Delorsin komitea (1988–1989)

Talous- ja rahaliittoa pohjustava komitea (Committee for the study of economic and monetary union) eli Delorsin komitea perustettiin kesäkuussa 1988. Eurooppa-neuvosto antoi komitean tehtäväksi tutkia ja ehdottaa konkreettisia vaiheita, joiden kautta talous- ja rahaliittoon edettäisiin. Komiteaa johti Euroopan komission silloinen puheenjohtaja Jacques Delors, ja se koostui pääasiassa Euroopan talousyhteisön jäsenmaiden keskuspankkien pääjohtajista. Komitean muita jäseniä oli esimerkiksi Kansainvälisen järjestelypankin johtajistoon tuolloin kuulunut Alexandre Lamfalussy, josta tuli myöhemmin Euroopan rahapoliittisen instituutin (EMI) ensimmäinen puheenjohtaja.

Delorsin komitea julkaisi työnsä päätteeksi huhtikuussa 1989 talous- ja rahaliittoa käsittelevän raportin ”Report on Economic and Monetary Union in the European Community”, joka tunnetaan Delorsin raporttina. Muiden ehdotusten lisäksi raportissa esitettiin talous- ja rahaliiton perustamista kolmessa vaiheessa ja hahmoteltiin tarvittavaa yhtenäistämistä.

Delorsin komitean aineisto on paperimuodossa, ja sitä säilytetään 15 arkistolaatikossa. Aineiston asiakirjat on laadittu pääasiassa englanniksi tai ranskaksi, ja ne kattavat syyskuun 1988 ja lokakuun 1989 välisen ajanjakson. Aineisto sisältää sekä kokousasiakirjoja että Delorsin raportin valmisteluasiakirjoja. Koko aineisto tulee saataville sähköisessä muodossa alla olevan luettelon kautta joulukuuhun 2019 mennessä. Aineistoa aletaan ladata verkkoon kesäkuussa.

Etsi julkistettuja asiakirjoja arkistosta

DelC 1 Järjestelyt

Tässä osiossa on kokousjärjestelyihin ja muihin hallinnollisiin asioihin liittyvää aineistoa.


DelC 1.1 Kokousjärjestelyt

Tässä alaosiossa ovat kokousaikataulut, osallistujaluettelot ja jäsenten organisaatioiden osoiteluettelo, istumajärjestykset sekä matkajärjestelyt.


DelC 1.2 Asiakirjaluettelot

Tässä alaosiossa ovat luettelot komitealle jaetuista ja jakamatta jätetyistä asiakirjoista, yksittäisten kokousten asiakirjoista sekä komiteaa varten laadituista tai laadittavana olleista asiakirjoista.


DelC 1.3 Loppuraportin julkaiseminen

Tässä alaosiossa on loppuraportin julkaisemiseen liittyvä aineisto, mukaan lukien kirjeenvaihto, sekä loppuraportin jakeluluettelo.


DelC 1.4 Kiitoskirjeet

Tässä alaosiossa ovat N. Thygesenin, J. Delorsin ja R. Leigh-Pembertonin G. Baerille osoittamat kiitoskirjeet hänen työstään komitean esittelijänä. Alaosiossa on myös G. Baerin vastaus.

DelC 2 Kokouspöytäkirjat, raportit ja sanatarkat kokousselostukset

Tässä osiossa ovat kunkin kokouksen pöytäkirjat, raportit ja sanatarkat kokousselostukset.


DelC 2.1 Ensimmäinen kokous 13.9.1988

Delorsin komitean ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin muun muassa seuraavista aiheista: järjestelykysymykset (esimerkiksi se, miten keskustelut tallennettaisiin vastaisen varalle ja julkistettaisiinko ne ulkopuolisille), Wernerin raportti ja komitean työskentelyaikataulu.


DelC 2.2 Toinen kokous 10.10.1988

Delorsin komitean toisessa kokouksessa keskusteltiin muun muassa seuraavista aiheista: rahaliiton kanssa yhteensopivan talousliiton ominaisuudet ja edellytykset, erityisesti kiinteät valuuttakurssit, toimintalinjaukset ja institutionaaliset järjestelyt. Tässä kokouksessa alettiin myös hahmotella loppuraporttia.

Kokousaineistossa mainitaan nimenomaisesti seuraavat asiakirjat:

  • DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle)
  • DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)
  • DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)
  • DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)

DelC 2.3 Kolmas kokous 8.11.1988

Delorsin komitean kolmannessa kokouksessa huomio oli talous- ja rahaliiton valmistelun ensivaiheissa. Kokouksessa käsiteltiin etenkin institutionaalisia muutoksia ja kysymystä siitä, olisiko talous- ja rahaliitto mahdollinen ilman lainsäädännön muutoksia.

Kokousaineistossa mainitaan nimenomaisesti seuraavat asiakirjat:

  • DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)
  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
  • DelC 6.5 The Working of the EMS: A Personal Assessment (J. Godeaux)

DelC 2.4 Neljäs kokous 13.12.1988

Delorsin komitean neljännessä kokouksessa käsiteltiin ainoastaan loppuraportin luonnosta.

J. de Larosière esitteli seuraavan asiakirjan:

  • DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)

DelC 2.5 Viides kokous 10.1.1989

Delorsin komitean viidennessä kokouksessa keskusteltiin muun muassa seuraavista aiheista: loppuraportin III luku (erityisesti eurooppalainen vararahasto, European Reserve Fund, sekä uuden perussopimuksen laatiminen), ecu ja järjestelykysymykset, kuten komitean rooli.


DelC 2.6 Kuudes kokous 14.2.1989

Delorsin komitean kuudennessa kokouksessa keskityttiin loppuraportin luonnokseen. Erityisiä aiheita olivat rahaliiton tavoitteet ja sen operatiiviset järjestelyt, ecu, talousliiton määritelmä, yhteiset toimintalinjaukset, alueelliset erot sekä talous- ja rahaliiton täytäntöönpanijaksi perustettavan toimielimen rooli, mandaatti, tehtävät ja rakenne.


DelC 2.7 Seitsemäs kokous 14.3.1989

Delorsin komitean seitsemännessä kokouksessa keskityttiin loppuraportin luonnokseen. Erityisiä aiheita olivat perussopimusten muutokset, toimintalinjaukset, suhde politiikkaan, talous- ja rahaliiton tavoitteet ja sen käytännön valmistelut sekä ecu.


DelC 2.8 Kahdeksas kokous 11.–12.4.1989

Delorsin komitean kahdeksannessa kokouksessa keskityttiin raportin viimeistelyyn. Erityisiä aiheita olivat lainsäädännölliset vaatimukset, perussopimusten muutokset, suhde politiikkaan sekä talous- ja rahaliiton käytännön valmistelut ja sen täytäntöönpanon aikataulu.


DelC 2.9 Epäviralliset tapaamiset

Tässä alaosiossa ovat Delorsin komitean jäsenten keskinäisissä epävirallisissa tapaamisissa tehdyt muistiinpanot. Asiakirjat ovat aikaväliltä 19.7.1988–23.3.1989.

DelC 3 Komitean raportti ”Report on Economic and Monetary Union in the European Community”

Tässä osiossa ovat komitean julkaisema raportti talous- ja rahaliitosta Euroopan yhteisössä eli Delorsin raportti ja sen luonnokset.


DelC 3 Report on Economic and Monetary Union in the European Community

Raportin luonnokset ja komitean kommentit ovat aikaväliltä 22.7.1988–12.4.1989.

DelC 4 Komitealle esitettyjen asiakirjojen kokoelma ”Collection of Papers” – johdanto

Tässä osiossa on johdanto ”Collection of Papers” ‑asiakirjakokoelmaan. Siihen sisältyvät kokoelman alkuhuomautus, sisällysluettelo sekä raportti ”The Werner Report Revisited”. Alaosioissa ovat kunkin asiakirjan eri luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit.


DelC 4.1 Alkuhuomautus ja sisällysluettelo

”Collection of Papers” ‑asiakirjakokoelman alkuhuomautuksen ja sisällysluettelon luonnokset ja niistä esitetyt kommentit ovat aikaväliltä 30.3.–14.7.1989.


DelC 4.2 The Werner Report Revisited (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Tämän raportin luonnokset ja raportista esitetyt kommentit ovat aikaväliltä 14.7.1988–1.9.1989.

