Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • INLEDNINGSANFÖRANDE

PRESSKONFERENS

Mario Draghi, ECB:s ordförande,
Luis de Guindos, ECB:s vice ordförande,
Frankfurt am Main, 24 januari 2019

Ärade åhörare, vice ordföranden och jag önskar er hjärtligt välkomna till vår presskonferens. Vi kommer nu att redogöra för resultatet av dagens sammanträde i ECB-rådet, där kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis också var närvarande.

Baserat på våra regelbundna ekonomiska och monetära analyser beslutade vi att hålla ECB:s styrräntor oförändrade. Vi förväntar oss att de kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer åtminstone över sommaren 2019 och i vart fall så länge det är nödvändigt för att säkerställa den fortsatta inflationskonvergensen mot nivåer under, men nära, 2 procent på medellång sikt.

Vad gäller extraordinära penningpolitiska åtgärder avser vi fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) under en utökad tidsperiod efter det datum när vi inleder höjningen av ECB:s styrräntor, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

Inkommande information är fortsatt sämre än förväntat, beroende på svagare utländsk efterfrågan samt även på vissa lands- och sektorsspecifika faktorer. Ihållande osäkerhet, framför allt om geopolitiska faktorer och hotet om protektionism, tynger det ekonomiska stämningsläget. Samtidigt fortsätter goda finansieringsvillkor, gynnsamma krafter på arbetsmarknaden och stigande löneutveckling att understödja expansionen i euroområdet och ett gradvis stigande inflationstryck. Detta stärker vår övertygelse om en bibehållen inflationskonvergens mot nivåer som är under, men nära, 2 procent på medellång sikt. För att stödja en fortsatt ökning av det inhemska pristrycket och inflationsutvecklingen på medellång sikt erfordras även framöver betydande penningpolitisk stimulans. Detta stöd ges i form av våra framtidsindikationer om ECB:s styrräntor, vilket förstärks genom återinvesteringar av den betydande stocken av förvärvade tillgångar. ECB-rådet är under alla omständigheter redo att vid behov justera alla sina instrument så att inflationen även framöver på ett varaktigt vis närmar sig inflationsmålet.

Låt mig nu redogöra för vår bedömning mer i detalj och jag inleder med den ekonomiska analysen. Real BNP i euroområdet ökade med 0,2 procent på kvartalsbasis under det tredje kvartalet 2018, efter 0,4 procent under de två föregående kvartalen. Inkommande data är fortsatt svagare än förväntat som resultat av en avmattad exportefterfrågan, förstärkt av vissa lands- och sektorsspecifika faktorer. Även om effekten av vissa av dessa faktorer torde avta är det sannolikt att tillväxten på kort sikt blir svagare än tidigare förutspåtts. Expansionen i euroområdet kommer alltjämt att få stöd av gynnsamma finansieringsvillkor, ytterligare sysselsättningsförbättringar och stigande löner, lägre energipriser samt av den pågående expansionen i den globala aktiviteten, om än i en något långsammare takt.

Riskerna kring euroområdets tillväxtutsikter har rört sig mot nedåtsidan till följd av fortsatt osäkerhet om geopolitiska faktorer och hot om protektionism, svagheter i tillväxtekonomier och finansmarknadsvolatilitet.

Den årliga HIKP-inflationen i euroområdet minskade till 1,6 procent i december 2018 från 1,9 procent i november, främst beroende på den lägre energiprisutvecklingen. Baserat på aktuella oljeterminspriser lär den totala inflationen sjunka ytterligare under de kommande månaderna. Måtten på underliggande inflation är alltjämt dämpade, men trycket på arbetskostnaderna fortsätter att stärkas och breddas mot bakgrund av högt kapacitetsutnyttjande och stramare arbetsmarknader. Framöver väntas den underliggande inflationen stiga på medellång sikt med stöd av våra penningpolitiska åtgärder, den fortsatta ekonomiska expansionen och den stigande löneökningstakten.

Avseende den monetära analysen låg tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet M3 på 3,7 procent i november 2018, jämfört med 3,9 procent i oktober. M3-tillväxten fortsätter att drivas av nya bankkrediter. Det smala penningmängdsmåttet M1 förblev den främsta bidragande orsaken till tillväxten i det breda penningmängdsmåttet.

Den årliga tillväxttakten i lån till icke-finansiella företag var 4,0 procent i november 2018, jämfört med 3,9 procent i oktober, medan den årliga ökningstakten i utlåning till hushåll var oförändrad på 3,3 procent. Enkätundersökningen om bankernas utlåning i euroområdet för fjärde kvartalet 2018 antyder fortsatt gynnsamma förutsättningar för bankutlåning efter en utdragen period av sänkta kreditkrav. Följaktligen fortsatte bankkrediter att öka, vilket främjade kreditutvecklingen.

Genomslaget av de penningpolitiska åtgärder som vidtagits sedan juni 2014 fortsätter att på ett betydande sätt stödja lånevillkoren för företag och hushåll, tillgången till finansiering, främst för små och medelstora företag, och kreditflödena i hela euroområdet.

Sammanfattningsvis gav en avstämning av resultatet av den ekonomiska analysen mot signalerna från den monetära analysen en bekräftelse på att det alltjämt behövs en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik för att säkerställa en fortsatt konvergens mot inflationsnivåer som är under, men nära, 2 procent på medellång sikt.

För att fullt ut skörda frukterna av våra penningpolitiska åtgärder krävs dock att beslutsamma insatser inom andra politikområden bidrar betydligt mer till tillväxtpotentialen på lång sikt och att de minskar sårbarheten. Strukturreformer i euroområdet måste genomföras avsevärt snabbare för att öka motståndskraften, minska den strukturella arbetslösheten och stärka produktiviteten och tillväxtpotentialen. När det gäller finanspolitiken upprepar ECB-rådet vikten av att återställa finanspolitiska buffertar. Detta är särskilt viktigt i länder med hög statsskuld för vilka det är helt avgörande att stabilitets- och tillväxtpakten följs fullt ut för att sunda offentliga finanser ska kunna tryggas. Likaledes är det fortfarande nödvändigt att på ett transparent och konsekvent sätt implementera EU:s ramverk för finanspolitisk och ekonomisk styrning fullt ut i samtliga länder för att på så vis stärka den ekonomiska motståndskraften i euroområdet. En förbättring av den ekonomiska och monetära unionens funktion är alltjämt en prioritet. ECB-rådet välkomnar de insatser som görs och uppmanar till fortsatt fokuserade och avgörande åtgärder för att fullborda bankunionen och kapitalmarknadsunionen.

Vi är nu beredda att svara på era frågor.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media