Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Rotationssystemet för rösträtter i ECB-rådet

1 december 2014 (uppdaterat den 1 januari 2023)

Vad är rotationssystemet för rösträtter i ECB-rådet?

Rotationssystemet avser fördelningen av rösträtter bland ledamöterna i ECB-rådet. ECB-rådet är Europeiska centralbankens högsta beslutande organ och har i uppgift att fastställa räntor och bedriva penningpolitik. Det består av direktionens sex ledamöter och de 20 centralbankscheferna i euroområdet. Litauens tillträde till euroområdet 2015 medförde att rösträttsfördelningen måste ändras, vilket ECB-rådet förutsåg i december 2002.

Varför behövs ett rotationssystem för rösträtter?

Det gör det lättare för ECB-rådet att behålla sin handlingsförmåga även när antalet länder i euroområdet och därmed antalet ledamöter i ECB-rådet ökar. Enligt EU-fördragen skulle rotationssystemet införas så snart centralbankscheferna var fler än 18, vilket var fallet den 1 januari 2015 när Litauen gick med i euroområdet.

Vilka centralbankschefer har rösträtt en viss månad och vilka har det inte?

Länderna i euroområdet är indelade i grupper efter storleken på deras ekonomier och finansiella sektorer. En rangordning har fastställts för att avgöra vilken centralbankschef som hör till vilken grupp. Centralbankscheferna från de länder som är rankade som de fem största – vilket idag är Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Nederländerna – delar på fyra rösträtter. Alla de övriga (15 sedan Kroatien gick med den 1 januari 2023) delar på elva rösträtter. Centralbankscheferna turas om att använda rösträtterna enligt en månadsvis rotation.

Kunde den nya ordningen ha skjutits upp?

Nej, det skulle ha varit i strid med EU-fördragen. I det ursprungliga beslutet fanns utrymme för ett uppskov (tills det fanns fler än 18 länder i euroområdet) men den möjligheten hade redan utnyttjats. Inga vidare uppskov var möjliga.

Före den 1 januari 2015 hade vi principen en medlem, en röst. Med rotationssystemet finns det tre olika kategorier av ledamöter i ECB-rådet. Påverkar det diskussionerna ledamöterna emellan och beslutsprocessen?

Alla ledamöter i ECB-rådet närvarar vid mötena och har rätt att yttra sig, så inget har förändrats när det gäller diskussionerna. De flesta av ECB-rådets beslut ska fattas enhälligt, i en anda av samförstånd, och beslutsprocessen har därför inte heller förändrats. Principen om en medlem, en röst gäller förstås för dem som har rösträtt vid tillfället.

Har direktionens ledamöter permanenta rösträtter?

Ja, ledamöterna i ECB:s direktion har permanenta rösträtter.

Hur är det här röstsystemet jämfört med t.ex. det vid den amerikanska centralbanken (Federal Reserve)?

Det system som används av den penningpolitiska kommittén FOMC (Federal Open Market Committee) vid Federal Reserve påminner mycket om det som används av ECB. FOMC har tolv ledamöter med rösträtt, varav sju är ledamöter av Board of Governors och har permanent rösträtt, ungefär som ledamöterna i ECB:s direktion har i ECB-rådet. Ordföranden för New York Fed har en permanent rösträtt, ordförandena för Federal Reserves banker i Chicago och Cleveland röstar varje år och ordförandena i de övriga nio distrikten i Federal Reserve röstar vart tredje år. Till skillnad från den årliga rotationen i Federal Reserve roterar rösträtterna för ECB-rådet varje månad.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll