Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ВСТЪПИТЕЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ
Луис де Гиндос, заместник-председател на ЕЦБ
Франкфурт на Майн, 12 декември 2019 г.

Уважаеми дами и господа, добре дошли на нашата пресконференция. Днес за първи път имам честта и удоволствието да бъда председател на заседанието по паричната политика на Управителния съвет на ЕЦБ. Сега заедно със заместник-председателя с радост ще Ви съобщим резултатите от заседанието, на което присъства също заместник-председателят на Комисията г‑н Домбровскис.

Въз основа на редовния си икономически и паричен анализ взехме решение да не променяме основните лихвени проценти на ЕЦБ. Очакваме те да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато не отбележим, че перспективите за инфлацията се доближават солидно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в динамиката на базисната инфлация.

На 1 ноември възобновихме нетните покупки по нашата програма за закупуване на активи, с месечен темп от 20 млрд. евро. Очакваме те да продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят нерестриктивното въздействие на основните ни лихвени проценти, и да приключат малко преди да започнем да повишаваме тези основни лихвени проценти.

Също така възнамеряваме да продължим да реинвестираме в пълен размер погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след датата, на която започнем да повишаваме основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да поддържаме благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Постъпващите данни след последното заседание на Управителния съвет в края на октомври сочат все така незначителен инфлационен натиск и слаба динамика на растежа в еврозоната, въпреки че са налице начални признаци на стабилизиране в забавянето на растежа и леко повишаване на базисната инфлация в съответствие с предишните очаквания. Продължаващото нарастване на заетостта и на заплатите все така допринася за устойчивостта на икономиката в еврозоната.

Цялостният пакет от мерки по политиката, който Управителният съвет прие през септември, предоставя значително парично стимулиране, което осигурява благоприятни условия за финансиране във всички сектори на икономиката. По-специално, облекчените условия за кредитиране на фирмите и домакинствата допринасят за частното потребление и бизнес инвестициите. Това ще подпомогне икономическия подем в еврозоната, по-нататъшното засилване на вътрешния ценови натиск и съответно солидно доближаване на инфлацията към средносрочната ни цел.

На фона на перспективите за ниска инфлация Управителният съвет потвърди, че е необходимо позицията на паричната политика да остане подчертано нерестриктивна за продължителен период от време, за да се подпомогне базисният инфлационен натиск и развитието на общата инфлация в средносрочен план. Поради тази причина ще наблюдаваме отблизо динамиката на инфлацията и въздействието върху икономиката от прилагането на мерките по паричната политика. Нашият ориентир за паричната политика ще осигури коригиране на финансовите условия в съответствие с промените в перспективите за инфлацията. Във всеки случай Управителният съвет е все така готов да приспособи всички свои инструменти, както е подходящо, за да осигури устойчивото доближаване на инфлацията към целевото равнище, в съответствие със стремежа си към симетрия.

Позволете ми сега да обясня по-подробно нашата оценка, като започна с икономическия анализ. Потвърждава се прираст на реалния БВП в еврозоната през третото тримесечие на 2019 г. от 0,2% на тримесечна база, без промяна спрямо предходното тримесечие. Все така слабата международна търговия в условия на неотзвучаваща несигурност в глобален мащаб продължава да потиска сектора на промишленото производство в еврозоната и да възпира растежа на инвестициите. Същевременно постъпващите икономически данни и информация от конюнктурни анкети, макар да остават като цяло слаби, сочат известно стабилизиране в забавянето на икономическия растеж на еврозоната. Секторите на услугите и строителството остават устойчиви, въпреки че регистрираха известно отслабване през втората половина на 2019 г. В перспектива икономическият подем в еврозоната все така ще бъде подпомаган от благоприятните условия за финансиране, по-нататъшното нарастване на заетостта успоредно с увеличаващите се заплати, леко експанзионистичната фискална позиция в еврозоната и продължаващия, макар и малко по-бавен, растеж на световната икономика.

Тази оценка е като цяло отразена в макроикономическите прогнози на експертите на Евросистемата за еврозоната от декември 2019 г. Тези прогнози предвиждат годишен прираст на реалния БВП от 1,2% през 2019 г., 1,1% през 2020 г. и 1,4% през 2021 г. и 2022 г. В сравнение с макроикономическите прогнози на експерти на ЕЦБ от септември 2019 г. перспективите за прираста на реалния БВП са ревизирани леко надолу за 2020 г.

Рисковете пред перспективата за растеж в еврозоната, свързани с геополитически фактори, нарастващ протекционизъм и уязвимости при възникващите пазари, остават низходящи, но малко по-слабо изразени.