Tämä asiakirja mainitaan nimenomaisesti ensimmäisen kokouksen aineistossa.

DelC 5 Komitealle esitettyjen asiakirjojen kokoelma – talousliittoa koskevat asiakirjat

Tämä osio kattaa talousliittoa koskevan osuuden ”Collection of Papers” ‑asiakirjakokoelman sisällysluettelossa. Alaosioissa ovat kunkin asiakirjan eri luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit.


DelC 5.1 Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe (J. Delors)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 26.–30.9.1988.


DelC 5.2 Regional Policy and European Economic Integration (M. Doyle)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat päiväämättömiä.

Tämä asiakirja mainitaan nimenomaisesti toisen kokouksen aineistossa.


DelC 5.3 Regional Implications of Economic and Monetary Integration (J. Delors)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 25.–30.1.1989.


DelC 5.4 Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union (A. Lamfalussy)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 27.10.1988–6.7.1989.

DelC 6 Komitealle esitettyjen asiakirjojen kokoelma – rahaliittoa koskevat asiakirjat

Tämä osio kattaa rahaliittoa koskevan osuuden ”Collection of Papers” ‑asiakirjakokoelman sisällysluettelossa. Alaosioissa ovat kunkin asiakirjan eri luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit.


DelC 6.1 The Further Development of the European Monetary System (K. O. Pöhl)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 7.10.1988–6.7.1989.


DelC 6.2 A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)

Tämän asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on kesäkuussa 1989 päivätty lopullinen versio.

Tämä asiakirja mainitaan nimenomaisesti kolmannen kokouksen aineistossa.


DelC 6.3 First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 28.10.–6.12.1988.

Tämä asiakirja mainitaan nimenomaisesti kolmannen ja neljännen kokouksen aineistossa.


DelC 6.4 The ECU as a Parallel Currency (W. Duisenberg)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 30.10.–29.11.1988.


DelC 6.5 The Working of the EMS: a Personal Assessment (J. Godeaux)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 2.11.1988–11.4.1989.

Tämä asiakirja mainitaan nimenomaisesti kolmannen kokouksen aineistossa.


DelC 6.6 The ECU Banking Market (A. Lamfalussy)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit on päivätty 1.12.1988.


DelC 6.7 The ECU, the Common Currency and the Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 4.1.–10.7.1989.


DelC 6.8 A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary (A. Lamfalussy)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 30.1.–23.5.1989.


DelC 6.9 The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision-making Provided by the EMS and EMU (P. Jaans)

Tämän asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päiväämätön.


DelC 6.10 An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe (C. Ciampi)

Tämän asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on huhtikuulta 1989.

DelC 7 Komitean jäsenten laatimat tausta-asiakirjat

Tässä osiossa on komitealle esitettyjä asiakirjoja, jotka eivät sisälly ”Collection of Papers” ‑kokoelmaan. Nämä asiakirjat ovat komitean jäsenten esittämiä. Alaosioissa ovat kunkin asiakirjan eri luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit.


DelC 7.1 A European Central Banking System: Some Institutional Considerations (N. Thygesen)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit on päivätty 26.10.1988.


DelC 7.2 Economic and Monetary Union: the Main Issues (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 18.8.–1.9.1988.


DelC 7.3 Economic Union: Implications of a Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 16.9.–4.10.1988.


DelC 7.4 Features of a European Central Bank Statute (K.O. Pöhl)

Tämän asiakirjan kommentit on päivätty 6.1.1989.

DelC 7.5 Monetary Union and a European System of Central Banks (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 21.–31.10.1988.


DelC 7.6 Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration (N. Thygesen)

Tämän asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 31.1.1989.


DelC 7.7 Outline of Problems Connected with a European Economic Union (K.O. Pöhl)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 9.9.–6.10.1988.


DelC 7.8 Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy (C. Ciampi)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit on päivätty 8.2.1989.


DelC 7.9 Propositions relating to the ECU (Delorsin komitea)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit on päivätty 27. ja 31.1.1989.


DelC 7.10 Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique (J. Mingasson)

Tämän asiakirjan luonnoksista ja asiakirjaa koskevista kommenteista osa on päivätty 14.10.1988 ja osa on päiväämättömiä.


DelC 7.11 Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)

Tämän kyselylomakkeen luonnokset, sitä koskevat kommentit sekä kysymyksiin saadut vastaukset ovat aikaväliltä 11.10.1988–10.2.1989.

Tämä asiakirja mainitaan nimenomaisesti toisen kokouksen aineistossa.


DelC 7.12 Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 20.1.–12.4.1989.


DelC 7.13 Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions (M. Emerson)

Tämän asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 1.11.1988.


DelC 7.14 The Ciampi/Thygesen Scheme

Tämän asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 10.3.1989.


DelC 7.15 The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)

Tämän asiakirjan luonnoksista ja asiakirjaa koskevista kommenteista osa on päivätty 7.1.1989 ja osa on päiväämättömiä.

Tämä asiakirja mainitaan nimenomaisesti toisen kokouksen aineistossa.


DelC 7.16 The Legal Status of the Bank of Spain (M. Rubio)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat päiväämättömiä.

DelC 8 Muiden laatimat tausta-asiakirjat

Tässä osiossa on komitealle esitettyjä asiakirjoja, jotka eivät sisälly ”Collection of Papers” ‑kokoelmaan. Nämä asiakirjat ovat komitean ulkopuolisten henkilöiden ja organisaatioiden esittämiä. Alaosioissa ovat kunkin asiakirjan eri luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit.


DelC 8.1 Alternative Paradigms for Monetary Union (D. Gros)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 10.10.–21.11.1988.


DelC 8.2 Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)

Tämän asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 25.1.1989.

Tämä asiakirja mainitaan nimenomaisesti toisen kokouksen aineistossa.


DelC 8.3 Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat aikaväliltä 24.1.–20.2.1989.


DelC 8.4 Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire (Tanskan talousministeriö)

Tämän asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 9.11.1989.


DelC 8.5 L'Efficacité Économique des Politiques Régionales (J. Drevet)

Tämän asiakirjan luonnoksista ja asiakirjaa koskevista kommenteista osa on joulukuulta 1988 ja osa on päiväämättömiä.


DelC 8.6 Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi

Tämän asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 22.12.1988.


DelC 8.7 Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire (Groupe Lacroix)

Tämän asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 23.1.1989.


DelC 8.8 Loi Organique Communautaire (C. Ehlermann)

Tämän asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 14.11.1988.


DelC 8.9 Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM (C. Ehlermann)

Tämän asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 14.11.1988.


DelC 8.10 Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit ovat päiväämättömiä.


DelC 8.11 Note sur la Politique Régionale (J. van Ginderachter)

Tämän asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 31.10.1988.


DelC 8.12 Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde (Strathclyden yliopisto)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit on päivätty 16. ja 21.12.1988.


DelC 8.13 Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat)

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit on päivätty 18.1.1989.


DelC 8.14 The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union (The Economist)

Tämä valokopioitu artikkeli on päiväämätön.


DelC 8.15 The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union

Tämän asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 19.12.1988.


DelC 8.16 The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union

Tämän asiakirjan luonnokset ja asiakirjaa koskevat kommentit on päivätty 7.11.1988.


DelC 8.17 The Federal Reserve System: Origins and Development (P. van den Bergh)

Tämän asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 23.10.1988.


DelC 8.18 The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark

Tämän asiakirjan ainoa saatavilla oleva versio on päivätty 3.1.1989.


DelC 8.19 The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.

Tässä alaosiossa on julkaisu ”The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.” (1937).


DelC 8.20 The Flaw in Europe's Tax Strategy (The Wall Street Journal)

Tässä alaosiossa on valokopio 30.3.1989 päivätyn The Wall Street Journalin numeron yhdestä sivusta.

DelC 9 Ulkoinen viestintä

Tässä osiossa on Delorsin komitean ulkopuolisten tahojen kanssa käytyä kirjeenvaihtoa sekä ulkopuolisissa tilaisuuksissa pidettyjä puheita, joissa komitean jäsenet kertovat työstään. Tämä osio sisältää tiedusteluja ja loppuraportin tilauksia sekä niihin annetut vastaukset. Se ei sisällä tausta-asiakirjoja eikä niitä koskevaa kirjeenvaihtoa.


DelC 9 Ulkoinen viestintä

Ulkoinen kirjeenvaihto ja puheet ovat aikaväliltä 15.11.1988–18.11.1989.