowej. Na jego czele stanął Jacques Delors, ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej. W skład komitetu weszli prezesi banków centralnych państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i kilku innych członków. Wśród nich był Alexandre Lamfalussy, wówczas dyrektor naczelny Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, a później – pierwszy prezes Europejskiego Instytutu Walutowego.

Zwieńczeniem prac Komitetu Delorsa było wydane w kwietniu 1989 „Sprawozdanie w sprawie unii gospodarczej i walutowej we Wspólnocie Europejskiej”. Wśród wskazanych rozwiązań znalazła się propozycja stworzenia tej unii w trzech etapach. Prace komitetu pomogły w zaplanowaniu procesu unifikacji walutowej i gospodarczej.

Akta komitetu Delorsa, w większości sporządzone po angielsku i francusku, dotyczą posiedzeń z okresu od września 1988 do kwietnia 1989 oraz opracowania i ukończenia ostatecznego sprawozdania. Dokumenty są w formie papierowej i mieszczą się w 12 kartonach.