Според предварителната оценка на Евростат годишната ХИПЦ инфлация в еврозоната се е увеличила от 0,7% през октомври 2019 г. до 1,0% през ноември в отражение главно на нарастването на инфлацията при услугите и храните. Въз основа на настоящите фючърсни цени на петрола е вероятно общата инфлация да се повиши леко през следващите месеци. Показателите за инфлационните очаквания са на ниско равнище. Показателите на базисната инфлация остават в общи линии слаби, макар да са налице някои признаци за леко нарастване в съответствие с предишните очаквания. Макар че натискът от страна на разходите за труд се е засилил в условия на затягане на пазарите на труда, по-слабата инерция на растежа забавя отражението му в инфлацията. В средносрочна перспектива се очаква инфлацията да се повишава, подкрепяна от нашите мерки по паричната политика, продължаващия икономически подем и солидния растеж на заплатите.

Тази оценка е като цяло отразена и в макроикономическите прогнози на експерти на Евросистемата за еврозоната от декември 2019 г., които предвиждат годишна ХИПЦ инфлация от 1,2% през 2019 г., 1,1% през 2020 г., 1,4% през 2021 г. и 1,6% през 2022 г. В сравнение с макроикономическите прогнози на експерти на ЕЦБ от септември 2019 г. перспективата за ХИПЦ инфлацията е ревизирана леко нагоре за 2020 г. и леко надолу за 2021 г., главно поради очаквания тренд на цените на енергоносителите.

Що се отнася до паричния анализ, прирастът на широкия паричен агрегат (M3) беше 5,6% през октомври 2019 г., без промяна спрямо предходния месец. Устойчивият темп на прираст на широките пари отразява продължаващото иницииране на банкови кредити за частния сектор и ниските пропуснати ползи при държане на М3 в сравнение с други финансови инструменти. Що се отнася до компонентите, тесният паричен агрегат М1 продължава да има най-голям принос за растежа на широките пари.

Прирастът на кредитите за предприятията и домакинствата остава стабилен, подпомаган от продължаващото отражение на нашата нерестриктивна позиция на паричната политика в лихвените проценти по банковите кредити. Годишният темп на прираст на кредитите за нефинансови предприятия се увеличи до 3,8% през октомври спрямо 3,6% през септември, а годишният темп на прираст на кредитите за домакинствата запази тенденцията си на постепенно нарастване, достигайки 3,5% през октомври. Нерестриктивната позиция на паричната ни политика ще допринесе за запазване на много благоприятните условия за банково кредитиране и ще продължи да подпомага достъпа до финансиране за всички сектори на икономиката и особено за малки и средни предприятия.

В обобщение съпоставянето на резултатите от икономическия анализ със сигналите от паричния анализ потвърждава, че все още е необходима съществена степен на нерестриктивност на паричната политика, за да продължи солидното доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

За да се извлече максимална полза от нашите мерки по паричната политика, други области на политиките трябва да допринесат по-решително за увеличаване на потенциала за дългосрочен растеж, подкрепа на съвкупното търсене в сегашната ситуация и намаляване на уязвимостта. Прилагането на структурни политики в държавите от еврозоната трябва да се ускори значително, за да се засилят производителността и потенциалът за растеж на еврозоната, да се намали структурната безработица и да се увеличи устойчивостта. За насока следва да послужат конкретните препоръки по държави за 2019 г.

Що се отнася до фискалните политики, ориентацията на тези политики в еврозоната се очаква да остане леко експанзионистична през 2020 г. и това да подпомага икономическата активност. С оглед на влошената икономическа перспектива Управителният съвет приветства призива на Еврогрупата за диференцирана фискална реакция и готовността ѝ да поеме координационна роля. Правителствата с възможности за фискални маневри следва да предприемат ефикасни и своевременни действия. Необходимо е правителствата на държави с висок публичен дълг да провеждат разумна политика и да изпълняват целите по отношение на структурното салдо, и по този начин да се създадат нужните условия за безпрепятствено действие на автоматичните стабилизиращи механизми. Всички държави следва да увеличат усилията си за постигане на композиция на публичните финанси, която в по-голяма степен да благоприятства растежа.

Аналогично, прозрачното и последователно прилагане на рамката на Европейския съюз за фискално и икономическо управление, с течение на времето и във всички държави, продължава да е от решаващо значение за засилване на устойчивостта на икономиката на еврозоната. Приоритет остава подобряването на функционирането на икономическия и паричен съюз. Управителният съвет приветства усилията, които се полагат в тази област, и призовава за по-нататъшни конкретни и решителни стъпки за доизграждане на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари.

А сега сме на Ваше разположение за въпроси.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите